hero

STEAM darbo metodika ir veiklų organizavimas mokykloje

STEAM darbo metodika ir veiklų organizavimas mokykloje

Telšių švietimo centras
2024-06-19
Sedos g. 29, Telšiai
Kaip teigiama 2023-2030 metų STEAM ugdymo stiprinimo plane, tyrimai rodo, kad mokiniai Lietuvoje nepakankamai dirba su užduotimis, kurios skirtos mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti, integruojant įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, kūrybišką ir kritinį mąstymą, kurie būtini ateities kartoms (EBPO, 2023).Tarptautinių tyrimų (TIMSS, PISA) ataskaitose akcentuojama, kad Lietuvos pedagogams, dirbantiems Lietuvos mokyklose, svarbu atnaujinti žinias, mokymo(si) metodus, praktiškai išbandyti įvairius taikomuosius darbus bei padėti mokiniui išsiskleisti, ugdyti smalsumą, kūrybiškumą, atsparumą, atkaklumą, siekti tobulėjimo (IEA TIMSS, 2015; PISA, 2018). STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) samprata apibrėžiama kaip kompleksiškas ir visuminis tikrovės reiškinių pažinimas taikant kūrybišką prieigą ir organizuojant integruotą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ugdymą. Mokyklos skatinamos ugdymo procesą organizuoti taip, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į praktinę ir kūrybinę veiklą. STEAM dalykų mokytojams nepakanka motyvacijos ir patirties vykdyti praktines ugdymo(si) veiklas. Diegiant 2022 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas svarbu sudaryti sąlygas mokytojui įsivertinti turimas kompetencijas ir pasiūlyti jų darbo kontekstą ir poreikius atliepiančias kvalifikacijos tobulinimo programas, kuriose įgytos kompetencijos galėtų būti pritaikomos kasdieniniame mokytojų darbe, ypač akcentuojant integruotų ir praktinių veiklų būtinumą. STEAM atviros prieigos centras, padėdamas biologijos, chemijos, fizikos, technologijų, matematikos, pradinių klasių mokytojams kviečia mokytojus susiburti modernioje ir įkvepiančioje mokymosi aplinkoje įgyti žinių ir įgūdžių, kurie padės įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas. Bendrojo ugdymo mokytojai išbandys veiklas orientuotas į tobulinimą kompetencijų ? tiriamosios veiklos, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, bei bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo. Patirtinio mokymosi pagalba išanalizuos pagrindinius STEAM ugdymo veiklų aspektus, leidžiančius mokiniui pasiekti mokymosi sėkmę ir plėtoti pedagogų gebėjimą parinkti efektyviausius STEAM veiklos konstruktus, juos taikliai komunikuoti mokiniams priimtinu formatu bei efektyviai taikyti praktinių kūrybinių veiklų vertinimo strategijas. Praktiniai užsiėmimai vyks laboratorijose. Mokytojų komandoms bus sudaryta unikali galimybė bendradarbiaujant praktiškai išbandyti mokiniams skirtus dalykinius praktikos darbus bei numatyti jų tobulinimo ir adaptavimo galimybes. Metodininkai, lektoriai pasidalins ne tik gerąja praktika, bet ir STEAM praktinio darbo naudojant Vernier ,,Go Direct“ rengimo principais ir programine įranga, taip pat kaip efektyviai ir saugiai organizuoti darbą laboratorijose ir tai padės mokytojams kokybiškai įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Mokymų metu, mokytojų ir STEAM centro užmegzta pažintis sudarys sąlygas ne tik tobulinti pedagogų dalykines kompetencijas, bet ir paragins juos kartu su mokiniais pasinaudoti sukurtomis mokymosi aplinkomis organizuojant formalųjį ugdymą, centre išbandytomis praktinėmis veiklomis papildyti bendrojo ugdymo atnaujintas programas bei tinkamai nukreipti mokinius, kuriems reikalinga pagalba atliekant brandos darbus. Programos trukmė 40 akad. val., iš jų 33 akad. val. praktika, 3 akad. val. teorija; refleksija 4 akad. val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta