hero

Emocinės gerovės stiprinimas

Emocinės gerovės stiprinimas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
2024-05-07
Skuodo miesto sen., Skuodo r. sav.
Įstaigoje dirba skirtingi žmonės (amz?ius, mentalitetas, is?silavinimas, temperamentas, charak-teris ir t.t.), kurie nuolatos tarpusavyje bendrauja ir normalu, kad komunikacija tarp ju? ne visada būna sklandi, nes tam turi įtakos tam tikri veiksniai kaip: skirtingas suvokimas, emocijos, neverbaline? ko-munikacija, nepasitikėjimas (A. Suslavic?iaus (2006)). B. Neverauskas ir J. Rastenis (2001) teigia, kad suvokimas priklauso nuo interesu? srities, reikmiu?, emociju? ir aplinkos; emocijas siūlo laikyti ko-munikacijos proceso dalimi; nežodinę komunikaciją z?inoti, kad bu?tu? siunc?iami reikiami pranes?imai; pasitike?jimas ar nepasitike?jimas – tai patikimumo atspindys gave?jo mintyse. Norint suprasti komuni-kaciją įtakojančius veiksnius, įstaigos atlieka mikroklimato, darbuotoju? pasitenkinimo darbu, darbo sąlygų, darbuotoju? tarpusavio santykių tyrimus, kurie turi tiek teorine?, tiek taikomąją verte?: tai pade-da geriau suprasti darbuotoju? poreikius, tarpasmeninius santykius, psichologinę atmosferą, įžvelgti esančius sunkumus ir galias, ieškoti tinkamesnių pagalbos būdų, efektyvesnių darbo principų. Kai įs-taigoje patenkinti emociniai poreikiai, žmogus geba pasirinkti tinkamiausius komunikacijos veikimo bu?dus, priimti reikiamus sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, siekia aktyviai ir ko-kybis?kai dirbti, noriai kelia profesine? kvalifikacija?. Tinkamas mikroklimatas turi įtakos įvairioms sri-tims: vaiko asmenybės formavimuisi, darbuotoju? emociniam stabilumui ir ugdymo proceso kokybei. Programos tikslas- gerinti įstaigos emocinę gerovę per savęs ir kito pažinimą. Programa 40 akademinių valandų, iš jų-24 kontaktinės ir 16 praktinių užduočių ir savarankiško darbo. Dalyviai sužinos apie mikroklimato įtaką emocinei gerovei, ją įtakojančius veiksnius. Paanalizuos savo emocinių poreikių pa(si)tenkinimą įstaigoje. Įgis žinių apie teigiamo konfliktų įtaką sprendžiant sudėtingas situacijas, įgis žinių apie bendravimo trukdžius, kolegos motyvavimo galimybes. Dalyviai galės susipažinti nuostatų pavyzdžiais ir paanalizuoti savo stereotipų sąrašą, gaus praktines rekomendacijas kaip iš jų išsilaisvinti. Susipažins su emocinio atsparumo stiprinimo galimybėmis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Skuodo r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vita@infoskuodas.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37069472866
Renginio vieta