hero

Metodinės rekomendacijos apie smurto ir patyčių prevenciją

Metodinės rekomendacijos apie smurto ir patyčių prevenciją

2023-04-28
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamos metodinės rekomendacijos apie smurto ir patyčių prevenciją naudingos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams tiek vykdant smurto ir patyčių prevenciją, tiek reaguojant į netinkamus vaiko elgesio atvejus.

Leidinyje didelis dėmesys skiriamas tarpasmeniniam smurtui tarp vaikų, ypač vienai jos formai – patyčioms. 

Metodinė medžiaga sudaryta iš trijų skyrių. Pirmame skyriuje pateikiama smurto ir patyčių ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo įstaigoje samprata. Pristatoma smurto ir patyčių raiška: priežastys, formos, pasekmės. Antras skyrius skirtas smurto ir patyčių intervencijai ugdymo įstaigoje bei pagalbos teikimui. Čia pristatomi tiek mokytojo, tiek mokyklos administracijos bei švietimo pagalbos specialistų veiksmai identifikavus smurto ir patyčių atvejus. Taip pat pateikiama informacija, kaip tinkamai reaguoti bei teikti pagalbą, kaip atpažinti rizikos veiksnius. Trečiame skyriuje pateikiami prevencinių užsiėmimų, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.

Leidinį parengė dr. Ilona Klanienė, dr. Regina Saveljeva, dr. Rasa Skališienė, Vaida Stupurienė ir Dalia Žičkienė, įgyvendinant projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-000). Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Šį leidinį draudžiama mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.