hero

Nuo pamokos organizavimo iki mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijomis grįstame ugdyme

Nuo pamokos organizavimo iki mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijomis grįstame ugdyme

Telšių švietimo centras
2024-06-10
S. Daukanto g. 35, 87104, Telšiai
Šiuo metu švietime vyksta pokyčiai, nukreipti į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą bei atnaujintas Bendrąsias programas, kurių nauja kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas, kad atitiktų įtraukiojo ugdymo principus. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas; kaip organizuoti pamokas, kuriose vyrautų įtraukiojo ugdymo kultūra; kaip suderinti individualizuotą ir personalizuotą ugdymą; kaip ugdytinius įtraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį; kaip „nepamesti“ vertinime dalyko pasiekimų ir kompetencijų; kaip „skaityti“ bendrąsias programas ir iššifruoti jose užkoduotą galutinį rezultatą; kaip užduoties atlikimą padaryti matomą ir atpažįstamą (mokiniams), o grįžtamąjį ryšį, integruotą ugdymą - konkretų ir tikslingą (nukreiptą į pasiekimų auginimą, į pastangas). Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, programoje bus demonstruojami pavyzdžiai, susiję su mokinių pasiekimų ir pažangos formavimu (formuojamuoju vertinimu): kaip taikyti formuojamąjį vertinimą, kad galima būtų užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.); kaip organizuoti apibendrinamąjį vertinimą atsižvelgiant Bendrųjų programų pasiekimų sritis; kaip planuoti pamokoje tarpdalykinę integraciją bei savivaldų mokymąsi kompetencijomis grįstame ugdyme; kaip atliepti mokinių poreikius įtraukiame ugdyme. Bus dalinamasi pavyzdžiais iš įvairių mokomųjų dalykų. Tęstinę programą sudaro 80 akademinių valandų, tame skaičiuje 48 kontaktinių val. ir 32 savarankiško darbo valandų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta