hero

Veiksminga švietimo lyderystė įtraukiajam ugdymui plėtoti: teorija ir praktika

Veiksminga švietimo lyderystė įtraukiajam ugdymui plėtoti: teorija ir praktika

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-06-17
Galinio Pylimo g., Klaipėda
Lyderystė ir jos raiška skirtingose srityse aktualizuojama nuolat. Naujausi lyderystės tyrinėjimai krypsta santykių organizacijoje analizės link. Švietimo organizacijos nariams sąveikaujant tarpusavyje užtikrinamas organizacijos tobulėjimas bei ugdymo kokybės gerinimas. Mokykloms, ruošiantis įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimui, itin svarbus tampa įtraukios kultūros mokykloje kūrimas. Siekiant sėkmės reikšminga tampa veikli ir darni komanda, kuri imasi lyderystės įgyvendinant pokyčius mokyklos bendruomenėje. Tik darniai, kryptingai ir profesionaliai veikiantys pedagogai, priėmę tinkamus sprendimus, gali įgyvendinti svarbiausius mokyklai keliamus tikslus, uždavinius ir sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio pažangai. Ryškus tampa švietimo įstaigos vadovo vaidmuo, jo lyderystės veiksniai, formuojant organizacijos vertybinį pagrindą, mokytojų pozityvias, žingeidžias nuostatas. Mokymų programos turinys pritaikytas švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, siekiantiems tobulinti savo lyderystės įgūdžius ir kurti palankią mokymosi aplinką visiems mokiniams. Remiantis praktiniais pavyzdžiais, atliekant praktines užduotis, bus nagrinėjama, kaip lyderystės modelis gali skatinti įtrauktį, pripažįstant visų mokinių poreikius bei gebėjimų įvairovę. Taip pat bus aptariamos praktinės strategijos ir įrankiai, padedantys kurti įtraukią mokyklos kultūrą, komandinio darbo principai. Programa parengta orientuojantis ne tik į teorinį pagrindimą, bet ir į praktinę veiklą: gerosios praktikos pavyzdžių, rekomendacijų analizę, tai leidžia plėtoti praktinės veiklos įgūdžius bei profesines, asmenines kompetencijas. Taikomi mokymosi metodai, praktinių pavyzdžių analizė, rekomendacijos, diskusijos su kolegomis leis dalyviams gilinti savo žinias ir įgūdžius bei spręsti iškilusias problemas. Šie mokymai skirti labiau įsigilinti į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi ypatumus ir kokybės pažangos siekimo būdus, veikiant komandoje, skatinant ir palaikant reikiamus pokyčius. Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis 40 val., iš jų 15 ak. val. teorinio, 9 ak. val. praktinio mokymosi, 16 savarankiško darbo, sudarant galimybę konsultuotis su programos lektoriais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta