hero

Mokytojų STEAM kompetencijų tobulinimas, grįstas tyrinėjimais ir eksperimentais

Mokytojų STEAM kompetencijų tobulinimas, grįstas tyrinėjimais ir eksperimentais

Telšių švietimo centras
2024-05-27
Sedos g. 29, 87113, Telšiai
Lietuvai, kaip ir kiekvienai į pažangą orientuotai šaliai, svarbu išugdyti kūrybingus, iniciatyvius žmones, turėti pakankamai inžinierių, gamtos mokslų tyrėjų ir kitų aukštos kvalifikacijos specialistų. Dėl to būtina stiprinti STEAM dalykų ugdymą dar mokykloje, vaikams patraukliai pateikti šiuos mokslus. STEAM ugdyme labai svarbi mokinių praktika, realūs ir mokiniui atpažįstami aplinkos kontekstai, tyrinėjimas, modeliavimas. Mokyklas skatinama ugdymo procesą organizuoti taip, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į praktinę ir kūrybinę veiklą. STEAM ugdymas gali būti sėkmingai organizuojamas ne tik mokyklose, tačiau ir kitose erdvėse, pvz., STEM atviros prieigos centruose, verslo įmonėse, profesinėse ir aukštosiose mokyklose. Kaip teigiama 2023-2030 metų STEAM ugdymo stiprinimo plane, tyrimai rodo, kad mokiniai Lietuvoje nepakankamai dirba su užduotimis, kurios skirtos mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti, integruojant įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, kūrybišką ir kritinį mąstymą, kurie būtini ateities kartoms (EBPO, 2023).Tarptautinių tyrimų (TIMSS, PISA) ataskaitose akcentuojama, kad Lietuvos pedagogams, dirbantiems Lietuvos mokyklose, svarbu atnaujinti žinias, mokymo(si) metodus, praktiškai išbandyti įvairius taikomuosius darbus bei padėti mokiniui išsiskleisti, ugdyti smalsumą, kūrybiškumą, atsparumą, atkaklumą, siekti tobulėjimo (IEA TIMSS, 2015; PISA, 2018). Mokyklos skatinamos ugdymo procesą organizuoti taip, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į praktinę ir kūrybinę veiklą. Tačiau mokytojams nepakanka motyvacijos ir patirties vykdyti praktines ugdymo(si) veiklas. STEAM atviros prieigos centras, padėdamas biologijos, chemijos, fizikos, technologijų, matematikos, pradinių klasių mokytojams kviečia mokytojus susiburti modernioje ir įkvepiančioje mokymosi aplinkoje įgyti žinių ir įgūdžių, kurie padės įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas. Mokytojai išbandys veiklas orientuotas į tobulinimą kompetencijų ? tiriamosios veiklos, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, bei bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo. Patirtinio mokymosi pagalba išanalizuos pagrindinius STEAM ugdymo veiklų aspektus, leidžiančius mokiniui pasiekti mokymosi sėkmę ir plėtoti pedagogų gebėjimą parinkti efektyviausius STEAM veiklos konstruktus, juos taikliai komunikuoti mokiniams priimtinu formatu bei efektyviai taikyti praktinių kūrybinių veiklų vertinimo strategijas. Mokytojai plėtos STEAM kompetencijas bei sisteminį požiūrį į mokinių praktinę tiriamąją veiklą, praktiškai išbandys metodininkų ir lektorių parengtus praktikos darbus. Aptars atliktų praktikos darbų pritaikymo galimybes ugdant mokinių pažinimo, komunikavimo, skaitmeninę ir kūrybiškumo kompetencijas per biologijos, fizikos, chemijos ir technologijų, gamtos mokslų, matematikos ir kt. pamokas. Pažintinės edukacinės išvykos į ugdymo įstaigą metu bus pristatyti projektinio mokymo organizavimo mokykloje ypatumai, kai apjungiami ne mažiau kaip 2 STEAM mokomieji dalykai, STEAM ugdymo patirtys pamokų metu. VDA Telšių fakulteto dėstytojais pristatys kaip stiprinti mokinių kūrybiškumą panaudojant skaitmenines technologijas. Mokytojai aptars veiklos scenarijus, skatinančius kritinį mąstymą ir bendradarbiavimą bei praktinį jų įgyvendinimą. Programos trukmė 40 akad. val., iš jų 28 akad. val. kontaktinės val., 12 akad. val. savarankiško darbo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta