hero

Dermė ir universalumas vaikų darželyje

Dermė ir universalumas vaikų darželyje

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-05-06
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Ilgalaikė mokymų programa (MP) yra skirta tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas, siekiant inovatyvaus ir kokybiško ugdymo. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų dermė ypatingai aktuali tampa ankstinant priešmokyklinio ugdymo pradžią arba dirbant su skirtingo amžiaus, poreikių, gebėjimų vaikais. Remiantis kompetentingų autorių kūrybinės grupės sukurtu inovatyvios metodinės medžiagos paketais „Žaismė ir atradimai“ bei „Patirčių erdvė“ projektinėms grupės ir lauko veikloms, dalyviai proaktyviai analizuos, kaip plėtoti darnaus vystymosi, STEAM (santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis) idėjas, kaip užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų gebėjimų - mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, kritinio mąstymo (apimančio ir problemų sprendimą), informatinio mąstymo, verslumo – ugdymą(-si), kaip ir kokias šiuolaikiškas ugdymo turinio tendencijas, naujoves integruoti modeliuojant kiekvienos kompetencijos – socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės - ugdymo turinį, kaip ugdymo turinį sieti su realiais vaikų ugdymosi poreikiais, kaip vertinti vaiko pasiekimus ir pažangą, kaip taikyti projektų metodą ir užtikrinti, kad vaikai pasaulį pažintų ir mokytųsi, patys būdami aktyvūs, praktiškai bandydami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas. Kaip, pasitelkus metodines rekomendacijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, gerinti ir efektyviau organizuoti ugdymo procesą, siekiant jo kokybės? Seminaro metu bus aptariama IU ir PU programų, ugdymo gairių, pasiekimų, ugdymo ir metodinių leidinių „Žaismė ir atradimai“ ir „Patirčių erdvės“ dermė, o per praktinius pavyzdžius mokytojai sužinos, kaip tikslingai organizuoti, į vaikų įvairovę ir skirtingus ugdymosi poreikius orientuotą ugdymą, kaip parinkti ugdymo poreikius geriausiai atliepiančius ugdymo metodus, priemones, analizuos, kaip ir kokias taikyti inovacijas, kaip išlaikant bendrus susitarimus, reflektuojant, taikant diferencijuotą, personalizuotą ugdymą, siekti pakopų dermės.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta