hero

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-23
Vytauto pr. 44, Kaunas
Siekiant ugdymo kokybės, mokykloms svarbu susitelkti į prioritetinę Lietuvos švietimo kryptį – kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimą ir įsivertinimą, pasiekimų stebėjimą ir analizavimą, kad būtų laiku identifikuojami mokymosi sunkumai ir teikiama reikalinga pagalba. Mokytojai, nuosekliai ir sistemingai vertinantys individualią mokinių pažangą, besiremiantys formuojamojo, kaupiamojo ir kt. vertinimo praktikomis, skatina mokinius siekti geresnių rezultatų, asmeninės pažangos, kuri apima ir dalykines, ir bendrąsias kompetencijas. Į mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo procesus būtina įsitraukti visai bendruomenei (pedagogams, specialistams, mokiniams, tėvams), mokyti, teikti pagalbą ir skatinti kiekvieną prisiimti atsakomybę. Mokyklos vadovai turėtų inicijuoti, koordinuoti, palaikyti procesus ir žmones, vertinti veiklų efektyvumą. 2019 m. Valstybinio audito ataskaitoje pabrėžiama, kad mokyklose nesistemiškai vertinama individuali mokinio pažanga, trūksta gerosios praktikos pavyzdžių, rodiklių, kuriuos reikia stebėti. Kvalifikacijos tobulinimo programa yra parengta siekiant organizuoti tarpmokyklines stažuotes, kuriose dalyvautų įvairių sričių specialistai (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai), siekiant susipažinti su priimančios / stažuotės mokyklos politika, praktika, kultūra, orientuota į mokinių individualios pažangos vertinimą. Mokymų / stažuotės dalyviai, rengs individualią stažuotės programą, dalyvaus priimančios / stažuotės mokyklos organizuojamose veiklose, stebės pamokas, susitiks su metodinėmis grupėmis, Vaiko gerovės komisija, mokyklos veiklos tobulinimo grupėmis, metodine taryba. Stažuotės metu ir pasibaigus stažuotės laikotarpiui pedagogai reflektuos veiklas, apmąstys savo patirtį. Stažuotės metu programos dalyvis pildys virtualų refleksijų žurnalą, kuriuo dalinsis su kitais stažuotojais, savo mokyklos komanda. Kiekvienas stažuotės dalyvis įsipareigos įgytą patirtį pristatyti savo mokyklos bendruomenei, išbandyti bent vieną idėją savo darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta