hero

Kultūrinių patirčių (per šokį, teatrą, muziką ir dailę) tarpdalykinės integracijos mokymų programa

Kultūrinių patirčių (per šokį, teatrą, muziką ir dailę) tarpdalykinės integracijos mokymų programa

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-06-18
Gedminų g., Klaipėda
Mokymų aktualumas: tarpdalykinė integracija integruojant kultūros resursus, stiprina tiek mokytojų, tiek moksleivių kūrybingumo, kritinio mąstymo gebėjimus, skatina smalsumą bei sudaro realias sąlygas mokinių sąmoningumui ir atsakomybėms formuotis. Tarpdalykinė integracija yra tinkama įvairaus amžiaus moksleiviams, nes integruojant skirtingų mokomųjų dalykų temas per kultūrinius aspektus/procesus/reiškinius mokomasi ne tik žinių, bet ir praktiškai įgyjamos visos 21 amžiaus kompetencijos. Mokymasis už mokyklos ribų, kūrybiškai, įvairiais pjūviais panaudojant kultūros įstaigų resursus, bendradarbiaujant su kūrėjais/menininkais formaliajame ugdymo procese praturtina tiek moksleivius, tiek mokytojus naujomis mokymosi patirtimis, yra mezgami ryšiai su skirtingomis institucijomis, žmonėmis, kuriamas asmeninis santykis su miestu, didinamas mokinių įsitraukimas į ugdymosi procesus, gerinami moksleivių akademiniai pasiekimai įvairiose disciplinose. Mokymasis kultūros įstaigų erdvėse – dar pakankamai nauja, mažai nuosekliai taikoma praktika. Egzistuoja tam tikros fobijos ir išankstinės nuostatos, susijusios su tuo, kad neįmanoma ne mokykloje organizuoti ugdymo procesą taip, jog būtų suderinti ir aktyvūs ugdymo metodai, ir netradicinės erdvės, ir bendrųjų programų temos. Tačiau gerosios patirtys ir jų analizė paneigia tokius nusistatymus. Kai yra naudojamasi kultūros įstaigų turimais resursais tam, kad būtų atskleistas pasirinktų pamokų turinys ir kontekstai, procesas praturtinamas naujomis ir netikėtomis mokymosi priemonėmis. Labai svarbu, kad tokių pamokų metu ne tik suteikiamos bei įtvirtinamos žinios, lavinami gebėjimai, bet ir ugdomos bendrosios kompetencijos. Tai susiję ne tik su mokinių, bet ir su mokytojų kompetencijų stiprinimu. Edukatorių, kūrėjų ir mokytojų bendradarbiavimas praturtina tiek ugdomąjį procesą, tiek procese dalyvaujančius. Sėkmė patiriama tada, kai įvyksta įvairiapusė integracija: edukatoriaus ir mokytojo žinių bei gebėjimų, įstaigos resursų ir tarpdalykinė ugdymo turinio bei pamokų integracija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta