hero

Evangelikų liuteronų tikyba

Parsisiųsti sąrašą:

Evangelikų liuteronų tikyba

Bendrosios nuostatos

Evangelikų liuteronų tikybos bendroji programa (toliau – Programa) apibrėžia Evangelikų liuteronų tikybos dalyko paskirtį, tikslą ir uždavinius, dalyku ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą, dalyko mokymo(si) turinį, pasiekimų lygių požymius ir mokinių pasiekimų vertinimą.

Evangelikų liuteronų tikybos dalyku siekiama, kad mokiniai suprastų, jog Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia išpažįsta mokymo ir gyvenimo vienatiniu pagrindu Senojo ir Naujojo Testamento kanoniškąsias knygas ir, aiškindama Šventąjį Raštą, laikosi krikščionijos istorijos eigoje sudarytų Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų, nepakeistos Augsburgo konfesijos, Martyno Liuterio katekizmų ir visų kitų Santarvės knygoje (Liber Concordiae 1580 m.) sudėtų raštų. 

Evangelikų liuteronų tikybos dalyko paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti ir analizuoti Šventąjį Raštą, Bažnyčios istoriją, liturgiją, kultūros paveldą. Kelti ir ieškoti atsakymų į gyvenimo, moralės, egzistencinius klausimus. Pažinti save, kitus, mus supantį pasaulį. Vadovaujantis krikščioniškosiomis vertybėmis bendrauti su Dievu ir artimu.

Evangelikų liuteronų tikybos mokymas vykdomas asmenų, kurie yra įgalioti Evangelikų liuteronų bažnyčios rekomendacijomis. Programa atitinka pagrindines krikščioniškos tikybos normas, laikantis visuotinės Jėzų Kristų išpažįstančios bažnyčios mokslo ir ieškant bendrų sąlyčio taškų su kitomis konfesijomis ir religijomis, kitų mokomųjų dalykų ugdymo programomis.

Programoje išskirtos penkios pasiekimų sritys: Šventojo Rašto pažinimas, tikėjimo turinio pažinimas, Bažnyčia ir liturgija, asmens tobulėjimas ir dvasinis augimas, moralė ir etika arba žmogus ir pasaulis. Šios pasiekimų sritys yra bendros visoms klasėms nuo 1 iki IV gimnazijos klasės, kiekvienam koncentrui numatyti konkretūs kiekvienos srities pasiekimai suformuluoti atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir įgytą patirtį. Tikimasi, kad jie bus pasiekti baigiant koncentrą. Programoje aprašyti mokinių pasiekimai suprantami kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Kiekvienos pasiekimų srities pasiekimų raida atskleidžiama šešiuose ugdymo koncentruose (1–2 klasės, 3–4 klasės, 5–6 klasės, 7–8 klasės, 9–10 ir I–II gimnazijos klasės ir III–IV gimnazijos klasės). Mokymo(si) turinys nusako kontekstus, kuriuose ugdomi mokinių pasiekimai ir mokymo(si) kontekstų pasirinkimo galimybes laipsniškam žinių ir supratimo įgijimui, gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymui. Pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Kiekvienas pasiekimo lygio požymis nurodo mokinio rodomus rezultatus. Aprašomos svarbiausios į(si)vertinimui reikšmingos įgytos žinios ir supratimas, išugdyti gebėjimai ir vertybinės nuostatos. 

Dalyko tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Evangelikų liuteronų tikybos dalyko tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui suprasti Šventąjį Raštą kaip Dievo Žodį, suvokti Dievo veikimą Šventajame Rašte, Bažnyčioje ir pačiame žmoguje, padėti mokiniui brandinti savo asmenybės suvokimą ir atskleisti savo žmogiškąsias savybes, kurių raiška siekiama grįsti visavertį asmeninį ir visuomeninį gyvenimą kaip asmeniui, kuris sieja savo gyvenimą su Dievu, ugdosi pasitikėjimą savimi, Dievu ir žmonėmis remdamasis krikščioniškosios moralės nuostatomis. Bendradarbiaudami mokytojai ir mokiniai ieško atsakymų į kylančius egzistencinius, tikėjimo, gyvenimo prasmės klausimus Šventajame Rašte, evangelikų liuteronų mokyme, krikščionybės istorijoje.

Uždaviniai

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • supranta Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį;
 • susipažįsta su evangelikų liuteronų bažnyčios liturgija, jos istorija, evangelikų liuteronų kultūros istoriniu paveldu, krikščionybės istorija;
 • suvokia gyvenime moralės, krikščioniškąsias, bendražmogiškąsias vertybes, jomis vadovaujasi savo gyvenime;
 • ugdo(si) atsakomybė už savo poelgius, elgesį grindžiant krikščioniška atsakomybe ir kitomis krikščioniškomis vertybėmis.
Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

pažįsta Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį; 

žino evangelikų liuteronų bažnyčios liturgiją, susipažįsta su katekizmu, kitais Liuteroniško tikėjimo išpažinimo raštais;

drauge atranda gyvenime krikščioniškąsias vertybes, ieško jų sąsajų su gyvenimu, gyvenimą grindžia šiomis vertybėmis;

išsiugdo atsakomybę už savo pasirinkimus, poelgius, elgesį grindžia bendražmogiškomis, moralinėmis, krikščioniškomis vertybėmis.

Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • gilina pažinimą apie Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį;
 • kelia egzistencinius žmogaus gyvenimo, tikėjimo, moralės klausimus ir ieško į juos atsakymų;
 • geba asmeniniame gyvenime, bažnytinėje, visuomeninėje veikloje veikti ir vadovautis krikščioniškomis vertybėmis; 
 • ruošiasi atsakingam asmeniniam, krikščioniškam, visuomeniniam gyvenimui.

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • supranta Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį;
 • susipažįsta su evangelikų liuteronų bažnyčios liturgija, jos istorija, evangelikų liuteronų kultūros istoriniu paveldu, krikščionybės istorija;
 • suvokia gyvenime moralės, krikščioniškąsias, bendražmogiškąsias vertybes, jomis vadovaujasi savo gyvenime;
 • ugdo(si) atsakomybė už savo poelgius, elgesį grindžiant krikščioniška atsakomybe ir kitomis krikščioniškomis vertybėmis.

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

pažįsta Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį; 

žino evangelikų liuteronų bažnyčios liturgiją, susipažįsta su katekizmu, kitais Liuteroniško tikėjimo išpažinimo raštais;

drauge atranda gyvenime krikščioniškąsias vertybes, ieško jų sąsajų su gyvenimu, gyvenimą grindžia šiomis vertybėmis;

išsiugdo atsakomybę už savo pasirinkimus, poelgius, elgesį grindžia bendražmogiškomis, moralinėmis, krikščioniškomis vertybėmis.

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • gilina pažinimą apie Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį;
 • kelia egzistencinius žmogaus gyvenimo, tikėjimo, moralės klausimus ir ieško į juos atsakymų;
 • geba asmeniniame gyvenime, bažnytinėje, visuomeninėje veikloje veikti ir vadovautis krikščioniškomis vertybėmis; 
 • ruošiasi atsakingam asmeniniam, krikščioniškam, visuomeniniam gyvenimui.

Pasiekimų sritys ir pasiekimai

Pasiekimų sritys žymimos raide (pavyzdžiui, A, B), raide ir skaičiumi (pavyzdžiui, A1, A2) žymimas tos pasiekimų srities pasiekimas. Lentelėse kiekvienam klasių koncentrui pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Raidės ir skaičių junginyje (pavyzdžiui, A1.2) raide žymima pasiekimų sritis (A), pirmu skaičiumi (1) nurodomas pasiekimas, o antru skaičiumi (2) – pasiekimų lygis.

Mokiniai analizuoja ir gilinasi į Šventojo Rašto tekstus, jais remiasi krikščioniško gyvenimo kasdienybėje kurdami asmeninį santykį su Dievu. Ugdomas suvokimas, jog Šventasis Raštas itin svarbus krikščionišku, kultūriniu, istoriniu aspektu. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: A1–A2.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Įvardija, jog Šventasis Raštas yra Dievo žodis, todėl tai yra išskirtinė knyga (A1.1).

Nurodo, kad Šventasis Raštas yra šventa knyga ir jos Autorius yra Dievas (A1.2).

Paaiškina, kaip Dievas perduoda savo Žodį žmonėms bei kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas (A1.3).

Papasakoja, kuo Šventasis Raštas išsiskiria iš kitų knygų. Išreiškia norą visuomet klausytis Dievo žodžio (A1.4).

Šventasis Raštas – Dievo žodis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aptaria kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas, ugdosi supratimą jog Šventasis Raštas – Dievo žodis – išskirtinė knyga. Dievas mus moko per Dievo žodį (2 Tim 3, 16–17).

Dievas Šventajame Rašte. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Aptariamas Šventojo Rašto turinio svarbumas, išskirtinumas, aktualumas. Kas yra Dievas? (Pr 1, 1; Iš 20, 1; Mt 3, 16–1).

3–4 klasių koncentras

Pasako, jog Šventąjį Raštą parašė Dievo įkvėpti žmonės (A1.1).

Supranta ir paaiškina, kaip Dievo žodis buvo perduodamas iki užrašymo (A1.2).

Išvardija Šventojo Rašto užrašymo būdus, jų panašumus, skirtumus (A1.3).

Apibūdina pagrindinius Šv. Rašto perdavimo etapus bei paaiškina, kaip išliko iki mūsų dienų (A1.4).

Šv. Rašto užrašymo istorija. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kaip Dievo žodis buvo perduodamas iki Šv. Rašto užrašymo; kaip Šv. Raštas išliko iki mūsų dienų. Kas parašė Šventąjį Raštą? Aptariama kaip per Dievo įkvėptus žmones buvo užrašytas Šventas Raštas. Kaip Šventasis Raštas atkeliavo iki mūsų laikų? (Sakytinė ir rašytinė kalba). Kaip buvo rašomas Šventasis Raštas? Aptariami Šventojo Rašto užrašymo būdai.

Evangelija – Geroji Naujiena. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokiniai aiškinasi ką reikškia Geroji Naujiena, Evangelija, ką vadiname evangelistais.

5–6 klasių koncentras

Žino, jog Šventojo Rašto pagrindinės dalys – Senasis Testamentas (ST) ir Naujasis Testamentas (NT) (A1.1).

Pasako, kiek knygų sudaro Senąjį Testamentą, kiek knygų sudaro Naująjį Testamentą (A1.2).

Atpažįsta Šventojo Rašto tekstų struktūrą, žanrus (A1.3).

Pristato Šventojo Rašto mokymo (apie Dievo valią, nurodymus žmonėms, išganymo planą, Jėzų Kristų) sąsajas su žmogaus gyvenimu (A1.4).

Šv. Raštas: Senasis Testamentas (ST) ir Naujasis Testamentas (NT). 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi kiek dalių sudaro Šventąjį Raštą, kokia yra tekstų struktūra ir žanrai. Kaip Šventajame Rašte apreiškiama Dievo valia? Kokie Dievo nurodymai žmonėms ir išganymo planas?

Šv. Rašto sandara. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Gilinasi kiek knygų sudaro ST, kiek knygų sudaro NT, kokia yra jų struktūra, žanrai. ST – rodo į Kristų, NT – apreiškia Kristų (Mch 5, 1–3; Mt 2, 1–6; Liuteronybė. Kas tai? 261 p.).

7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, jog Šventasis Raštas yra labai unikali ir reikalinga knyga (A1.1).

Paaiškina, kuo Šventasis Raštas yra svarbus ir reikšmingas (A1.2).

Nurodo Šventojo Rašto svarbumą ir reikšmingumą, jo žodinę ir rašytinę prasmes (A1.3).

Nurodo Šventojo Rašto dvasinės prasmės svarbumą ir reikalingumą, iliustruoja pavyzdžiais (A1.4).

Šventasis Raštas – unikali knyga. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi Šventas Rašto reikšmę, jo žodinę, rašytinę, dvasinę prasmes. Šventasis Raštas – svarbi ir unikali knyga. Aptariami knygų žanrai: istorinės, pranašų, poezijos, patarlių, laiškai, kt. Šventasis Raštas – amžinai išliekantis Dievo žodis. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad Šventas Raštas mums liudija, kas buvo nuo pasaulio pradžios iki to, kas krikščionio laukia amžinybėje.

Šventasis Raštas – žmogaus žemėlapis. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Gilinasi į Švento Rašto žodinės, rašytinės, dvasinės prasmės svarbumą bei reikšmingumą. Šventasis Raštas – kaip žemėlapis, rodantis mums Kelią – Jėzų Kristų (Jn 14, 6). Dievo žodis visada pasiekia savo tikslą (Iz 55, 10–11).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas paaiškina, jog Šventasis Raštas yra žmogaus tikėjimo ir gyvenimo pagrindas (A1.1).

Paaiškina Šventojo Rašto svarbą Bažnyčiai (A1.2).

Pagrindžia Šventojo Rašto svarbą žmogaus gyvenimui (A1.3).

Atpažįsta ir apibūdina Šventojo Rašto svarbą kalbai, istorijai, kultūrai (A1.4).

Šventasis Raštas – gyvenimo ir mokymo pagrindas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokiniai gilinasi į Šventojo Rašto svarbą tiek Bažnyčios, tiek žmogaus asmeniniame gyvenime. Analizuoja Šventojo Rašto reikšmę kalbai, istorijai, kultūrai. Dievo žodis labai svarbus ir reikšmingas (2 Tim 3, 16–17).

Šventasis Raštas – amžinojo gyvenimo žodžiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Remdamiesi įvairiais šaltiniais mokiniai diskutuoja apie Šventojo Rašto svarbą tiek Bažnyčios, tiek žmogaus gyvenime. Mokosi argumentuotai paaiškinti Šventojo Rašto reikšmę kalbai, istorijai, kultūrai. Viešpaties žodis yra mūsų tikėjimo, gyvenimo pamatas ir išlieka amžinai (Jn 20, 30–31).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako, jog Šventasis Raštas liudija Dievo buvimą (A1.1).

Mokosi paaiškinti Šventojo Rašto ištraukas apie Dievo buvimą (A1.2).

Analizuoja Šventojo Rašto – Dievo žodžio skelbimo kitiems svarbą ir reikalingumą (A1.3).

Apibendrina Šventojo Rašto tekstus apie Dievo buvimą pasaulyje ir tikinčiojo gyvenime. Pateikia pavyzdžių (A1.4).

Dievo buvimas pagal Šventąjį Raštą. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Dievo žodžio autoritetą tikinčiam žmogui. Šventasis Raštas teologiniu, istoriniu, literatūriniu, kultūriniu požiūriu. Mokiniai Analizuoja Trivienio Dievo apsireiškimą ir Trejybės asmenų santykį. Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką, Joną – panašumai ir skirtumai.

Šventraštis ir kitos religijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Šventojo Rašto dvasinę prasmę tikinčiam žmogui. Mokosi diskutuoti ir argumentuotai pagrįsti Šventojo Rašto tekstų reikšmę įvairiems žmogaus gyvenimo įvykiams: krikštui, vestuvėms, laidotuvėms ir kt. Lygina Šventraštį turinčių religijų panašumus ir skirtumus (judaizmo, islamo ir krikščionybės).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Dėmesingai klauso Šventojo Rašto teksto, nusako ištraukos momentus (A2.1).

Išvardija pagrindinius skaityto Šventojo Rašto teksto veikėjus (A2.2).

Nurodo pamokančius Šventojo Rašto tekstų aspektus (A2.3).

Kūrybiškai pristato klasės draugams perskaitytas Šventojo Rašto ištraukas (A2.4).

Šventojo Rašto pasakojimai. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš kiekvieno Šventojo Rašto teksto.

Dievas – pasaulio kūrėjas. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš Šventojo Rašto teksto. Kaip Dievas sukūrė pasaulį? (Pr 1, 1–25).

3–4 klasių koncentras

Perskaito pateiktą tekstą, pasako, jog Šventasis Raštas skaitomas pagal tam tikrą nuorodą (knyga, skyrius, eilutė) (A2.1).

Pagal pateiktas nuorodas suranda tekstus Šventajame Rašte, tekstus analizuoja (A2.2).

Palygina Šventojo Rašto tekstus su vaizduojamais Šventojo Rašto vaizdais (A2.3).

Apibūdina Šventojo Rašto tekstų ir įvykių reikšmę šiandienio mūsų gyvenimo kontekste (A2.4).

ST pasakojimai. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Skaitydami pateikiamą Šventojo Rašto tekstą, mokosi jį analizuoti ir palyginti su pateiktu Šventojo Rašto vaizdu. Dovydas – Betliejaus piemuo. Dovydo pašaukimas. Dovydo giesmės (psalmės).

Saliamono išmintis. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Saliamono patarlės (Pat). Aptariamas Saliamonas, jo išmintis, vertybės. Dievo pranašai – Danielius, Elijas, Amosas, Jeremijas. Mokiniai aiškinasi kas yra pašaukimas, pranašas Biblijoje ir lygina su „pranašais“ televizijoje, žiniasklaidoje.

5–6 klasių koncentras

Nusako, kaip reikia ieškoti teksto Šventajame Rašte, ir stengiasi surasti nurodytą tekstą (A2.1).

Pagal nuorodą suranda Šventajame Rašte tekstą, jį analizuoja (A2.2).

Perteikia Šventojo Rašto tekstų siužetus, dalyvius, jų bruožus (A2.3).

Analizuodami pateiktus Šventojo Rašo tekstus lygina su gyvenimu (A2.4).

ST tekstai: Mozė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Pagal nuorodą ieško teksto Šventajame Rašte, jį analizuoja, mokosi perteikti siužetą, dalyvius, jų bruožus, lygina su gyvenimu. Mozė – Dievo išrinktasis (Iš 3, 10–15; Iš 4.10–17). Mozės gyvenimas (Iš 2–4 skyriai).

ST tekstai: Išėjimas iš Egipto. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Pagal nuorodą mokosi surasti tekstą Šventajame Rašte, papasakoja siužetą, dalyvius, jų bruožus, lygina su gyvenimu. Išėjimas iš Egipto (Iš 12, 40–42; Iš 12, 50–51; Iš 13, 17–14.30). Aptaria 10 Dievo įsakymų (Iš 20, 1–17).

7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, dėl ko labai svarbus Šventojo Rašto skaitymas (A2.1).

Analizuoja skaitomus Šventojo Rašto tekstus. Stengiasi juos papasakoti (A2.2).

Nusako, kaip Šventojo Rašto tekstai siejasi su asmeniniu gyvenimu ir patirtimi (A2.3).

Pasitelkdamas Šventojo Rašto tekstus ieško atsakymų į iškilusius klausimus (A2.4).

Šventas Raštas asmeniniame gyvenime. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Skaitydamas Šventojo Rašto tekstus, juos analizuoja, sieja su asmeniniu gyvenimu, patirtimi, ieško atsakymų į iškilusius klausimus. Jėzaus Kristaus Krikštas (Mt 3, 13–17; Mk 1, 9–11; Lk 3, 21–22; Jn 1, 29–34). Jėzaus Kristaus Paskutinė Vakarienė su mokiniais (Mt 26, 17–29; Mk 14, 12–25; Lk 22, 7–23; Jn 13, 21–30; 1 Kor 11, 23–26).

Dievo samprata. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Analizuodami Šventojo Rašto tekstus, mokiniai mokosi juos susieti su asmeniniu gyvenimu, patirtimi, ieško atsakymų į iškilusius klausimus. Trivienis Dievas (Iz 44, 6; Įst 4, 35; Įst 6, 4–19; 1 Kor 8, 6; Pr 1, 26; Mt 3, 16–17; Mk 1, 10–11; Jn 1, 32–34; Konfirmantų knyga, 13 – 14 p.). Dievo savybės (Ps 40, 11; Ps 51, 3; Ps 54, 3; Ps 85, 7; Ps 59, 5; Ps 80, 4; Jn 3, 16; Ps 85, 2–8; Ps 86, 15; Rom 1, 16–17; 1 Jn 4, 8–10; Konfirmantų knyga 13 p.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus ir bando perteikti jų turinį (A2.1).

Analizuoja ir interpretuoja skaitomus Šventojo Rašto tekstus (A2.2).

Atpažįsta skaitomų Šventojo Rašto tekstų aktualumą, sieja su savo gyvenimu (A2.3).

Apibendrina Šventojo Rašto naudojimą, kelia klausimus, ieško atsakymų (A2.4).

Naujojo Testamento istoriškumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Skaito Šventojo Rašto tekstus, juos analizuoja, interpretuoja, atpažįsta jų aktualumą, sieja su savo gyvenimu, kelia klausimus, ieško atsakymų. Naujasis Testamentas kaip istorinis šaltinis (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 16 – 22 p.). Viskas, kas egzistuoja yra sukurta Dievo. Mokiniai ugdosi suvokimą ir gilina tikėjimą, kad Dievas sukūrė pasaulį Dievo Žodžiu.

Šventasis Raštas ir mokslas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 ir II gimnazijos klasė

Pasitelkdamas savo žiniomis iš istorijos, gamtos mokslų analizuoja Šventojo Rašto tekstus, mokosi juos interpretuoti, atpažinti jų aktualumą, susieti su savo gyvenimu. Mokiniai nagrinėja Juozapo Flavijaus, Apaštališkųjų Tėvų raštusi ir pagonių rašytojus bei gretinia istorinius faktus su Naujojo Testamento faktais (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 22 – 24 p.). Dievo sukurtas pasaulis ir kitos pasaulio sukūrimo teorijos. Mokiniai palygina Šventajame Rašte aprašomą pasaulio sukūrimą su mokslinėmis pasaulio atsiradimo teorijomis.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus apie Šventąją Trejybę ir bando perteikti jų turinį (A2.1).

Nagrinėja Šventojo Rašto teiginius apie Šventąją Trejybę (A2.2).

Nusako Šventosios Trejybės svarbą tikinčio žmogaus gyvenime (A2.3).

Įvertina ir pateikia Šventosios Trejybės vaizdavimo pavyzdžių Šventajame Rašte, Bažnyčioje, mene (A2.4).

Dievo buvimas pagal Šventąjį Raštą. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Dievo žodžio autoritetą tikinčiam žmogui. Šventasis Raštas teologiniu, istoriniu, literatūriniu, kultūriniu požiūriu. Mokiniai Analizuoja Trivienio Dievo apsireiškimą ir Trejybės asmenų santykį. Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką, Joną – panašumai ir skirtumai.

Šventoji Trejybė. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai gilinasi į Trivienio Dievo doktriną ir analizuoja Trejybės asmenų santykį. Apaštalų darbų, Pauliaus laiškų vieta ir svarba Biblijoje ir krikščionybėje. Šventoji Trejybė pagal Šventąjį Raštą. Šventoji Trejybė evangelikų liuteronų bažnyčioje ir kitose krikščioniškose konfesijose.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Įvardija, jog Šventasis Raštas yra Dievo žodis, todėl tai yra išskirtinė knyga (A1.1).

Nurodo, kad Šventasis Raštas yra šventa knyga ir jos Autorius yra Dievas (A1.2).

Paaiškina, kaip Dievas perduoda savo Žodį žmonėms bei kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas (A1.3).

Papasakoja, kuo Šventasis Raštas išsiskiria iš kitų knygų. Išreiškia norą visuomet klausytis Dievo žodžio (A1.4).

Šventasis Raštas – Dievo žodis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aptaria kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas, ugdosi supratimą jog Šventasis Raštas – Dievo žodis – išskirtinė knyga. Dievas mus moko per Dievo žodį (2 Tim 3, 16–17).

Dievas Šventajame Rašte. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Aptariamas Šventojo Rašto turinio svarbumas, išskirtinumas, aktualumas. Kas yra Dievas? (Pr 1, 1; Iš 20, 1; Mt 3, 16–1).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Dėmesingai klauso Šventojo Rašto teksto, nusako ištraukos momentus (A2.1).

Išvardija pagrindinius skaityto Šventojo Rašto teksto veikėjus (A2.2).

Nurodo pamokančius Šventojo Rašto tekstų aspektus (A2.3).

Kūrybiškai pristato klasės draugams perskaitytas Šventojo Rašto ištraukas (A2.4).

Šventojo Rašto pasakojimai. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš kiekvieno Šventojo Rašto teksto.

Dievas – pasaulio kūrėjas. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš Šventojo Rašto teksto. Kaip Dievas sukūrė pasaulį? (Pr 1, 1–25).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Pasako, jog Šventąjį Raštą parašė Dievo įkvėpti žmonės (A1.1).

Supranta ir paaiškina, kaip Dievo žodis buvo perduodamas iki užrašymo (A1.2).

Išvardija Šventojo Rašto užrašymo būdus, jų panašumus, skirtumus (A1.3).

Apibūdina pagrindinius Šv. Rašto perdavimo etapus bei paaiškina, kaip išliko iki mūsų dienų (A1.4).

Šv. Rašto užrašymo istorija. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kaip Dievo žodis buvo perduodamas iki Šv. Rašto užrašymo; kaip Šv. Raštas išliko iki mūsų dienų. Kas parašė Šventąjį Raštą? Aptariama kaip per Dievo įkvėptus žmones buvo užrašytas Šventas Raštas. Kaip Šventasis Raštas atkeliavo iki mūsų laikų? (Sakytinė ir rašytinė kalba). Kaip buvo rašomas Šventasis Raštas? Aptariami Šventojo Rašto užrašymo būdai.

Evangelija – Geroji Naujiena. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokiniai aiškinasi ką reikškia Geroji Naujiena, Evangelija, ką vadiname evangelistais.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Perskaito pateiktą tekstą, pasako, jog Šventasis Raštas skaitomas pagal tam tikrą nuorodą (knyga, skyrius, eilutė) (A2.1).

Pagal pateiktas nuorodas suranda tekstus Šventajame Rašte, tekstus analizuoja (A2.2).

Palygina Šventojo Rašto tekstus su vaizduojamais Šventojo Rašto vaizdais (A2.3).

Apibūdina Šventojo Rašto tekstų ir įvykių reikšmę šiandienio mūsų gyvenimo kontekste (A2.4).

ST pasakojimai. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Skaitydami pateikiamą Šventojo Rašto tekstą, mokosi jį analizuoti ir palyginti su pateiktu Šventojo Rašto vaizdu. Dovydas – Betliejaus piemuo. Dovydo pašaukimas. Dovydo giesmės (psalmės).

Saliamono išmintis. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Saliamono patarlės (Pat). Aptariamas Saliamonas, jo išmintis, vertybės. Dievo pranašai – Danielius, Elijas, Amosas, Jeremijas. Mokiniai aiškinasi kas yra pašaukimas, pranašas Biblijoje ir lygina su „pranašais“ televizijoje, žiniasklaidoje.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Žino, jog Šventojo Rašto pagrindinės dalys – Senasis Testamentas (ST) ir Naujasis Testamentas (NT) (A1.1).

Pasako, kiek knygų sudaro Senąjį Testamentą, kiek knygų sudaro Naująjį Testamentą (A1.2).

Atpažįsta Šventojo Rašto tekstų struktūrą, žanrus (A1.3).

Pristato Šventojo Rašto mokymo (apie Dievo valią, nurodymus žmonėms, išganymo planą, Jėzų Kristų) sąsajas su žmogaus gyvenimu (A1.4).

Šv. Raštas: Senasis Testamentas (ST) ir Naujasis Testamentas (NT). 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi kiek dalių sudaro Šventąjį Raštą, kokia yra tekstų struktūra ir žanrai. Kaip Šventajame Rašte apreiškiama Dievo valia? Kokie Dievo nurodymai žmonėms ir išganymo planas?

Šv. Rašto sandara. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Gilinasi kiek knygų sudaro ST, kiek knygų sudaro NT, kokia yra jų struktūra, žanrai. ST – rodo į Kristų, NT – apreiškia Kristų (Mch 5, 1–3; Mt 2, 1–6; Liuteronybė. Kas tai? 261 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Nusako, kaip reikia ieškoti teksto Šventajame Rašte, ir stengiasi surasti nurodytą tekstą (A2.1).

Pagal nuorodą suranda Šventajame Rašte tekstą, jį analizuoja (A2.2).

Perteikia Šventojo Rašto tekstų siužetus, dalyvius, jų bruožus (A2.3).

Analizuodami pateiktus Šventojo Rašo tekstus lygina su gyvenimu (A2.4).

ST tekstai: Mozė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Pagal nuorodą ieško teksto Šventajame Rašte, jį analizuoja, mokosi perteikti siužetą, dalyvius, jų bruožus, lygina su gyvenimu. Mozė – Dievo išrinktasis (Iš 3, 10–15; Iš 4.10–17). Mozės gyvenimas (Iš 2–4 skyriai).

ST tekstai: Išėjimas iš Egipto. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Pagal nuorodą mokosi surasti tekstą Šventajame Rašte, papasakoja siužetą, dalyvius, jų bruožus, lygina su gyvenimu. Išėjimas iš Egipto (Iš 12, 40–42; Iš 12, 50–51; Iš 13, 17–14.30). Aptaria 10 Dievo įsakymų (Iš 20, 1–17).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, jog Šventasis Raštas yra labai unikali ir reikalinga knyga (A1.1).

Paaiškina, kuo Šventasis Raštas yra svarbus ir reikšmingas (A1.2).

Nurodo Šventojo Rašto svarbumą ir reikšmingumą, jo žodinę ir rašytinę prasmes (A1.3).

Nurodo Šventojo Rašto dvasinės prasmės svarbumą ir reikalingumą, iliustruoja pavyzdžiais (A1.4).

Šventasis Raštas – unikali knyga. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi Šventas Rašto reikšmę, jo žodinę, rašytinę, dvasinę prasmes. Šventasis Raštas – svarbi ir unikali knyga. Aptariami knygų žanrai: istorinės, pranašų, poezijos, patarlių, laiškai, kt. Šventasis Raštas – amžinai išliekantis Dievo žodis. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad Šventas Raštas mums liudija, kas buvo nuo pasaulio pradžios iki to, kas krikščionio laukia amžinybėje.

Šventasis Raštas – žmogaus žemėlapis. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Gilinasi į Švento Rašto žodinės, rašytinės, dvasinės prasmės svarbumą bei reikšmingumą. Šventasis Raštas – kaip žemėlapis, rodantis mums Kelią – Jėzų Kristų (Jn 14, 6). Dievo žodis visada pasiekia savo tikslą (Iz 55, 10–11).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, dėl ko labai svarbus Šventojo Rašto skaitymas (A2.1).

Analizuoja skaitomus Šventojo Rašto tekstus. Stengiasi juos papasakoti (A2.2).

Nusako, kaip Šventojo Rašto tekstai siejasi su asmeniniu gyvenimu ir patirtimi (A2.3).

Pasitelkdamas Šventojo Rašto tekstus ieško atsakymų į iškilusius klausimus (A2.4).

Šventas Raštas asmeniniame gyvenime. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Skaitydamas Šventojo Rašto tekstus, juos analizuoja, sieja su asmeniniu gyvenimu, patirtimi, ieško atsakymų į iškilusius klausimus. Jėzaus Kristaus Krikštas (Mt 3, 13–17; Mk 1, 9–11; Lk 3, 21–22; Jn 1, 29–34). Jėzaus Kristaus Paskutinė Vakarienė su mokiniais (Mt 26, 17–29; Mk 14, 12–25; Lk 22, 7–23; Jn 13, 21–30; 1 Kor 11, 23–26).

Dievo samprata. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Analizuodami Šventojo Rašto tekstus, mokiniai mokosi juos susieti su asmeniniu gyvenimu, patirtimi, ieško atsakymų į iškilusius klausimus. Trivienis Dievas (Iz 44, 6; Įst 4, 35; Įst 6, 4–19; 1 Kor 8, 6; Pr 1, 26; Mt 3, 16–17; Mk 1, 10–11; Jn 1, 32–34; Konfirmantų knyga, 13 – 14 p.). Dievo savybės (Ps 40, 11; Ps 51, 3; Ps 54, 3; Ps 85, 7; Ps 59, 5; Ps 80, 4; Jn 3, 16; Ps 85, 2–8; Ps 86, 15; Rom 1, 16–17; 1 Jn 4, 8–10; Konfirmantų knyga 13 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas paaiškina, jog Šventasis Raštas yra žmogaus tikėjimo ir gyvenimo pagrindas (A1.1).

Paaiškina Šventojo Rašto svarbą Bažnyčiai (A1.2).

Pagrindžia Šventojo Rašto svarbą žmogaus gyvenimui (A1.3).

Atpažįsta ir apibūdina Šventojo Rašto svarbą kalbai, istorijai, kultūrai (A1.4).

Šventasis Raštas – gyvenimo ir mokymo pagrindas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokiniai gilinasi į Šventojo Rašto svarbą tiek Bažnyčios, tiek žmogaus asmeniniame gyvenime. Analizuoja Šventojo Rašto reikšmę kalbai, istorijai, kultūrai. Dievo žodis labai svarbus ir reikšmingas (2 Tim 3, 16–17).

Šventasis Raštas – amžinojo gyvenimo žodžiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Remdamiesi įvairiais šaltiniais mokiniai diskutuoja apie Šventojo Rašto svarbą tiek Bažnyčios, tiek žmogaus gyvenime. Mokosi argumentuotai paaiškinti Šventojo Rašto reikšmę kalbai, istorijai, kultūrai. Viešpaties žodis yra mūsų tikėjimo, gyvenimo pamatas ir išlieka amžinai (Jn 20, 30–31).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus ir bando perteikti jų turinį (A2.1).

Analizuoja ir interpretuoja skaitomus Šventojo Rašto tekstus (A2.2).

Atpažįsta skaitomų Šventojo Rašto tekstų aktualumą, sieja su savo gyvenimu (A2.3).

Apibendrina Šventojo Rašto naudojimą, kelia klausimus, ieško atsakymų (A2.4).

Naujojo Testamento istoriškumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Skaito Šventojo Rašto tekstus, juos analizuoja, interpretuoja, atpažįsta jų aktualumą, sieja su savo gyvenimu, kelia klausimus, ieško atsakymų. Naujasis Testamentas kaip istorinis šaltinis (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 16 – 22 p.). Viskas, kas egzistuoja yra sukurta Dievo. Mokiniai ugdosi suvokimą ir gilina tikėjimą, kad Dievas sukūrė pasaulį Dievo Žodžiu.

Šventasis Raštas ir mokslas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 ir II gimnazijos klasė

Pasitelkdamas savo žiniomis iš istorijos, gamtos mokslų analizuoja Šventojo Rašto tekstus, mokosi juos interpretuoti, atpažinti jų aktualumą, susieti su savo gyvenimu. Mokiniai nagrinėja Juozapo Flavijaus, Apaštališkųjų Tėvų raštusi ir pagonių rašytojus bei gretinia istorinius faktus su Naujojo Testamento faktais (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 22 – 24 p.). Dievo sukurtas pasaulis ir kitos pasaulio sukūrimo teorijos. Mokiniai palygina Šventajame Rašte aprašomą pasaulio sukūrimą su mokslinėmis pasaulio atsiradimo teorijomis.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako, jog Šventasis Raštas liudija Dievo buvimą (A1.1).

Mokosi paaiškinti Šventojo Rašto ištraukas apie Dievo buvimą (A1.2).

Analizuoja Šventojo Rašto – Dievo žodžio skelbimo kitiems svarbą ir reikalingumą (A1.3).

Apibendrina Šventojo Rašto tekstus apie Dievo buvimą pasaulyje ir tikinčiojo gyvenime. Pateikia pavyzdžių (A1.4).

Dievo buvimas pagal Šventąjį Raštą. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Dievo žodžio autoritetą tikinčiam žmogui. Šventasis Raštas teologiniu, istoriniu, literatūriniu, kultūriniu požiūriu. Mokiniai Analizuoja Trivienio Dievo apsireiškimą ir Trejybės asmenų santykį. Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką, Joną – panašumai ir skirtumai.

Šventraštis ir kitos religijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Šventojo Rašto dvasinę prasmę tikinčiam žmogui. Mokosi diskutuoti ir argumentuotai pagrįsti Šventojo Rašto tekstų reikšmę įvairiems žmogaus gyvenimo įvykiams: krikštui, vestuvėms, laidotuvėms ir kt. Lygina Šventraštį turinčių religijų panašumus ir skirtumus (judaizmo, islamo ir krikščionybės).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus apie Šventąją Trejybę ir bando perteikti jų turinį (A2.1).

Nagrinėja Šventojo Rašto teiginius apie Šventąją Trejybę (A2.2).

Nusako Šventosios Trejybės svarbą tikinčio žmogaus gyvenime (A2.3).

Įvertina ir pateikia Šventosios Trejybės vaizdavimo pavyzdžių Šventajame Rašte, Bažnyčioje, mene (A2.4).

Dievo buvimas pagal Šventąjį Raštą. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti Dievo žodžio autoritetą tikinčiam žmogui. Šventasis Raštas teologiniu, istoriniu, literatūriniu, kultūriniu požiūriu. Mokiniai Analizuoja Trivienio Dievo apsireiškimą ir Trejybės asmenų santykį. Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką, Joną – panašumai ir skirtumai.

Šventoji Trejybė. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai gilinasi į Trivienio Dievo doktriną ir analizuoja Trejybės asmenų santykį. Apaštalų darbų, Pauliaus laiškų vieta ir svarba Biblijoje ir krikščionybėje. Šventoji Trejybė pagal Šventąjį Raštą. Šventoji Trejybė evangelikų liuteronų bažnyčioje ir kitose krikščioniškose konfesijose.

Mokiniai susipažįsta su Evangelikų liuteronų bažnyčios mokomu tikėjimo turiniu. Atpažįsta Dievo veikimą žmoguje, Bažnyčioje, Šventajame Rašte. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: B1–B2.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pasako, jog Dievas sukūrė pasaulį ir žmogų (B1.1).

Skiria Dievo ir žmogaus kūrinius (B1.2).

Apibūdina, jog Dievas yra visa ko Kūrėjas, bei paaiškina, kodėl suteikė žmogui gyvybę (B1.3).

Vaizdžiai perteikia draugams Šventojo Rašto istorijas apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą (B1.4). 

Dievas – Kūrėjas. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai susipažįsta su žmogaus sukūrimo istorija. Dievas sukūrė žmogų, suteikė gyvybę, davė gabumus ir įpareigojamus. Mokosi apibūdinti tikinčio žmogaus kuriamą santykį su Dievu. Žmogus – Dievo kūrinys. Pirmųjų žmonių sukūrimas (Pr 1, 26–29). Nuodėmė. Išsiuntimas iš Rojaus. Aptariamas nepaklusnumas, atsiskyrimas nuo Dievo (Pr 2, 15–17; Pr 3, 1–23).

Esame Dievo kūriniai, unikalūs, tarpusavyje susiję. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kuo esame panašūs ir kuo skiriamės nuo kitų Dievo kūrinių? (Pr 2, 7–9.15–17; Ps 139, 13–16). Dievas nori, jog žmonės būtų geresni. Aptariama meilė, gailestingumas, vienybė, geras elgesys Kristuje (1 Pt 3, 8–17).

3–4 klasių koncentras

Padedamas pasako, kad Jėzus yra ne tik Žmogus, bet ir Dievas (B1.1).

Paaiškina, jog žmones sieja panašumai, bet kartu jie yra ir skirtingi (B1.2).

Nusako, kokie svarbūs ir reikalingi yra ryšiai tarp žmonių (B1.3).

Nusako tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime ir nurodo priežastis, kodėl žmonės tiki Dievu (B1.4).

Tikėjimo svarba. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kodėl tikėjimas labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Aiškinasi, koks svarbus yra ryšys tarp žmonių, kadangi jie yra ne tik panašūs, bet ir gana skirtingi. Jonas Krikštytojas – Dievo pasiuntinys (Lk 1, 57–66; Mk 1, 1–8; Jn 1, 19–28).

Jėzus – Dievo sūnus. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokiniai toliau gilina supratimą apie tikėjimo svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jėzaus atėjimas į žemę (Mt 1, 18–24; Gal 4, 4; Rom 8, 3; Fil 2, 6–8). Jėzus – Dievo Sūnus (Jn 1, 18; Lk 3, 21–22; Mk 1, 9–11). Jėzaus vaikystė (Mt 1, 18–2, 23; Lk 2, 1–38); Marija, Juozapas, Betliejus, piemenys, Išminčiai iš Rytų šalies, Erodas, bėgimas į Egiptą, sugrįžimas į Nazaretą.

5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais nusako, kas yra tikėjimas ir pasitikėjimas (B1.1).

Apibūdina, kas yra tikėjimas kitu žmogumi ir kas yra tikėjimas į Dievą (B1.2).

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus svarsto, kodėl žmonės tiki į Dievą (B1.3).

Nurodo tikėjimo reikšmę žmogaus asmeniniam gyvenimui ir gali pateikti pavyzdžių (B1.4).

Tikėjimo reikšmė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto, kodėl žmonės tiki Dievu. Mokiniai ieško tikėjimo prasmės žmogaus asmeniniame gyvenime. Dievas rūpinasi žmogumi (Ps 139, 14; Ps 145, 14–19; 1 Pt 5, 7; Įst 8, 3–4). Kai suklydau – galiu grįžti pas Dievą (Lk 15, 11–32).

Esu Dievui svarbus. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto, kodėl žmonės tiki Dievu. Plėtoja tikėjimo reikšmę žmogaus asmeniniame gyvenime. Dievas padeda gyvenimo audrose (Mt 8, 23–27; Mk 4, 35–41; Lk 8, 22–25). Kiekvienas esame Dievui svarbus žmogus (Iz 43, 1–7; Mt 10, 26–32; Mt 11, 25–30).

7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina tinkamų santykių svarbą tarp žmonių (B1.1).

Nurodo bendravimo su Dievu reikalingumą (B1.2).

Tikėjimą į Dievą apibūdina kaip santykį tarp žmogaus ir Dievo (B1.3).

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus, pristato pavyzdžių, kaip svarbu žmogui tikėti ir pasitikėti Dievu (B1.4).

Nuodėmė ir Įstatymas. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi, kad yra tikėjimas ir žmogaus santykis su Dievu. Ieško pavyzdžių Šventajame Rašte. Įgimta nuodėmė. Padarytos nuodėmės (1 Jn 3, 4; Rom 7, 18–20; Jn 3, 5–6; Jok 4, 17; Rom 1, 32; 1 Tim 1, 13; 1 Tim 5, 22; 2 Jn 11; Pr 18, 20; Pr 4, 10; Iš 22, 21–24; Mal 3, 5; Am 1, 13; Kun 19, 2; Mt 5, 48; Konfirmantų knyga 54–56 p.). Įstatymas ir Evangelija (Rom 3, 20–28; Rom 7, 7; 1 Jn 2, 2; Ef 5, 2; Liuteronybė. Kas tai? 121–127 p.; Konfirmantų knyga 52–53.56–57 p.).

Žemiškasis ir dvasinis gyvenimas. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokiniai analizuodami tikėjimą kaip žmogaus santykį su Dievu ieško pavyzdžių Šventajame Rašte. Žemiškasis ir dvasinis gyvenimas: panašumai, skirtumai; žemiškieji ir dvasiniai poreikiai bei pokyčiai; laikinumas, amžinumas, tiesos ir klaidos santykis. Visuotinė bažnyčia. Neregimoji, Regimoji Bažnyčia (Konfirmantų knyga, 86–90 p.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas pateikia informaciją apie Jėzaus asmenį ir misiją (B1.1).

Analizuoja, kaip žmogus turi siekti išlaikyti santykį su Dievu (B1.2).

Išvardija būdus, kaip žmogus gali išlaikyti santykį su Dievu, kai patiria negandas, ligas, išbandymus (B1.3).

Apibendrindamas Šventojo Rašto tekstus atranda tikėjimo pavyzdžių kasdienybėje (B1.4).

Sąžinė ir nuodėmė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Analizuodami nuodėmės pasekmes, mokiniai aptaria, kaip reikia siekti išlaikyti santykį su Dievu. Dievo Įstatymas padeda pažinti nuodėmę (Rom 7, 12; Rom 7, 7–8; Rom 3, 1–20; Lk 16, 17; 1 Jn 3, 4; Jn 1, 17; Jok 2, 8–11). Iš kur žinau, kada elgiuosi gerai, o kada blogai? Mokiniai analizuoja kas padeda analizuoti savo elgesį, ketinumus: Šv. Raštas, sąžinė, vidinis balsas, Dievo balsas. Politinės, socialinės ir religinės sąlygos Palestinoje Jėzaus Kristaus gimimo laiku (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 8 – 13 p.).

Malonė ir jos priemonės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus, diskutuoja kaip reikia siekti išlaikyti žmogaus santykį su Dievu ne tik džiaugsmo, bet ir įvairių negandų, ligų, išbandymų dienomis. Atranda tikėjimo pavyzdžių kasdienybėje. Ar vadovaujantis Dievo Įstatymu galiu atskirti, kas yra gera, o kas yra bloga? (Rom 3, 1–20; Iš 20, 1–17; Gal 6, 1–10; Rom 13, 7–9; Rom 13, 8–10; Mch 6, 8; Mk 12, 29–33; Mt 7, 12; Gal 5, 22–25; Jn 13, 34–35). Jėzaus Misija žemėje:Dievo karalystės skelbimas, Išganymas, Atpirkimas, Prisikėlimas, Amžinasis gyvenimas. Malonė – liuteronams būdingas mokymas. Malonės priemonės (Liuteronybė. Kas tai? 272 p., Konfirmantų knyga 134 p., William Arndt „Krikščioniško tikėjimo pagrindai“ 55–59 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako maldos reikšmę tikinčiam žmogui (B1.1).

Analizuoja maldos svarbą krikščionio gyvenime (B1.2).

Apibūdina, kaip tikintis žmogus gali sukaupti savo mintis kreipdamasis į Aukščiausiąjį (B1.3).

Paaiškina, kaip Dievas išgirsta tikinčio žmogaus maldas ir kaip į jas atsako bei kaip Dievas bendrauja su tikinčiu žmogumi, jam meldžiantis (B1.4).

Malda – tikėjimas ar įsitikinimas? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti maldos reikšmę tikinčiam žmogui. Mokiniai dalinasi patirtimi, kaip santykio su Dievu išlaikymas padeda žmogui nepalūžti, bet išlikti tvirtam ir stipriam.

Šventųjų bendravimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai analizuoja šventųjų gyvenimus. Šventųjų bendravimas – kas tai? Šventųjų bendravimas evangelikų liuteronų bažnyčioje, kitose krikščioniškose konfesijose. Ar gali tikėjimas paskatinti gerus darbus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Papasakoja, dėl ko Dievas nori, kad žmogus pasitikėtų Juo (B2.1).

Paaiškina, dėl ko visi esame svarbūs Dievui ir vieni kitiems (B2.2).

Pasako, jog Dievas sukūrė visus žmones su gabumais, talentais, ir paaiškina, dėl ko esame vieni kitiems reikalingi (B2.3).

Išvardija savo bei kitų teigiamas savybes, paaiškina tinkamo bendravimo svarbą. Apibūdina doro gyvenimo aspektus ir pasitikėjimo Dievu, vienas kitu svarbą (B2.4).

Dievo vedimas. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aiškinasi, kaip Dievas vedą žmogų gyvenime, kokiomis dovanomis apdovanotas kiekvienas žmogus. Aptaria, kad Dievas nori, jog žmonės gyventų dorai ir pasitikėtų Dievu. Dievo kvietimas sekti Jį (Mt 4, 19–20; Mt 9, 9; Mt 11, 28).

Dievo Sandora su žmonėmis. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Dievo Sandora su žmonėmis (Pr 9, 8–17; Jer 31, 31–34). Dievas laimina žmones, kurie Juo tiki, pasitiki, myli visa širdimi ir vykdo visus Jo paliepimus (Pr 12, 1–2; Sk 6, 22–27; Ef 1, 3; Jok 1, 12). Dievas rūpinasi savo tauta (Įst 14, 2; Jer 31, 1–6; 1 Pt 2, 9–10).

3–4 klasių koncentras

Padedamas pasako, jog Jėzus Dievo Sūnus, kuris atėjo į šį pasaulį (B2.1).

Nusako, kuo Jėzus panašus ir kuo skiriasi nuo kitų žmonių (B2.2).

Paaiškina, kaip žmogus gali tapti Dievo draugu ir dėl ko tai labai svarbu (B2.3).

Analizuoja ir pateikia pavyzdžių, koks turi būti tarpusavio elgesys (B2.4).

Dievas yra mano draugas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Svarsto, kaip žmogus gali būti Dievo draugu ir koks turi būti tarpusavio elgesys. Jėzaus mokiniai (Mt 4, 18–22; Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11). Jėzus ir vaikai (Mt 19, 13–15; Mk 10, 13–16; Lk 9, 47; Lk 18, 15–17).

Šėtono pagundos. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra pagunda? Mokiniai svarsto kas gali padėti esant pagundomsJėzus nugali (Mt 4, 1–11; Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13). Kas didžiausias iš žmonių? (Mt 18, 1–5; Mk 9, 33–37; Lk 9, 46–48).

5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais pasako, kaip supranta, kas yra blogis ir kas yra gėris (B2.1).

Nurodo, iš kur kyla gėris (B2.2).

Argumentuoja, jog Dievas iš žmogaus laukia gėrio (B2.3).

Analizuodami pateiktus Šventojo Rašto tekstus pateikia, kaip reikia atsispirti neigiamiems dalykams (B2.4).

Jėzus – Mokytojas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Šventajame Rašte ieško atsakymų, kodėl Dievas iš žmogaus laukia gėrio. Kaip atsispirti neigiamiems dalykams. Jėzus veda mane (Ps 23, Jn 10, 11–18). Jėzus – Mokytojas (Lk 5, 5; Lk 8, 24).

Jėzus - Ganytojas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Remdamasis Šventuoju Raštu mokosi argumentuoti, kodėl Dievas iš žmogaus laukia gėrio, kaip atsispirti neigiamiems dalykams. Jėzus Kristus – Ganytojas, surenkantis visus į kaimenę (Ps 23; Jn 10, 1–18). Jėzus suranda paklydusį, atleidžia, guodžia ir stiprina jį (Mt 18, 12–14; Lk 15, 1–7; Lk 15, 8–10).

7–8 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame žmogaus gyvenime (B2.1).

Paaiškina, kaip ir dėl ko žmogui reikia išlaikyti santykį su tikėjimu į Dievą (B2.2).

Nusako, kodėl toks reikalingas žmogaus gyvenime pasitikėjimas Dievo mokymo tiesomis (B2.3).

Analizuoja Dievo vedimo svarbą dvasiniame gyvenime ir pristato, kaip tai keičia žmogaus gyvenimą (B2.4).

Dievo įsakymai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi, kodėl labai svarbu išlaikyti tikėjimo santykį su Dievu, pasitikėti Jo mokymo tiesomis ir Jo vedimu. Dievo duotų įsakymų vykdymas. Dievo įsakymų analizavimas, vykdymas (Mažojo Katekizmo I dalis). Tikėjimo išpažinimo reikšmė krikščioniui (Mažojo katekizmo II dalis).

Pasitikėjimas Dievu. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi argumentuoti, kodėl labai svarbu išlaikyti tikėjimo santykį su Dievu, pasitikėti Jo mokymo tiesomis ir Jo vedimu. Pasitikėjimas Dievu ir Jo mokymo tiesos. Aptariama pasitikėjimo Dievu svarba, pasitikėjimas Dievo mokymo tiesiomis, Dievo klausymas, Jo garbinimas, dėkojimas Jam. Mokiniai ugdosi suvokimą koks svarbus, unikalus, asmeniškas tikinčiojo žmogaus santykis su Dievu .

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atpažįsta pagrindines tikėjimo tiesas (B2.1).

Ieško atsakymų į klausimus apie žmogaus laikinumą ir amžinumą (gyvenimas pasaulyje, amžinasis gyvenimas) (B2.2).

Supranta žemiškosios egzistencijos laikinumą (B2.3).

Nurodo dvasinių dalykų svarbumą žmogaus gyvenime. Pateikia pavyzdžių (B2.4).

Jėzaus jaunystė ir ankstyvoji tarnystė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Aptaria dvasinius dalykus, gilina suvokimą apie žemiškosios egzistencijos laikinumą. Kaip Dievas veikia tikinčių žmonių gyvenimą? Aptariama Zacharijas, Elzbieta, Zacharijo giesmė (Lk 1, 5–25; Lk 1, 67–79). Jėzaus Kristaus jaunystė (Lk 2, 39–52; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 29 – 31 p.). Jėzaus Kristaus ankstyvoji tarnystė (Jn 1, 29–4, 54; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 32 – 38 p.).

Jėzaus tarnystė. Aš ir Jėzus. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Analizuodami dvasinius dalykus, mokiniai samprotauja apie žemiškosios egzistencijos laikinumą. Ką gali padaryti tik Jėzus Kristus? Mokiniai gilina suvokimą apie Jėzaus dieviškumą, nuodėmių atleidimą, išgelbėjimą, Prisikėlimą. Jėzus gydo. Mokiniai nagrinėja pasakojimus apie Jėzaus išgydymus: dešimt raupsuotojų, Jericho neregiai, išgydymai Kafarnaume ir kt. Vėlyvoji Jėzaus Kristaus tarnystė (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 47–57 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako savo tikėjimo Dievu stiprybes šiuolaikiniame pasaulyje (B2.1).

Analizuoja, kaip žmogus gali išlaikyti tikėjimą ir žmogiškumą šiuolaikiniame pasaulyje (B2.2).

Apibūdina tikėjimo ir krikščioniško dvasingumo svarbumą šiuolaikiniame pasaulyje (B2.3).

Nusako tikėjimo ir krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame apstu pagundų (B2.4).

Tikėjimas ir geri darbai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Remdamasis Šventuoju Raštu diskutuoja, kodėl ir kaip žmogus atsakingas prieš Dievą. Tikintis žmogus ir geri darbai. Mokiniai remiantis remiantis Šventuoju Raštu nagrinėja koks yra Šv. Mergelės Marijos vaidmuo. Šv. Mergelės Marijos vieta ir svarba evangelikų liuteronų bažnyčioje ir kitose krikščioniškose konfesijose.

Šventųjų bendravimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai analizuoja šventųjų gyvenimus. Šventųjų bendravimas – kas tai? Šventųjų bendravimas evangelikų liuteronų bažnyčioje, kitose krikščioniškose konfesijose. Ar gali tikėjimas paskatinti gerus darbus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pasako, jog Dievas sukūrė pasaulį ir žmogų (B1.1).

Skiria Dievo ir žmogaus kūrinius (B1.2).

Apibūdina, jog Dievas yra visa ko Kūrėjas, bei paaiškina, kodėl suteikė žmogui gyvybę (B1.3).

Vaizdžiai perteikia draugams Šventojo Rašto istorijas apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą (B1.4). 

Dievas – Kūrėjas. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai susipažįsta su žmogaus sukūrimo istorija. Dievas sukūrė žmogų, suteikė gyvybę, davė gabumus ir įpareigojamus. Mokosi apibūdinti tikinčio žmogaus kuriamą santykį su Dievu. Žmogus – Dievo kūrinys. Pirmųjų žmonių sukūrimas (Pr 1, 26–29). Nuodėmė. Išsiuntimas iš Rojaus. Aptariamas nepaklusnumas, atsiskyrimas nuo Dievo (Pr 2, 15–17; Pr 3, 1–23).

Esame Dievo kūriniai, unikalūs, tarpusavyje susiję. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kuo esame panašūs ir kuo skiriamės nuo kitų Dievo kūrinių? (Pr 2, 7–9.15–17; Ps 139, 13–16). Dievas nori, jog žmonės būtų geresni. Aptariama meilė, gailestingumas, vienybė, geras elgesys Kristuje (1 Pt 3, 8–17).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Papasakoja, dėl ko Dievas nori, kad žmogus pasitikėtų Juo (B2.1).

Paaiškina, dėl ko visi esame svarbūs Dievui ir vieni kitiems (B2.2).

Pasako, jog Dievas sukūrė visus žmones su gabumais, talentais, ir paaiškina, dėl ko esame vieni kitiems reikalingi (B2.3).

Išvardija savo bei kitų teigiamas savybes, paaiškina tinkamo bendravimo svarbą. Apibūdina doro gyvenimo aspektus ir pasitikėjimo Dievu, vienas kitu svarbą (B2.4).

Dievo vedimas. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aiškinasi, kaip Dievas vedą žmogų gyvenime, kokiomis dovanomis apdovanotas kiekvienas žmogus. Aptaria, kad Dievas nori, jog žmonės gyventų dorai ir pasitikėtų Dievu. Dievo kvietimas sekti Jį (Mt 4, 19–20; Mt 9, 9; Mt 11, 28).

Dievo Sandora su žmonėmis. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Dievo Sandora su žmonėmis (Pr 9, 8–17; Jer 31, 31–34). Dievas laimina žmones, kurie Juo tiki, pasitiki, myli visa širdimi ir vykdo visus Jo paliepimus (Pr 12, 1–2; Sk 6, 22–27; Ef 1, 3; Jok 1, 12). Dievas rūpinasi savo tauta (Įst 14, 2; Jer 31, 1–6; 1 Pt 2, 9–10).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Padedamas pasako, kad Jėzus yra ne tik Žmogus, bet ir Dievas (B1.1).

Paaiškina, jog žmones sieja panašumai, bet kartu jie yra ir skirtingi (B1.2).

Nusako, kokie svarbūs ir reikalingi yra ryšiai tarp žmonių (B1.3).

Nusako tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime ir nurodo priežastis, kodėl žmonės tiki Dievu (B1.4).

Tikėjimo svarba. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kodėl tikėjimas labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Aiškinasi, koks svarbus yra ryšys tarp žmonių, kadangi jie yra ne tik panašūs, bet ir gana skirtingi. Jonas Krikštytojas – Dievo pasiuntinys (Lk 1, 57–66; Mk 1, 1–8; Jn 1, 19–28).

Jėzus – Dievo sūnus. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokiniai toliau gilina supratimą apie tikėjimo svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jėzaus atėjimas į žemę (Mt 1, 18–24; Gal 4, 4; Rom 8, 3; Fil 2, 6–8). Jėzus – Dievo Sūnus (Jn 1, 18; Lk 3, 21–22; Mk 1, 9–11). Jėzaus vaikystė (Mt 1, 18–2, 23; Lk 2, 1–38); Marija, Juozapas, Betliejus, piemenys, Išminčiai iš Rytų šalies, Erodas, bėgimas į Egiptą, sugrįžimas į Nazaretą.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Padedamas pasako, jog Jėzus Dievo Sūnus, kuris atėjo į šį pasaulį (B2.1).

Nusako, kuo Jėzus panašus ir kuo skiriasi nuo kitų žmonių (B2.2).

Paaiškina, kaip žmogus gali tapti Dievo draugu ir dėl ko tai labai svarbu (B2.3).

Analizuoja ir pateikia pavyzdžių, koks turi būti tarpusavio elgesys (B2.4).

Dievas yra mano draugas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Svarsto, kaip žmogus gali būti Dievo draugu ir koks turi būti tarpusavio elgesys. Jėzaus mokiniai (Mt 4, 18–22; Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11). Jėzus ir vaikai (Mt 19, 13–15; Mk 10, 13–16; Lk 9, 47; Lk 18, 15–17).

Šėtono pagundos. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra pagunda? Mokiniai svarsto kas gali padėti esant pagundomsJėzus nugali (Mt 4, 1–11; Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13). Kas didžiausias iš žmonių? (Mt 18, 1–5; Mk 9, 33–37; Lk 9, 46–48).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais nusako, kas yra tikėjimas ir pasitikėjimas (B1.1).

Apibūdina, kas yra tikėjimas kitu žmogumi ir kas yra tikėjimas į Dievą (B1.2).

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus svarsto, kodėl žmonės tiki į Dievą (B1.3).

Nurodo tikėjimo reikšmę žmogaus asmeniniam gyvenimui ir gali pateikti pavyzdžių (B1.4).

Tikėjimo reikšmė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto, kodėl žmonės tiki Dievu. Mokiniai ieško tikėjimo prasmės žmogaus asmeniniame gyvenime. Dievas rūpinasi žmogumi (Ps 139, 14; Ps 145, 14–19; 1 Pt 5, 7; Įst 8, 3–4). Kai suklydau – galiu grįžti pas Dievą (Lk 15, 11–32).

Esu Dievui svarbus. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto, kodėl žmonės tiki Dievu. Plėtoja tikėjimo reikšmę žmogaus asmeniniame gyvenime. Dievas padeda gyvenimo audrose (Mt 8, 23–27; Mk 4, 35–41; Lk 8, 22–25). Kiekvienas esame Dievui svarbus žmogus (Iz 43, 1–7; Mt 10, 26–32; Mt 11, 25–30).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais pasako, kaip supranta, kas yra blogis ir kas yra gėris (B2.1).

Nurodo, iš kur kyla gėris (B2.2).

Argumentuoja, jog Dievas iš žmogaus laukia gėrio (B2.3).

Analizuodami pateiktus Šventojo Rašto tekstus pateikia, kaip reikia atsispirti neigiamiems dalykams (B2.4).

Jėzus – Mokytojas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Šventajame Rašte ieško atsakymų, kodėl Dievas iš žmogaus laukia gėrio. Kaip atsispirti neigiamiems dalykams. Jėzus veda mane (Ps 23, Jn 10, 11–18). Jėzus – Mokytojas (Lk 5, 5; Lk 8, 24).

Jėzus - Ganytojas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Remdamasis Šventuoju Raštu mokosi argumentuoti, kodėl Dievas iš žmogaus laukia gėrio, kaip atsispirti neigiamiems dalykams. Jėzus Kristus – Ganytojas, surenkantis visus į kaimenę (Ps 23; Jn 10, 1–18). Jėzus suranda paklydusį, atleidžia, guodžia ir stiprina jį (Mt 18, 12–14; Lk 15, 1–7; Lk 15, 8–10).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Padedamas paaiškina tinkamų santykių svarbą tarp žmonių (B1.1).

Nurodo bendravimo su Dievu reikalingumą (B1.2).

Tikėjimą į Dievą apibūdina kaip santykį tarp žmogaus ir Dievo (B1.3).

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus, pristato pavyzdžių, kaip svarbu žmogui tikėti ir pasitikėti Dievu (B1.4).

Nuodėmė ir Įstatymas. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi, kad yra tikėjimas ir žmogaus santykis su Dievu. Ieško pavyzdžių Šventajame Rašte. Įgimta nuodėmė. Padarytos nuodėmės (1 Jn 3, 4; Rom 7, 18–20; Jn 3, 5–6; Jok 4, 17; Rom 1, 32; 1 Tim 1, 13; 1 Tim 5, 22; 2 Jn 11; Pr 18, 20; Pr 4, 10; Iš 22, 21–24; Mal 3, 5; Am 1, 13; Kun 19, 2; Mt 5, 48; Konfirmantų knyga 54–56 p.). Įstatymas ir Evangelija (Rom 3, 20–28; Rom 7, 7; 1 Jn 2, 2; Ef 5, 2; Liuteronybė. Kas tai? 121–127 p.; Konfirmantų knyga 52–53.56–57 p.).

Žemiškasis ir dvasinis gyvenimas. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokiniai analizuodami tikėjimą kaip žmogaus santykį su Dievu ieško pavyzdžių Šventajame Rašte. Žemiškasis ir dvasinis gyvenimas: panašumai, skirtumai; žemiškieji ir dvasiniai poreikiai bei pokyčiai; laikinumas, amžinumas, tiesos ir klaidos santykis. Visuotinė bažnyčia. Neregimoji, Regimoji Bažnyčia (Konfirmantų knyga, 86–90 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame žmogaus gyvenime (B2.1).

Paaiškina, kaip ir dėl ko žmogui reikia išlaikyti santykį su tikėjimu į Dievą (B2.2).

Nusako, kodėl toks reikalingas žmogaus gyvenime pasitikėjimas Dievo mokymo tiesomis (B2.3).

Analizuoja Dievo vedimo svarbą dvasiniame gyvenime ir pristato, kaip tai keičia žmogaus gyvenimą (B2.4).

Dievo įsakymai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi, kodėl labai svarbu išlaikyti tikėjimo santykį su Dievu, pasitikėti Jo mokymo tiesomis ir Jo vedimu. Dievo duotų įsakymų vykdymas. Dievo įsakymų analizavimas, vykdymas (Mažojo Katekizmo I dalis). Tikėjimo išpažinimo reikšmė krikščioniui (Mažojo katekizmo II dalis).

Pasitikėjimas Dievu. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi argumentuoti, kodėl labai svarbu išlaikyti tikėjimo santykį su Dievu, pasitikėti Jo mokymo tiesomis ir Jo vedimu. Pasitikėjimas Dievu ir Jo mokymo tiesos. Aptariama pasitikėjimo Dievu svarba, pasitikėjimas Dievo mokymo tiesiomis, Dievo klausymas, Jo garbinimas, dėkojimas Jam. Mokiniai ugdosi suvokimą koks svarbus, unikalus, asmeniškas tikinčiojo žmogaus santykis su Dievu .

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas pateikia informaciją apie Jėzaus asmenį ir misiją (B1.1).

Analizuoja, kaip žmogus turi siekti išlaikyti santykį su Dievu (B1.2).

Išvardija būdus, kaip žmogus gali išlaikyti santykį su Dievu, kai patiria negandas, ligas, išbandymus (B1.3).

Apibendrindamas Šventojo Rašto tekstus atranda tikėjimo pavyzdžių kasdienybėje (B1.4).

Sąžinė ir nuodėmė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Analizuodami nuodėmės pasekmes, mokiniai aptaria, kaip reikia siekti išlaikyti santykį su Dievu. Dievo Įstatymas padeda pažinti nuodėmę (Rom 7, 12; Rom 7, 7–8; Rom 3, 1–20; Lk 16, 17; 1 Jn 3, 4; Jn 1, 17; Jok 2, 8–11). Iš kur žinau, kada elgiuosi gerai, o kada blogai? Mokiniai analizuoja kas padeda analizuoti savo elgesį, ketinumus: Šv. Raštas, sąžinė, vidinis balsas, Dievo balsas. Politinės, socialinės ir religinės sąlygos Palestinoje Jėzaus Kristaus gimimo laiku (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 8 – 13 p.).

Malonė ir jos priemonės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus, diskutuoja kaip reikia siekti išlaikyti žmogaus santykį su Dievu ne tik džiaugsmo, bet ir įvairių negandų, ligų, išbandymų dienomis. Atranda tikėjimo pavyzdžių kasdienybėje. Ar vadovaujantis Dievo Įstatymu galiu atskirti, kas yra gera, o kas yra bloga? (Rom 3, 1–20; Iš 20, 1–17; Gal 6, 1–10; Rom 13, 7–9; Rom 13, 8–10; Mch 6, 8; Mk 12, 29–33; Mt 7, 12; Gal 5, 22–25; Jn 13, 34–35). Jėzaus Misija žemėje:Dievo karalystės skelbimas, Išganymas, Atpirkimas, Prisikėlimas, Amžinasis gyvenimas. Malonė – liuteronams būdingas mokymas. Malonės priemonės (Liuteronybė. Kas tai? 272 p., Konfirmantų knyga 134 p., William Arndt „Krikščioniško tikėjimo pagrindai“ 55–59 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atpažįsta pagrindines tikėjimo tiesas (B2.1).

Ieško atsakymų į klausimus apie žmogaus laikinumą ir amžinumą (gyvenimas pasaulyje, amžinasis gyvenimas) (B2.2).

Supranta žemiškosios egzistencijos laikinumą (B2.3).

Nurodo dvasinių dalykų svarbumą žmogaus gyvenime. Pateikia pavyzdžių (B2.4).

Jėzaus jaunystė ir ankstyvoji tarnystė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Aptaria dvasinius dalykus, gilina suvokimą apie žemiškosios egzistencijos laikinumą. Kaip Dievas veikia tikinčių žmonių gyvenimą? Aptariama Zacharijas, Elzbieta, Zacharijo giesmė (Lk 1, 5–25; Lk 1, 67–79). Jėzaus Kristaus jaunystė (Lk 2, 39–52; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 29 – 31 p.). Jėzaus Kristaus ankstyvoji tarnystė (Jn 1, 29–4, 54; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 32 – 38 p.).

Jėzaus tarnystė. Aš ir Jėzus. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Analizuodami dvasinius dalykus, mokiniai samprotauja apie žemiškosios egzistencijos laikinumą. Ką gali padaryti tik Jėzus Kristus? Mokiniai gilina suvokimą apie Jėzaus dieviškumą, nuodėmių atleidimą, išgelbėjimą, Prisikėlimą. Jėzus gydo. Mokiniai nagrinėja pasakojimus apie Jėzaus išgydymus: dešimt raupsuotojų, Jericho neregiai, išgydymai Kafarnaume ir kt. Vėlyvoji Jėzaus Kristaus tarnystė (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 47–57 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako maldos reikšmę tikinčiam žmogui (B1.1).

Analizuoja maldos svarbą krikščionio gyvenime (B1.2).

Apibūdina, kaip tikintis žmogus gali sukaupti savo mintis kreipdamasis į Aukščiausiąjį (B1.3).

Paaiškina, kaip Dievas išgirsta tikinčio žmogaus maldas ir kaip į jas atsako bei kaip Dievas bendrauja su tikinčiu žmogumi, jam meldžiantis (B1.4).

Malda – tikėjimas ar įsitikinimas? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi pagrįsti maldos reikšmę tikinčiam žmogui. Mokiniai dalinasi patirtimi, kaip santykio su Dievu išlaikymas padeda žmogui nepalūžti, bet išlikti tvirtam ir stipriam.

Šventųjų bendravimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai analizuoja šventųjų gyvenimus. Šventųjų bendravimas – kas tai? Šventųjų bendravimas evangelikų liuteronų bažnyčioje, kitose krikščioniškose konfesijose. Ar gali tikėjimas paskatinti gerus darbus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Pasako savo tikėjimo Dievu stiprybes šiuolaikiniame pasaulyje (B2.1).

Analizuoja, kaip žmogus gali išlaikyti tikėjimą ir žmogiškumą šiuolaikiniame pasaulyje (B2.2).

Apibūdina tikėjimo ir krikščioniško dvasingumo svarbumą šiuolaikiniame pasaulyje (B2.3).

Nusako tikėjimo ir krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame apstu pagundų (B2.4).

Tikėjimas ir geri darbai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Remdamasis Šventuoju Raštu diskutuoja, kodėl ir kaip žmogus atsakingas prieš Dievą. Tikintis žmogus ir geri darbai. Mokiniai remiantis remiantis Šventuoju Raštu nagrinėja koks yra Šv. Mergelės Marijos vaidmuo. Šv. Mergelės Marijos vieta ir svarba evangelikų liuteronų bažnyčioje ir kitose krikščioniškose konfesijose.

Šventųjų bendravimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokiniai analizuoja šventųjų gyvenimus. Šventųjų bendravimas – kas tai? Šventųjų bendravimas evangelikų liuteronų bažnyčioje, kitose krikščioniškose konfesijose. Ar gali tikėjimas paskatinti gerus darbus?

Mokiniai atpažįsta ir įvardija Evangelikų liuteronų bažnyčios ir jos pamaldų liturgijos svarbą kiekvieno tikinčiojo asmeniniame, krikščioniškame gyvenime, mokinys taip pat ugdomas būti aktyvus Bažnyčios – tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo dalyvis. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: C1–C2.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Papasakoja, kuo bažnyčia skiriasi nuo kitų pastatų (C1.1).

Apibūdina išorinius bažnyčios požymius (C1.2).

Nurodo bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime (C1.3).

Sugeba paaiškinti, kodėl reikia aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Bažnyčios svarba. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aiškinasi Bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime. Suprasdami, kad išpažįsta evangelikų liuteronų tikėjimą, pasakoja, dėl ko reikia dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – Dievo namai („Krikščioniškos giesmės“ 205 giesmė, 1–2 posmai).

Sekmadienis – šventa diena. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai aiškinasi kodėl sekmadienis šventa diena. Dievas kviečia susitikti Jo namuose. Dievo kvietimas ateiti į Bažnyčią (Kun 23, 3).

3–4 klasių koncentras

Nusako, kuo Bažnyčia skiriasi nuo kitų pastatų (C1.1).

Nurodo, jog Bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė (C1.2).

Nurodo, jog pagal Dievo įsakymą sekmadienį turime būti Bažnyčioje ir dalyvauti pamaldose (C1.3).

Pamato ir nusako galimybes, kaip galėtų dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Tikinčiųjų bendruomenė. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi apie bažnyčią kaip tikinčiųjų bendruomenę. Ieško galimybių dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė (Ef 2, 19–22; Apd 2, 42–47). Ką krikščionys veikia susirinkę Bažnyčioje?

III Dievo įsakymas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi argumentuoti kodėl sekmadienį reikia dalyvauti pamaldose. Dievo žodžio skelbimas, malda, giesmė, Sakramentai, tikėjimo išpažinimas ir t.t. Aptariamas trečias Dievo įsakymas. Dėl ko sekmadienis? Dievas ilsėjosi septintą dieną.

5–6 klasių koncentras

Padedamas pasako, kuo sekmadienis yra kitokia diena nei kitos savaitės dienos (C1.1).

Apibūdina sekmadienių reikšmę žmogaus gyvenime (C1.2).

Pasako, dėl ko labai svarbu sekmadieniais būti bažnyčioje (C1.3).

Argumentuotai išvardija priežastis, dėl ko reikia aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Sekmadienis – ypatinga diena. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi sekmadienių reikšmę, kodėl sekmadieniais taip svarbu eiti į Bažnyčią ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčios kalendorius – kas tai? Mokiniai aiškinasi kuo bažnytinių švenčių kalendorius panašus ir kuo skiriasi nuo pasaulietinių kalendorių. Kada Bažnyčia pradeda naujus bažnytinius metus? Mokiniai lygina bažnyčios liturginius metus su pasaulietiniais metais.

Gyvenimas bažnyčioje. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi argumentuoti sekmadienių reikšmę, apibūdinti, kodėl sekmadieniais taip svarbu eiti į Bažnyčią ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčios gyvenimas – tai ne tik pamaldos? Su mokiniai aptariama kas yra krikščioniška tarnystė, diakonija, švietėjiška, socialinė, dvasinė veikla (Hbr 10, 25; Jn 15, 5; Ps 84, 11; Lk 2, 41–49; Gal 6, 6–10). Giesmės krikščionio gyvenime (Kol 3, 16); šlovinimo, padėkos, prašymo ir pan. giesmės kiekvienam gyvenimo atvejui; (giesmynas „Krikščioniškos giesmės“).

7–8 klasių koncentras

Atpažįsta, jog bažnyčia yra Dievo namai, kuriuose susirenka tikintieji į Dievą (C1.1).

Išvardija krikščioniškas vertybes tikinčiojo gyvenime (C1.2).

Paaiškina krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą. Pateikia pavyzdžių (C1.3).

Apibūdina maldos svarbą krikščionio gyvenime. Pasako pavyzdžių iš Šventojo Rašto (C1.4).

Išpažintis. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Vertindami Bažnyčios svarbą, aptaria krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiandien. Išpažintis ir atleidimas (absoliucija) (Jok 5, 16; Mt 9, 1–8; Liuteronybė. Kas tai? 133–139 p.). Dangaus Raktų galia (Mt 16, 19; Mt 18, 18; Jn 20, 22–23; Mažojo Katekizmo V dalis; Konfirmantų knyga 115 – 119 p.).

Dievo atsakas. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Vertindami Bažnyčios svarbą, mokiniai analizuoja krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiandien, ieško tam tinkamų pavyzdžių.Dievas atsako į maldą tinkamu laiku ir savitu būdu. Mokiniai analizuoja kokia turėtų būti malda, ko turi prašyti, į ką kreiptis, kur ir kada melstis. Giesmė – kaip Dievo žodžio perdavimo priemonė. Liturginio laiko, dėkojimo, Krikšto, kt. giesmės. (Giesmynas „Krikščioniškos giesmės“). Bažnytinių metų laikotarpiai ir spalvos (Liuteronybė. Kas tai? 216 – 217 p.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pasako, kas yra Liuteronų bažnyčia (C1.1).

Nagrinėja bažnyčios svarbumo ir reikalingumo dvasinius aspektus tikinčiam žmogui (C1.2).

Nurodo bažnyčios svarbą liuteronams ir kitų konfesijų žmonėms (C1.3).

Nusako, kaip krikščioniškas gyvenimas daro įtaką asmeniniams sprendimams ir veiksmams (C1.4).

Didžiosios Jėzaus Kristaus veiklos. Visuotinė ir asmeninė malda. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Priimdami tai, kad yra evangelikai liuteronai, aptaria, kodėl bažnyčia ar šventovė yra svarbi visų konfesijų ar religijų tikintiesiems. Didžiosios Jėzaus Kristaus veiklos pradžia Galilėjoje (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 39 – 42 p.). Kalno pamokslas (Mt 5–7; Lk 6, 20–49; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 42 – 43 p.). Malda namuose: ryto, vakaro malda, malda prie stalo, asmeninė, šeimos, visuotinė malda.

Jėzaus stebuklai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Priimdami tai, kad yra evangelikai liuteronai, diskutuoja, kodėl bažnyčia ar šventovė yra svarbi visų konfesijų ar religijų tikintiesiems. Nagrinėja šaltinius apie Jėzaus padarytus stebuklus (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 44–45 p.). Jėzaus pasitraukimai iš Galilėjos (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 45–46 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta, kas yra krikščioniškas pašaukimas (C1.1).

Analizuoja krikščioniško pašaukimo bažnyčioje formas (C1.2).

Apibūdina krikščionišką pašaukimą ir krikščionišką tapatumą šiuolaikiniame pasaulyje (C1.3).

Tikslingai renkasi krikščionišką pašaukimą ir krikščionišką gyvenimą. Pateikia pavyzdžių (C1.4).

Krikščioniškos bažnyčios. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Kelia klausimus apie krikščioniškų konfesijų svarbą tikintiesiems. Diskutuoja bažnytinio gyvenimo unikalumo, svarbumo, reikalingumo klausimais. Ugdosi pagarbą kitoms krikščioniškoms konfesijoms. Praktikuoja ir pristato, kaip krikščioniškų vertybių laikosi gyvenime. Stengiasi aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, veikloje. Skatinamas įsipareigoti būti aktyviu Bažnyčios nariu. Nusako, kaip galėtų prisidėti prie aktyvaus dalyvavimo liturgijoje ir kodėl žmogui tai labai reikalinga. Koks mano vaidmuo Bažnyčioje, kuri yra tikinčiųjų bendrija? Bažnyčios tvarka ir nuostatai – kaip mes prie to prisidedame? Kas skiria evangelikų liuteronų konfesiją nuo kitų krikščioniškų konfesijų? Kas vienija evangelikų liuteronų konfesiją su kitomis krikščioniškomis konfesijomis?

Bažnyčia ir modernumas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi diskutuoti apie Bažnyčią pasaulyje, argumentuoti savo teiginius. Ar reikia Bažnyčiai modernėti? Ar gali muzika veikti žmogaus dvasią? Liuteroniška himnologija – ar ji išskirtinė tarp kitų krikščioniškų konfesijų? Ar mes tikrai gyvename pagal Martyno Liuterio teologiją? Kaip Bažnyčia lemia žmogaus pilietiškumą? Kaip atsilaikyti prieš religijos kritikus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Nurodo, jog bažnyčioje reikia elgtis tinkamai (C2.1).

Nurodo tinkamo elgesio bažnyčioje svarbą ir pasako, jog turi jausti pagarbą bažnyčios bendruomenei (C2.2).

Apibūdina, kas yra pamaldos ir tikinčiojo elgesį pamaldų metu (C2.3).

Artimųjų padedamas tinkamai elgiasi bažnyčioje ir pateikia pavyzdžių, kaip tikintysis aktyviai dalyvauja pamaldose (C2.4).

Liturgija. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Bažnytinės šventės. Mokiniai aiškinasi, kodėl bažnyčioje reikia elgtis tinkamai. Susipažįsta su pagrindinėmis bažnytinėmis šventėmis. Bažnytinės šventės: Adventas (Kristaus gimimo laukimas). Kalėdos (Kristaus gimimas). Gavėnia, Didžioji savaitė, šv.Velykos. Aptariama Šv. Velykų šventės prasmė ir šventimas.

Pamaldos Bažnyčioje. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai susipažįsta su liturgija ir aktyviai joje dalyvauja. Mokosi suprasti, ką ir kaip daryti pamaldų metu. Gilina suvokimą apie bažnytines šventes.

3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, kokias žino bažnytines šventes. Pabando jas paaiškinti (C2.1).

Atpažįsta bažnytines šventes ir jas apibūdina (C2.2).

Išvardija bažnytinių ir kitų švenčių skirtumus (C2.3).

Apibūdina bažnytines šventes kaip liturginių metų laikotarpio dalis (C2.4).

Bažnytinės šventės. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aptaria bažnytines šventes ir apibūdina jas kaip liturginių metų laiko dalis. Mokiniai lygina ir ieško skirtumų tarp bažnytinių ir kitų švenčių. Bažnytinės šventės: Advento ir Kalėdų laiko įvykiai. Mokiniai aiškinasi kas yra Kristaus laukimas, gimimas, kokia yra Jėzaus vardo diena, kas buvo Trys Išminčiai. Kaip dera ir nedera elgtis Gavėnios laiku. Velykų laiko įvykiai Jėzaus laikais. Aptariama Jėzaus malda, įžengimas į Jeruzalę, Jėzaus suėmimas, nukryžiavimas, prisikėlimas.

Pagrindiniai pamaldų momentai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas vyksta pamaldų metu? Pagarbus elgesys pamaldų metu: susikaupimas, rimtis, pagarba, atsakingumas ir kt.

5–6 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta liturginius veiksmus (C2.1).

Apibūdina, kas vyksta liturgijos metu (C2.2).

Išvardija liturgijos momentus ir šventes (C2.3).

Pateikia elgesio pamaldų metu taisykles (C2.4).

Tikėjimo išpažinimas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi liturgijos veiksmus bažnyčioje, kas vyksta jos metu. Aiškinasi didžiųjų bažnytinių švenčių prasmes. Tikėjimo išpažinimas. Mokiniai skaito Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą, aptaria ką tikime, išpažįstame, ko mokome. Bažnytinės šventės: Trys Išminčiai, Pelenų trečiadienis, Gavėnia, Prisikėlimas, Dangun žengimas, Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės).

„Tėve mūsų“ malda. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Plėtoja ir gilina supratimą apie bažnyčios liturginius veiksmus apie tai, kas vyksta liturgijos metu. Mokosi dalyvauti pamaldose. „Tėve mūsų“ malda – ištikimųjų dangiškojo Tėvo vaikų ir Kristaus Bažnyčios malda (Mt 6, 9–13; Lk 11, 2–4; Gal 1, 5; Hbr 13, 21; Apr 1, 6). Bažnytinės šventės: Palmių (Verbų) sekmadienis, Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Prisikėlimas, Šventosios Trejybės šventė, Pjūties padėkos šventė.

7–8 klasių koncentras

Aiškindamasis giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių (C2.1).

Paaiškina aktyvaus dalyvavimo pamaldų liturgijoje svarbą (C2.2).

Išvardija, kokie yra sakramentai liuteronų bažnyčioje (C2.3).

Tiksliai apibūdina sakramentų prasmę (C2.4).

Maldos reikšmė ir sakramentai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aptaria giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių. Aktyviai dalyvaudami pamaldose, gilinasi į pamaldų liturgiją. Mokiniai aiškinasi kokie yra sakramentai liuteronų bažnyčioje ir kokia jų prasmė. Maldos svarba tikinčiojo gyvenime. „Tėve mūsų“ maldos dalys (Mažojo Katekizmo IV dalis). Šventojo Krikšto sakramentas (Mažojo Katekizmo IV dalis; Konfirmantų knyga 108 – 114 p.). Šventosios Vakarienės sakramentas (Mažojo Katekizmo VI dalis; Konfirmantų knyga 120 – 124 p.)

Liuteronybė. Kas tai? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Aiškindami giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių. Plėtodami gilesnį pamaldų liturgijos supratimą aktyviai dalyvauja jose. Mokiniai gilina suvokimą apie sakramentus liuteronų bažnyčioje, dalijasi sabo patirtimi. Jėzaus Kristaus Bažnyčia (2 Tim 1, 8–11; Ef 1, 15–23; Ef 4, 1–16; Kol 1, 15–20; 1 Kor 6, 11; Gal 3, 26–29; 1 Pt 2, 9–10; Hbr 10, 25; Ef 2, 19–22).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pasako, kas yra liturgija ir kokia jos svarba bažnyčioje (C2.1).

Pagarbiai vertina liturgiją ir pasako pagrindinius jos aspektus (C2.2).

Išvardija aktyvaus dalyvavimo liturgijoje aspektus ir kokią įtaką tai turi žmogaus tikėjimui, gyvenimui (C2.3).

Nusako sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenime (C2.4).

Sakramentai žmogaus gyvenime. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Pagarbiai vertindami liturgiją, mokosi aktyviai joje dalyvauti. Aptaria sakramentų reikšmę tikinčio žmogaus gyvenime. Bažnytinių švenčių reikšmė krikščionio gyvenime. Mokiniai analizuoja kokia yra kiekvienos šventės esmė ir jų svarba krikščioniui. Pamaldos – Išganymo istorija. Mokiniai gilina suvokimą kas vyksta pamaldų metu, kokia yra jų struktūra, kodėl svarbus tarnavimas, šlovinimas ir kt. (Liuteronybė. Kas tai? 192 – 195 p.). Liuteronų pamaldų tvarka – Žodžio liturgija (Liuteronybė. Kas tai? 199 – 202 p.).

Sakramentai ir apeigos. Ką tai reiškia? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Pagarbiai vertindami liturgiją, aktyviai joje dalyvauja. Plėtoja suvokimą apie sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, apibūdina jų prasmę. Mokiniai aiškinasi koks yra tinkamas Bažnytinių švenčių praktikavimas, sąmoningas dalyvavimas, paaiškinamos šventimo priežastys. (Liuteronybė. Kas tai? 195 – 196 p.). Liuteronų pamaldų tvarka – Šventosios Vakarienės liturgija. (Liuteronybė. Kas tai? 202 – 204 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta, kas yra Bažnyčios, tikinčiųjų bendruomenės narys (C2.1).

Analizuoja bažnytinio gyvenimo aspektus (C2.2).

Apibūdina, kaip Bažnyčios narys gali prisidėti prie bažnytinio gyvenimo (C2.3).

Apibūdina savo, kaip Bažnyčios nario, įnašą į bažnytinį gyvenimą (C2.4).

Krikščioniškos bažnyčios. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Kelia klausimus apie krikščioniškų konfesijų svarbą tikintiesiems. Diskutuoja bažnytinio gyvenimo unikalumo, svarbumo, reikalingumo klausimais. Ugdosi pagarbą kitoms krikščioniškoms konfesijoms. Praktikuoja ir pristato, kaip krikščioniškų vertybių laikosi gyvenime. Stengiasi aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, veikloje. Skatinamas įsipareigoti būti aktyviu Bažnyčios nariu. Nusako, kaip galėtų prisidėti prie aktyvaus dalyvavimo liturgijoje ir kodėl žmogui tai labai reikalinga. Koks mano vaidmuo Bažnyčioje, kuri yra tikinčiųjų bendrija? Bažnyčios tvarka ir nuostatai – kaip mes prie to prisidedame? Kas skiria evangelikų liuteronų konfesiją nuo kitų krikščioniškų konfesijų? Kas vienija evangelikų liuteronų konfesiją su kitomis krikščioniškomis konfesijomis?

Bažnyčia ir modernumas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi diskutuoti apie Bažnyčią pasaulyje, argumentuoti savo teiginius. Ar reikia Bažnyčiai modernėti? Ar gali muzika veikti žmogaus dvasią? Liuteroniška himnologija – ar ji išskirtinė tarp kitų krikščioniškų konfesijų? Ar mes tikrai gyvename pagal Martyno Liuterio teologiją? Kaip Bažnyčia lemia žmogaus pilietiškumą? Kaip atsilaikyti prieš religijos kritikus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Papasakoja, kuo bažnyčia skiriasi nuo kitų pastatų (C1.1).

Apibūdina išorinius bažnyčios požymius (C1.2).

Nurodo bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime (C1.3).

Sugeba paaiškinti, kodėl reikia aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Bažnyčios svarba. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokiniai aiškinasi Bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime. Suprasdami, kad išpažįsta evangelikų liuteronų tikėjimą, pasakoja, dėl ko reikia dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – Dievo namai („Krikščioniškos giesmės“ 205 giesmė, 1–2 posmai).

Sekmadienis – šventa diena. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai aiškinasi kodėl sekmadienis šventa diena. Dievas kviečia susitikti Jo namuose. Dievo kvietimas ateiti į Bažnyčią (Kun 23, 3).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Nurodo, jog bažnyčioje reikia elgtis tinkamai (C2.1).

Nurodo tinkamo elgesio bažnyčioje svarbą ir pasako, jog turi jausti pagarbą bažnyčios bendruomenei (C2.2).

Apibūdina, kas yra pamaldos ir tikinčiojo elgesį pamaldų metu (C2.3).

Artimųjų padedamas tinkamai elgiasi bažnyčioje ir pateikia pavyzdžių, kaip tikintysis aktyviai dalyvauja pamaldose (C2.4).

Liturgija. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Bažnytinės šventės. Mokiniai aiškinasi, kodėl bažnyčioje reikia elgtis tinkamai. Susipažįsta su pagrindinėmis bažnytinėmis šventėmis. Bažnytinės šventės: Adventas (Kristaus gimimo laukimas). Kalėdos (Kristaus gimimas). Gavėnia, Didžioji savaitė, šv.Velykos. Aptariama Šv. Velykų šventės prasmė ir šventimas.

Pamaldos Bažnyčioje. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokiniai susipažįsta su liturgija ir aktyviai joje dalyvauja. Mokosi suprasti, ką ir kaip daryti pamaldų metu. Gilina suvokimą apie bažnytines šventes.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Nusako, kuo Bažnyčia skiriasi nuo kitų pastatų (C1.1).

Nurodo, jog Bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė (C1.2).

Nurodo, jog pagal Dievo įsakymą sekmadienį turime būti Bažnyčioje ir dalyvauti pamaldose (C1.3).

Pamato ir nusako galimybes, kaip galėtų dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Tikinčiųjų bendruomenė. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi apie bažnyčią kaip tikinčiųjų bendruomenę. Ieško galimybių dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė (Ef 2, 19–22; Apd 2, 42–47). Ką krikščionys veikia susirinkę Bažnyčioje?

III Dievo įsakymas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi argumentuoti kodėl sekmadienį reikia dalyvauti pamaldose. Dievo žodžio skelbimas, malda, giesmė, Sakramentai, tikėjimo išpažinimas ir t.t. Aptariamas trečias Dievo įsakymas. Dėl ko sekmadienis? Dievas ilsėjosi septintą dieną.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, kokias žino bažnytines šventes. Pabando jas paaiškinti (C2.1).

Atpažįsta bažnytines šventes ir jas apibūdina (C2.2).

Išvardija bažnytinių ir kitų švenčių skirtumus (C2.3).

Apibūdina bažnytines šventes kaip liturginių metų laikotarpio dalis (C2.4).

Bažnytinės šventės. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aptaria bažnytines šventes ir apibūdina jas kaip liturginių metų laiko dalis. Mokiniai lygina ir ieško skirtumų tarp bažnytinių ir kitų švenčių. Bažnytinės šventės: Advento ir Kalėdų laiko įvykiai. Mokiniai aiškinasi kas yra Kristaus laukimas, gimimas, kokia yra Jėzaus vardo diena, kas buvo Trys Išminčiai. Kaip dera ir nedera elgtis Gavėnios laiku. Velykų laiko įvykiai Jėzaus laikais. Aptariama Jėzaus malda, įžengimas į Jeruzalę, Jėzaus suėmimas, nukryžiavimas, prisikėlimas.

Pagrindiniai pamaldų momentai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas vyksta pamaldų metu? Pagarbus elgesys pamaldų metu: susikaupimas, rimtis, pagarba, atsakingumas ir kt.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Padedamas pasako, kuo sekmadienis yra kitokia diena nei kitos savaitės dienos (C1.1).

Apibūdina sekmadienių reikšmę žmogaus gyvenime (C1.2).

Pasako, dėl ko labai svarbu sekmadieniais būti bažnyčioje (C1.3).

Argumentuotai išvardija priežastis, dėl ko reikia aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime (C1.4).

Sekmadienis – ypatinga diena. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi sekmadienių reikšmę, kodėl sekmadieniais taip svarbu eiti į Bažnyčią ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčios kalendorius – kas tai? Mokiniai aiškinasi kuo bažnytinių švenčių kalendorius panašus ir kuo skiriasi nuo pasaulietinių kalendorių. Kada Bažnyčia pradeda naujus bažnytinius metus? Mokiniai lygina bažnyčios liturginius metus su pasaulietiniais metais.

Gyvenimas bažnyčioje. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi argumentuoti sekmadienių reikšmę, apibūdinti, kodėl sekmadieniais taip svarbu eiti į Bažnyčią ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčios gyvenimas – tai ne tik pamaldos? Su mokiniai aptariama kas yra krikščioniška tarnystė, diakonija, švietėjiška, socialinė, dvasinė veikla (Hbr 10, 25; Jn 15, 5; Ps 84, 11; Lk 2, 41–49; Gal 6, 6–10). Giesmės krikščionio gyvenime (Kol 3, 16); šlovinimo, padėkos, prašymo ir pan. giesmės kiekvienam gyvenimo atvejui; (giesmynas „Krikščioniškos giesmės“).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta liturginius veiksmus (C2.1).

Apibūdina, kas vyksta liturgijos metu (C2.2).

Išvardija liturgijos momentus ir šventes (C2.3).

Pateikia elgesio pamaldų metu taisykles (C2.4).

Tikėjimo išpažinimas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokiniai aiškinasi liturgijos veiksmus bažnyčioje, kas vyksta jos metu. Aiškinasi didžiųjų bažnytinių švenčių prasmes. Tikėjimo išpažinimas. Mokiniai skaito Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą, aptaria ką tikime, išpažįstame, ko mokome. Bažnytinės šventės: Trys Išminčiai, Pelenų trečiadienis, Gavėnia, Prisikėlimas, Dangun žengimas, Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės).

„Tėve mūsų“ malda. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Plėtoja ir gilina supratimą apie bažnyčios liturginius veiksmus apie tai, kas vyksta liturgijos metu. Mokosi dalyvauti pamaldose. „Tėve mūsų“ malda – ištikimųjų dangiškojo Tėvo vaikų ir Kristaus Bažnyčios malda (Mt 6, 9–13; Lk 11, 2–4; Gal 1, 5; Hbr 13, 21; Apr 1, 6). Bažnytinės šventės: Palmių (Verbų) sekmadienis, Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Prisikėlimas, Šventosios Trejybės šventė, Pjūties padėkos šventė.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Atpažįsta, jog bažnyčia yra Dievo namai, kuriuose susirenka tikintieji į Dievą (C1.1).

Išvardija krikščioniškas vertybes tikinčiojo gyvenime (C1.2).

Paaiškina krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą. Pateikia pavyzdžių (C1.3).

Apibūdina maldos svarbą krikščionio gyvenime. Pasako pavyzdžių iš Šventojo Rašto (C1.4).

Išpažintis. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Vertindami Bažnyčios svarbą, aptaria krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiandien. Išpažintis ir atleidimas (absoliucija) (Jok 5, 16; Mt 9, 1–8; Liuteronybė. Kas tai? 133–139 p.). Dangaus Raktų galia (Mt 16, 19; Mt 18, 18; Jn 20, 22–23; Mažojo Katekizmo V dalis; Konfirmantų knyga 115 – 119 p.).

Dievo atsakas. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Vertindami Bažnyčios svarbą, mokiniai analizuoja krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą šiandien, ieško tam tinkamų pavyzdžių.Dievas atsako į maldą tinkamu laiku ir savitu būdu. Mokiniai analizuoja kokia turėtų būti malda, ko turi prašyti, į ką kreiptis, kur ir kada melstis. Giesmė – kaip Dievo žodžio perdavimo priemonė. Liturginio laiko, dėkojimo, Krikšto, kt. giesmės. (Giesmynas „Krikščioniškos giesmės“). Bažnytinių metų laikotarpiai ir spalvos (Liuteronybė. Kas tai? 216 – 217 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Aiškindamasis giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių (C2.1).

Paaiškina aktyvaus dalyvavimo pamaldų liturgijoje svarbą (C2.2).

Išvardija, kokie yra sakramentai liuteronų bažnyčioje (C2.3).

Tiksliai apibūdina sakramentų prasmę (C2.4).

Maldos reikšmė ir sakramentai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aptaria giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių. Aktyviai dalyvaudami pamaldose, gilinasi į pamaldų liturgiją. Mokiniai aiškinasi kokie yra sakramentai liuteronų bažnyčioje ir kokia jų prasmė. Maldos svarba tikinčiojo gyvenime. „Tėve mūsų“ maldos dalys (Mažojo Katekizmo IV dalis). Šventojo Krikšto sakramentas (Mažojo Katekizmo IV dalis; Konfirmantų knyga 108 – 114 p.). Šventosios Vakarienės sakramentas (Mažojo Katekizmo VI dalis; Konfirmantų knyga 120 – 124 p.)

Liuteronybė. Kas tai? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Aiškindami giesmės svarbą liuteronų bažnyčioje, mokosi giesmių. Plėtodami gilesnį pamaldų liturgijos supratimą aktyviai dalyvauja jose. Mokiniai gilina suvokimą apie sakramentus liuteronų bažnyčioje, dalijasi sabo patirtimi. Jėzaus Kristaus Bažnyčia (2 Tim 1, 8–11; Ef 1, 15–23; Ef 4, 1–16; Kol 1, 15–20; 1 Kor 6, 11; Gal 3, 26–29; 1 Pt 2, 9–10; Hbr 10, 25; Ef 2, 19–22).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pasako, kas yra Liuteronų bažnyčia (C1.1).

Nagrinėja bažnyčios svarbumo ir reikalingumo dvasinius aspektus tikinčiam žmogui (C1.2).

Nurodo bažnyčios svarbą liuteronams ir kitų konfesijų žmonėms (C1.3).

Nusako, kaip krikščioniškas gyvenimas daro įtaką asmeniniams sprendimams ir veiksmams (C1.4).

Didžiosios Jėzaus Kristaus veiklos. Visuotinė ir asmeninė malda. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Priimdami tai, kad yra evangelikai liuteronai, aptaria, kodėl bažnyčia ar šventovė yra svarbi visų konfesijų ar religijų tikintiesiems. Didžiosios Jėzaus Kristaus veiklos pradžia Galilėjoje (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 39 – 42 p.). Kalno pamokslas (Mt 5–7; Lk 6, 20–49; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 42 – 43 p.). Malda namuose: ryto, vakaro malda, malda prie stalo, asmeninė, šeimos, visuotinė malda.

Jėzaus stebuklai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Priimdami tai, kad yra evangelikai liuteronai, diskutuoja, kodėl bažnyčia ar šventovė yra svarbi visų konfesijų ar religijų tikintiesiems. Nagrinėja šaltinius apie Jėzaus padarytus stebuklus (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 44–45 p.). Jėzaus pasitraukimai iš Galilėjos (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 45–46 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pasako, kas yra liturgija ir kokia jos svarba bažnyčioje (C2.1).

Pagarbiai vertina liturgiją ir pasako pagrindinius jos aspektus (C2.2).

Išvardija aktyvaus dalyvavimo liturgijoje aspektus ir kokią įtaką tai turi žmogaus tikėjimui, gyvenimui (C2.3).

Nusako sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenime (C2.4).

Sakramentai žmogaus gyvenime. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Pagarbiai vertindami liturgiją, mokosi aktyviai joje dalyvauti. Aptaria sakramentų reikšmę tikinčio žmogaus gyvenime. Bažnytinių švenčių reikšmė krikščionio gyvenime. Mokiniai analizuoja kokia yra kiekvienos šventės esmė ir jų svarba krikščioniui. Pamaldos – Išganymo istorija. Mokiniai gilina suvokimą kas vyksta pamaldų metu, kokia yra jų struktūra, kodėl svarbus tarnavimas, šlovinimas ir kt. (Liuteronybė. Kas tai? 192 – 195 p.). Liuteronų pamaldų tvarka – Žodžio liturgija (Liuteronybė. Kas tai? 199 – 202 p.).

Sakramentai ir apeigos. Ką tai reiškia? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Pagarbiai vertindami liturgiją, aktyviai joje dalyvauja. Plėtoja suvokimą apie sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, apibūdina jų prasmę. Mokiniai aiškinasi koks yra tinkamas Bažnytinių švenčių praktikavimas, sąmoningas dalyvavimas, paaiškinamos šventimo priežastys. (Liuteronybė. Kas tai? 195 – 196 p.). Liuteronų pamaldų tvarka – Šventosios Vakarienės liturgija. (Liuteronybė. Kas tai? 202 – 204 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta, kas yra krikščioniškas pašaukimas (C1.1).

Analizuoja krikščioniško pašaukimo bažnyčioje formas (C1.2).

Apibūdina krikščionišką pašaukimą ir krikščionišką tapatumą šiuolaikiniame pasaulyje (C1.3).

Tikslingai renkasi krikščionišką pašaukimą ir krikščionišką gyvenimą. Pateikia pavyzdžių (C1.4).

Krikščioniškos bažnyčios. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Kelia klausimus apie krikščioniškų konfesijų svarbą tikintiesiems. Diskutuoja bažnytinio gyvenimo unikalumo, svarbumo, reikalingumo klausimais. Ugdosi pagarbą kitoms krikščioniškoms konfesijoms. Praktikuoja ir pristato, kaip krikščioniškų vertybių laikosi gyvenime. Stengiasi aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, veikloje. Skatinamas įsipareigoti būti aktyviu Bažnyčios nariu. Nusako, kaip galėtų prisidėti prie aktyvaus dalyvavimo liturgijoje ir kodėl žmogui tai labai reikalinga. Koks mano vaidmuo Bažnyčioje, kuri yra tikinčiųjų bendrija? Bažnyčios tvarka ir nuostatai – kaip mes prie to prisidedame? Kas skiria evangelikų liuteronų konfesiją nuo kitų krikščioniškų konfesijų? Kas vienija evangelikų liuteronų konfesiją su kitomis krikščioniškomis konfesijomis?

Bažnyčia ir modernumas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi diskutuoti apie Bažnyčią pasaulyje, argumentuoti savo teiginius. Ar reikia Bažnyčiai modernėti? Ar gali muzika veikti žmogaus dvasią? Liuteroniška himnologija – ar ji išskirtinė tarp kitų krikščioniškų konfesijų? Ar mes tikrai gyvename pagal Martyno Liuterio teologiją? Kaip Bažnyčia lemia žmogaus pilietiškumą? Kaip atsilaikyti prieš religijos kritikus?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta, kas yra Bažnyčios, tikinčiųjų bendruomenės narys (C2.1).

Analizuoja bažnytinio gyvenimo aspektus (C2.2).

Apibūdina, kaip Bažnyčios narys gali prisidėti prie bažnytinio gyvenimo (C2.3).

Apibūdina savo, kaip Bažnyčios nario, įnašą į bažnytinį gyvenimą (C2.4).

Krikščioniškos bažnyčios. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Kelia klausimus apie krikščioniškų konfesijų svarbą tikintiesiems. Diskutuoja bažnytinio gyvenimo unikalumo, svarbumo, reikalingumo klausimais. Ugdosi pagarbą kitoms krikščioniškoms konfesijoms. Praktikuoja ir pristato, kaip krikščioniškų vertybių laikosi gyvenime. Stengiasi aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, veikloje. Skatinamas įsipareigoti būti aktyviu Bažnyčios nariu. Nusako, kaip galėtų prisidėti prie aktyvaus dalyvavimo liturgijoje ir kodėl žmogui tai labai reikalinga. Koks mano vaidmuo Bažnyčioje, kuri yra tikinčiųjų bendrija? Bažnyčios tvarka ir nuostatai – kaip mes prie to prisidedame? Kas skiria evangelikų liuteronų konfesiją nuo kitų krikščioniškų konfesijų? Kas vienija evangelikų liuteronų konfesiją su kitomis krikščioniškomis konfesijomis?

Bažnyčia ir modernumas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Mokosi diskutuoti apie Bažnyčią pasaulyje, argumentuoti savo teiginius. Ar reikia Bažnyčiai modernėti? Ar gali muzika veikti žmogaus dvasią? Liuteroniška himnologija – ar ji išskirtinė tarp kitų krikščioniškų konfesijų? Ar mes tikrai gyvename pagal Martyno Liuterio teologiją? Kaip Bažnyčia lemia žmogaus pilietiškumą? Kaip atsilaikyti prieš religijos kritikus?

Mokiniai atpažįsta ir atsiliepia į Dievo kvietimą krikščioniškam gyvenimui, kurti tikinčio žmogaus santykį su Dievu. Šios pasiekimo srities pasiekimas: aptaria krikščionišką gyvenimą ir krikščioniškas vertybes (D1).
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pasako, kas yra geras ir kas blogas elgesys (D1.1).

Paaiškina, kodėl žmogus turi būti atsakingas ir elgtis tinkamai (D1.2).

Nurodo blogo elgesio pasekmes ir gero atsakingo elgesio poveikį tikinčio gyvenimui (D1.3).

Mokytojo padedamas analizuoja Šventojo Rašto ištraukas ir pateikia pavyzdžių (D1.4).

Gėris ir blogis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Klausydamiesi Šventojo Rašto istorijas aiškinasi, kad Dievas mato žmogų visur ir visada, todėl žmogus turi elgtis tinkamai ir atsakingai. Dievas padeda suprasti, kas yra gera, o kas bloga (Rom 12, 9–21).

Dievas mus pažįsta. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Dievas mus visus pažįsta, žino viską, net ką galvojame (Ps 139, 1–12.17–18.23–24). Dievas nori ir gali mums padėti būti geresniems (Mt 7, 24–27).

3–4 klasių koncentras

Remdamasis pateiktais pavyzdžiais nusako Dievo buvimą šalia kiekvieno žmogaus (D1.1).

Aiškinasi, kokiam gyvenimui Dievas kviečia žmogų (D1.2).

Atpažįsta ir išvardija žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus (D1.3).

Įvertina Jėzaus palyginimų svarbą ir nusako Jėzaus palyginimų reikšmę savo gyvenime (D1.4).

Pašaukimas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kaip Dievas būna šalia kiekvieno žmogaus. Aptaria, kokiam gyvenimui Dievas kviečia žmogųDievas visada yra su žmogumi (Jer 1, 4–10.17–19).

Jėzaus palyginimai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Įvertina Jėzaus palyginimų reikšmę savo gyvenimui, mokosi įvardinti žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus. Kristus kalba ir moko palyginimais. Mokiniai aiškinasi kokie buvo Kristaus palyginimai, ką jie reiškė ir lygina su žmogaus sukurtais palyginimais.

5–6 klasių koncentras

Pateiktuose tekstuose atpažįsta pamokančias istorijas (D1.1).

Šventajame Rašte randa pamokančius pavyzdžius ir juos paaiškina (D1.2).

Iš pavyzdžių aiškinasi, analizuoja, koks turi būti krikščioniškas gyvenimas (D1.3).

Aiškinai, kas trukdo gyventi krikščioniškai, ir pateikia pavyzdžių, kaip pašalinti trikdžius (D1.4).

Gundymas ir išbandymas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Analizuoja, koks turi būti krikščioniškas gyvenimas. Aiškinasi, kas trukdo gyventi krikščioniškai, kaip pašalinti trikdžius. Gundymas ir išbandymas. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad gundymas – viliojimas į nuodėmę, o išbandymas – tikėjimo patikrinimas (Pr 22, 1; Jok 1, 12–13). Mes dalijamės gautomis dovanomis. Mokiniai aptaria kaip išmintingai tvarkytis su Dievo dovanomis iš meilės dalinantis su kitais. (Liuteronybė. Kas kas tai? 241 – 242 p.).

Pašaukimas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Aptaria krikščioniško gyvenimo ypatumus, koks yra krikščionio pašaukimas. Aiškinasi, kas trukdo gyventi krikščioniškai, kaip pašalinti trikdžius. Kunigų, vienuolių, krikščioniškas, profesinės, darbo pašaukimas. Mokiniai iškinasi kas yra pašaukimas ir koks jis gali būti (Ef 4, 1–4; 2 Tes 1, 11–12; 2 Pt 1, 10; Rom 11, 29; Konfirmantų knyga, 134 p.). Persižegnoji- mas. Aiškinasi, kad kryžiaus ženklas tai paliudijimas, kad esame išganyti (Liuteronybė. Kas tai? 218–219 psl.).

7–8 klasių koncentras

Pasako, kas yra artimas žmogus (D1.1).

Paaiškina meilės artimui aspektus ir buvimo drauge būdus (D1.2).

Aiškindamasis, koks yra krikščionio pašaukimas, nusako, kaip žmogus turi atsiliepti į pašaukimą (D1.3).

Sieja pašaukimą su krikščionišku gyvenimu bei apibūdina tikėjimo svarbą kritinėse situacijose (D1.4).

Konfirmacija. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aptaria, koks yra krikščionio pašaukimas ir kaip žmogus turėtų atsiliepti į jį. Konfirmacija. Kas tai? Kodėl to reikia? (Konfirmantų knyga, 5 – 6 p.). Viskam yra metas. Kiekvienas Bažnyčios metų laikas – pasakojimo apie Jėzų dalis (Liuteronybė. Kas tai? 214 –215 p.). Artimo samprata ir buvimo drauge būdai (Lk 10, 29–37). Kas yra artimas – kodėl kiekvienas supranta ir apibūdina skirtingai? Buvimo drauge būdų ieškojimas ir išsakymas.

Krikščionio pašaukimas. Meilė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Gilinasi, koks yra krikščionio pašaukimas. Analizuoja, kaip pats galėtų atsiliepti į pašaukimą. Kaip laikas keičia žmogaus gyvenimą? (Kas pastovu, laikina, amžina, keičiasi, nesikeičia.). Artimo meilė. Meilės vertė, idealo svarba, už ką vertinamas kitas. Kas yra meilė? Kuo meilė skiriasi nuo simpatijos, susižavėjimo? Mano ir kitų teigiamos ir neigiamos savybės, jų įtaka tarpusavio bendravimui. Mano teigiamų ir neigiamų jausmų ir savybių kitam aspektai.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pateikia tikėjimo liudijimo pavyzdžių iš Šventojo Rašto (D1.1).

Analizuoja, kaip įprasminti savo gyvenimą dabartyje ir ateityje (D1.2).

Analizuoja ir įvardija krikščioniško gyvenimo tikslą, misiją persekiojimų perspektyvoje (D1.3).

Apibūdina žmogaus atsakomybę už krikščioniškos bendruomenės stiprinimą (D1.4).

Bažnyčios gimimas – Sekminės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokiniai aptaria savo gyvenimo prasmę dabartyje ir ateityje, dalinasi savo patirtimi ką reiškia būti Bažnyčios nariu. Sekminės - bažnyčios įkūrimas (Apd 2, 1–47; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 59 – 63 p.). Pirmosios misijos. Mokiniai nagrinėja pimąsias Pilypo, Petro misijas, Sauliaus atsivertimą. (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 64 – 67 p.). Dievo buvimo simboliai. Ką matome bažnyčioje: sakykla, altorius, presbiterija ir kt. (Liuteronybė. Kas tai? 207–208 p.).

Krikščionių persekiojimai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie savo gyvenimo prasmę dabartyje ir ateityje. Nagrinėja krikščionių persekiojimus įvairiais laikotarpiais. Pirmųjų krikščionių persekiojimai. Šių laikų krikčionių persekiojimai (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 63–64 p.). Bažnyčia iki pirmojo amžiaus pabaigos. Misijos, persekiojimai (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 68 – 78 p.). Ne kas kita, o tikėjimas (Liuteronybė. Kas tai? 209–211 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus apie Šventuosius Sakramentus ir jų reikšmę (D1.1).

Apibūdina Šventųjų Sakramentų veikimą kaip Dievo pagalbą (D1.2).

Analizuoja, kaip Dievas veikia per Šventuosius Sakramentus bei jų svarbą krikščionio pašaukimui (D1.3).

Argumentuoja Šventųjų Sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenimui. Pateikia pavyzdžių (D1.4).

Tikėjimas šiuolaikinėje visuomenėje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi, kaip pradėti dialogą ir pagarbiai diskutuoti su kitų tikėjimų žmonėmis, sprendžiant socialinių santykių problemas. Mokiniai ieško idėjų kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais ir kt. Svarsto savanorystės svarbą. Aiškinasi žmogaus santykio su Dievu ir kitu žmogumi, požiūrio į save svarbumo ir reikalingumo aspektus žmogaus gyvenimo kasdienybei šiuolaikinėje visuomenėje. Ar mes paisome socialinių skirtumų? Kaip mes leidžiame laiką? Virtualus pasaulis – negi tai mūsų bendravimo ateitis? Kartų nesutarimai – ar tai yra problema? Kaip išlikti žmogiškam šiuolaikiniame pasaulyje?

Paskutinis teismas. Pašaukimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Plėtodami ir gilindamiesi į krikščionio pašaukimą mokiniai aptaria pomirtinį gyvenimą. Kaip ruošiamės Paskutiniam teismui? Kas yra žmogaus išganymas? Kunigystė – tai darbas ar sielos kvietimas ir pašaukimas? Kuo krikščionį patraukia Rytų religijos?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pasako, kas yra geras ir kas blogas elgesys (D1.1).

Paaiškina, kodėl žmogus turi būti atsakingas ir elgtis tinkamai (D1.2).

Nurodo blogo elgesio pasekmes ir gero atsakingo elgesio poveikį tikinčio gyvenimui (D1.3).

Mokytojo padedamas analizuoja Šventojo Rašto ištraukas ir pateikia pavyzdžių (D1.4).

Gėris ir blogis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Klausydamiesi Šventojo Rašto istorijas aiškinasi, kad Dievas mato žmogų visur ir visada, todėl žmogus turi elgtis tinkamai ir atsakingai. Dievas padeda suprasti, kas yra gera, o kas bloga (Rom 12, 9–21).

Dievas mus pažįsta. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Dievas mus visus pažįsta, žino viską, net ką galvojame (Ps 139, 1–12.17–18.23–24). Dievas nori ir gali mums padėti būti geresniems (Mt 7, 24–27).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Remdamasis pateiktais pavyzdžiais nusako Dievo buvimą šalia kiekvieno žmogaus (D1.1).

Aiškinasi, kokiam gyvenimui Dievas kviečia žmogų (D1.2).

Atpažįsta ir išvardija žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus (D1.3).

Įvertina Jėzaus palyginimų svarbą ir nusako Jėzaus palyginimų reikšmę savo gyvenime (D1.4).

Pašaukimas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Aiškinasi, kaip Dievas būna šalia kiekvieno žmogaus. Aptaria, kokiam gyvenimui Dievas kviečia žmogųDievas visada yra su žmogumi (Jer 1, 4–10.17–19).

Jėzaus palyginimai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Įvertina Jėzaus palyginimų reikšmę savo gyvenimui, mokosi įvardinti žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus. Kristus kalba ir moko palyginimais. Mokiniai aiškinasi kokie buvo Kristaus palyginimai, ką jie reiškė ir lygina su žmogaus sukurtais palyginimais.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Pateiktuose tekstuose atpažįsta pamokančias istorijas (D1.1).

Šventajame Rašte randa pamokančius pavyzdžius ir juos paaiškina (D1.2).

Iš pavyzdžių aiškinasi, analizuoja, koks turi būti krikščioniškas gyvenimas (D1.3).

Aiškinai, kas trukdo gyventi krikščioniškai, ir pateikia pavyzdžių, kaip pašalinti trikdžius (D1.4).

Gundymas ir išbandymas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Analizuoja, koks turi būti krikščioniškas gyvenimas. Aiškinasi, kas trukdo gyventi krikščioniškai, kaip pašalinti trikdžius. Gundymas ir išbandymas. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad gundymas – viliojimas į nuodėmę, o išbandymas – tikėjimo patikrinimas (Pr 22, 1; Jok 1, 12–13). Mes dalijamės gautomis dovanomis. Mokiniai aptaria kaip išmintingai tvarkytis su Dievo dovanomis iš meilės dalinantis su kitais. (Liuteronybė. Kas kas tai? 241 – 242 p.).

Pašaukimas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Aptaria krikščioniško gyvenimo ypatumus, koks yra krikščionio pašaukimas. Aiškinasi, kas trukdo gyventi krikščioniškai, kaip pašalinti trikdžius. Kunigų, vienuolių, krikščioniškas, profesinės, darbo pašaukimas. Mokiniai iškinasi kas yra pašaukimas ir koks jis gali būti (Ef 4, 1–4; 2 Tes 1, 11–12; 2 Pt 1, 10; Rom 11, 29; Konfirmantų knyga, 134 p.). Persižegnoji- mas. Aiškinasi, kad kryžiaus ženklas tai paliudijimas, kad esame išganyti (Liuteronybė. Kas tai? 218–219 psl.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pasako, kas yra artimas žmogus (D1.1).

Paaiškina meilės artimui aspektus ir buvimo drauge būdus (D1.2).

Aiškindamasis, koks yra krikščionio pašaukimas, nusako, kaip žmogus turi atsiliepti į pašaukimą (D1.3).

Sieja pašaukimą su krikščionišku gyvenimu bei apibūdina tikėjimo svarbą kritinėse situacijose (D1.4).

Konfirmacija. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aptaria, koks yra krikščionio pašaukimas ir kaip žmogus turėtų atsiliepti į jį. Konfirmacija. Kas tai? Kodėl to reikia? (Konfirmantų knyga, 5 – 6 p.). Viskam yra metas. Kiekvienas Bažnyčios metų laikas – pasakojimo apie Jėzų dalis (Liuteronybė. Kas tai? 214 –215 p.). Artimo samprata ir buvimo drauge būdai (Lk 10, 29–37). Kas yra artimas – kodėl kiekvienas supranta ir apibūdina skirtingai? Buvimo drauge būdų ieškojimas ir išsakymas.

Krikščionio pašaukimas. Meilė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Gilinasi, koks yra krikščionio pašaukimas. Analizuoja, kaip pats galėtų atsiliepti į pašaukimą. Kaip laikas keičia žmogaus gyvenimą? (Kas pastovu, laikina, amžina, keičiasi, nesikeičia.). Artimo meilė. Meilės vertė, idealo svarba, už ką vertinamas kitas. Kas yra meilė? Kuo meilė skiriasi nuo simpatijos, susižavėjimo? Mano ir kitų teigiamos ir neigiamos savybės, jų įtaka tarpusavio bendravimui. Mano teigiamų ir neigiamų jausmų ir savybių kitam aspektai.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pateikia tikėjimo liudijimo pavyzdžių iš Šventojo Rašto (D1.1).

Analizuoja, kaip įprasminti savo gyvenimą dabartyje ir ateityje (D1.2).

Analizuoja ir įvardija krikščioniško gyvenimo tikslą, misiją persekiojimų perspektyvoje (D1.3).

Apibūdina žmogaus atsakomybę už krikščioniškos bendruomenės stiprinimą (D1.4).

Bažnyčios gimimas – Sekminės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokiniai aptaria savo gyvenimo prasmę dabartyje ir ateityje, dalinasi savo patirtimi ką reiškia būti Bažnyčios nariu. Sekminės - bažnyčios įkūrimas (Apd 2, 1–47; William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 59 – 63 p.). Pirmosios misijos. Mokiniai nagrinėja pimąsias Pilypo, Petro misijas, Sauliaus atsivertimą. (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 64 – 67 p.). Dievo buvimo simboliai. Ką matome bažnyčioje: sakykla, altorius, presbiterija ir kt. (Liuteronybė. Kas tai? 207–208 p.).

Krikščionių persekiojimai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie savo gyvenimo prasmę dabartyje ir ateityje. Nagrinėja krikščionių persekiojimus įvairiais laikotarpiais. Pirmųjų krikščionių persekiojimai. Šių laikų krikčionių persekiojimai (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 63–64 p.). Bažnyčia iki pirmojo amžiaus pabaigos. Misijos, persekiojimai (William Arndt „Naujojo Testamento istorija“ 68 – 78 p.). Ne kas kita, o tikėjimas (Liuteronybė. Kas tai? 209–211 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Skaito Šventojo Rašto tekstus apie Šventuosius Sakramentus ir jų reikšmę (D1.1).

Apibūdina Šventųjų Sakramentų veikimą kaip Dievo pagalbą (D1.2).

Analizuoja, kaip Dievas veikia per Šventuosius Sakramentus bei jų svarbą krikščionio pašaukimui (D1.3).

Argumentuoja Šventųjų Sakramentų svarbą tikinčio žmogaus gyvenimui. Pateikia pavyzdžių (D1.4).

Tikėjimas šiuolaikinėje visuomenėje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi, kaip pradėti dialogą ir pagarbiai diskutuoti su kitų tikėjimų žmonėmis, sprendžiant socialinių santykių problemas. Mokiniai ieško idėjų kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais ir kt. Svarsto savanorystės svarbą. Aiškinasi žmogaus santykio su Dievu ir kitu žmogumi, požiūrio į save svarbumo ir reikalingumo aspektus žmogaus gyvenimo kasdienybei šiuolaikinėje visuomenėje. Ar mes paisome socialinių skirtumų? Kaip mes leidžiame laiką? Virtualus pasaulis – negi tai mūsų bendravimo ateitis? Kartų nesutarimai – ar tai yra problema? Kaip išlikti žmogiškam šiuolaikiniame pasaulyje?

Paskutinis teismas. Pašaukimas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Plėtodami ir gilindamiesi į krikščionio pašaukimą mokiniai aptaria pomirtinį gyvenimą. Kaip ruošiamės Paskutiniam teismui? Kas yra žmogaus išganymas? Kunigystė – tai darbas ar sielos kvietimas ir pašaukimas? Kuo krikščionį patraukia Rytų religijos?

Mokiniai skatinami gerbti kitą žmogų, jausti atsakomybę už save, kitus, asmeninį ir visuomeninį gyvenimą grįsti krikščioniškos moralės nuostatomis. Šios pasiekimo srities pasiekimas: analizuoja žmogaus santykį su savimi, kitu žmogumi, Dievu ir pasauliu (E1).
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, kas yra draugystė su kitu žmogumi (E1.1).

Paaiškina, kaip susidraugauti su Dievu (E1.2).

Išvardija Jėzaus gerus darbus ir pasako, ko gali iš Jėzaus pasimokyti (E1.3).

Siūlo idėjas, kaip išlaikyti ryšį su Dievu, šeimos nariais, draugais (E1.4).

Sąžinė. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Aiškinasi, kas yra sąžinė. Įsiklausydami į sąžinės balsą, mokosi įsiklausyti į save, susikaupti maldai ir maldoje pabūti su Dievu. Dėl ko yra svarbu išsakyti Dievui savo prašymus, padėką, kas neduoda ramybės? (Mt 6, 6.9–15; Mk 11, 24–25; Jok 5, 13–16). Ar visuomet privalau elgtis sąžiningai? (Lk 6, 30–31.36–38.45).

Pamokantys Jėzaus darbai. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Analizuoja Jėzaus darbus. Mokosi branginti tarpusavio bendravimą ir vertinti ryšį su šeimos nariais, giminaičiais, draugais. Ko galiu pasimokyti iš Jėzaus? Kodėl reikia stengtis klausytis, suprasti ir gerbti kitus žmones? (Mt 25, 35–40.44–45; Ef 4, 25–32).

3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, koks yra tinkamas ir atsakingas elgesys (E1.1).

Apibūdina, kaip tinkamai ir atsakingai elgdamasis gali išmokti rinktis, kas gera, ir vengti bloga (E1.2).

Nurodo, kas ir kaip galėtų padėti išmokti susikoncentruoti įvairiose situacijose (E1.3).

Įvertindami ir brangindami tarpusavio santykius, analizuoja, kaip mokytis spręsti bendravimo problemas (E1.4).

Bendrystės džiaugsmas ir problemos. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Brangindami bendravimo džiaugsmą, mokosi spręsti bendravimo problemas. Mokosi susikoncentruoti įvairiose (kartais netgi pavojingose) situacijose. Tarpusavio bendravimo džiaugsmas: bendravimo taisyklės, bendravimo džiaugsmą liudijantys pavyzdžiai.

Gėrio ar blogio pasirinkimas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokydamiesi pasirinkti, kas yra gera, ir vengti blogio, tinkamai ir atsakingai elgiasi. Mokiniai mokosi rinktis, kas yra gera, vengti blogio, kokios yra pasirinkimų pasekmės, krikščioniška pagalba suklydusiam artimui, pamatyti gerus pavyzdžius gyvenime

5–6 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta veiksmų ir pasekmių ryšį (E1.1).

Apibūdina pagalbos svarbą ir reikalingumą įvairiais gyvenimo momentais (E1.2).

Analizuoja žmogaus klaidų pasekmes. Pateikia pavyzdžių (E1.3).

Paaiškina, kodėl yra svarbu susilaikyti nuo negražių žodžių, netinkamų poelgių, ką ir kaip reikėtų daryti netinkamai pasielgus (E1.4).

Atleidimas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Aiškinasi apie pagalbos teikimą žmonėms, kuriuos pažįsta. Analizuodami žmogaus klaidų pasekmes, aiškinasi, kodėl svarbu susilaikyti nuo negražių žodžių, netinkamų poelgių. Žmogaus ir Dievo atleidimas: gaunamas, suteikiamas (Mt 6, 14–15; Lk 23, 34). Tikėjimas ir geri darbai. Aiškinasi kaip geri darbai parodo, kad mūsų tikėjimas gyvas (Ef 2, 8–10; Lk 17, 10; Gal 5, 22–26; Jok 2, 17–23; Liuteronybė. Kas tai? 230 – 233 p.).

Užuojauta, gailestingumas, kilniaširdingumas, gerumas, pagalba. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Nagrinėja pagalbos teikimą ne tik žmonėms, kuriuos pažįsta, bet ir tiems nepažįstamiems, kuriems nutinka nelaimė. Analizuoja žmogaus klaidų pasekmes, aiškinasi, kodėl svarbu susilaikyti nuo netinkamų poelgių. Ar visuomet pasielgčiau kaip Gerasis Samarietis? Mokiniai analizuoja gailestingumo, kilniaširdingumo, gerumo, pagalbos ir kt. Dievo ir žmogaus savybes (Lk 10, 29–37).

7–8 klasių koncentras

Padedamas nusako žmonių bendravimo aktualumą (E1.1).

Paaiškina žmonių tarpusavio santykių artumą ir nutolimą vienų nuo kitų. Pateikia gailestingumo pavyzdžių iš Šventojo Rašto (E1.2).

Aptaria žmogaus jausmus kitam žmogui, jų pozityvius bei negatyvius aspektus. Nusako pagarbos kitam ir sau svarbą gyvenime (E1.3).

Nurodo lygiaverčio bendravimo reikalingumą, svarbą, svarsto, kiek atviras ir kritiškas žmogus yra sau, kiek – kitiems žmonėms (E1.4).

Krikščioniškosios konfesijos. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi žmonių tarpusavio santykių artumą ar šaltumą. Aptaria savo jausmus kitam, pozityvius ir negatyvius jų aspektus. Martyno Liuterio Mažasis Katekizmas (Konfirmantų knyga, 7 – 8 p.). Martyno Mažvydo Katekizmo reikšmė bažnyčiai ir Lietuvai (Konfirmantų knyga, 8 p.). Krikščioniškosios konfesijos, jų svarba gyvenime; kaip jos susijusios su manimi, mano draugais. Mano ir kitų teigiamos savybės. Pozityvūs ir negatyvūs jausmai kitam, jų aspektai.

Žmogaus unikalumas. Bendrystė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokiniai, aptardami žmogų kaip unikalų Dievo kūrinį, diskutuoja apie žmonių tarpusavio santykius, aptaria lygiavertį bendravimą. Svarsto atvirumo ir kritiškumo santykius su savimi ir kitais žmonėmis. Ieško gailestingumo pavyzdžių Šventajame Rašte. Žmonių tarpusavio santykiai: santykių artumas, nutolimas vienų nuo kitų. Kodėl turiu būti su savo artimu tiek džiaugsme, tiek nelaimėje, varge. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad Dievas nepalieka nė vieno žmogaus, todėl ir žmogaus pašaukimas – būti drauge su savo artimu visuose gyvenimo įvykiuose. Kiekvieno žmogaus, kaip asmenybės, unikalumas. Mokiniai aptaria įvairius bendravimo klausimus, bendravimo su kitu žmogumi ypatumus, fizinius pokyčius, jausmus.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Drauge mokosi, kaip reikia elgtis, gyventi krikščioniškai (E1.1).

Apibūdina tikinčiųjų bendruomenės veiklą. Analizuoja situacijas, kaip būtų galima padėti šalia esantiems (E1.2).

Nusako, kaip prasmingai ir atsakingai žvelgti į iškylančias problemas, kaip ieškoti sprendimo būdų.

Siūlo idėjas, kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais, kt. (E1.3).

Analizuoja ir išvardija tarpreliginio (tarpkonfesinio) dialogo, ekumenizmo pagrindinius aspektus (E1.4).

Tarpreliginis dialogas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Nagrinėja tarpreliginį dialogą, jo reikšmę. Dėl ko kyla religiniai nesutarimai ir kas yra tarpreliginis dialogas? Kur galėtų sutarti skirtingų tikėjimo žmonės? Apibūdina savo, bendruomenės veiklą, iškylančias problemas, ieško sprendimo būdų.

Gyvybė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Remiantis krikščioniškos moralės principais diskutuoja gyvybės klausimais. Pagarba savo bei kitų gyvybei, rūpinimasis kūno ir dvasios sveikata. Evangelikų Liuteronų Bažnyčios teologijos pagrindiniai principai. „Solas“ (Sola Scriptura, Solia Gratia, Sola Fide, Solus Cristus). (Liuteronybė. Kas tai? 14 – 15 p.).

Nuteisinimas per malonę. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi. Mokiniai nagrinėjas kas yra Atpirkimas, malonė per tikėjimą Kristumi, krikščioniškas gyvenimas ir išpažinimo esmė. (Liuteronybė. Kas tai? 37–38 p.). Tvirtas tikėjimas – yra krikščioniškos vilties pamatas. Mokiniai nagrinėja kaip tikėjimas informuoja sąžinę. Diskutuoja laisvo pasirinkimo klausimais. (Liuteronybė. Kas tai? 57 – 60 p.). Tikėjimo išpažinimas: kas yra liuteronas? ką reiškia būti liuteronu? (Liuteronybė – kas tai? 172 – 175 p.).

Ekumenizmas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Remdamasis įvairiais šaltiniais diskutuoja ekumenizmo, tarpreliginio (tarpkonfesinio) dialogo temomis. (Liuteronybė. Kas tai? 101–103 p.). Apibūdina savo, bendruomenės veiklą, keliamas ar iškilusias problemas, ieško sprendimo būdų. Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi. Aš esu atsakingas už Dievo Kūriniją. Mokiniai nagrinėja kokia yra žmogaus atsakomybė už žmogų, gamtą, gyvūnus, pasaulį. Liuteroniškas dvasingumas. (Liuteronybė. Kas tai? 81–84 p.). Susitaikymas su Dievu (Jn 3, 16; 2 Kor 5, 19; Liuteronybė. Kas tai? 39 – 44 p.). Tikėjimo pavyzdžiai. Mokiniai nagrinėja šventųjų pavyzdžius. (Liuteronybė. Kas tai? 86 – 88 p.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta tarpusavio ir kartų bendravimo santykius (E1.1).

Nurodo tarpusavio ir kartų bendravimo nesutarimų priežastis ir padarinius (E1.2).

Apibūdina, kaip Bažnyčia turi padėti kitiems žmonėms (vargstantiems, patiriantiems išbandymus, sergantiems, turintiems įvairių problemų ir pan.) (E1.3).

Pateikia siūlymų apie pagalbos būdus įvairiems socialiniams sluoksniams, mokosi spręsti problemas, dalyvaudami labdaringoje veikloje. Moka remtis Šventojo Rašto ištraukomis aktyviai dalyvaudami diakoninėje veikloje (E1.4).

Tikėjimas šiuolaikinėje visuomenėje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi, kaip pradėti dialogą ir pagarbiai diskutuoti su kitų tikėjimų žmonėmis, sprendžiant socialinių santykių problemas. Mokiniai ieško idėjų kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais ir kt. Svarsto savanorystės svarbą. Aiškinasi žmogaus santykio su Dievu ir kitu žmogumi, požiūrio į save svarbumo ir reikalingumo aspektus žmogaus gyvenimo kasdienybei šiuolaikinėje visuomenėje. Ar mes paisome socialinių skirtumų? Kaip mes leidžiame laiką? Virtualus pasaulis – negi tai mūsų bendravimo ateitis? Kartų nesutarimai – ar tai yra problema? Kaip išlikti žmogiškam šiuolaikiniame pasaulyje?

Diakonija. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Aptaria diakonijos tarnystę. Diskutuoja apie tarnystės reikšmę, dalijasi savanorystės patirtimi. Kelia ir ieško atsakymų į klausimus kaip ir kodėl Bažnyčia turi padėti kitiems žmonėms. Kas yra diakonija? Kas sakoma Biblijoje apie diakoniją? Dievo įsakymas „Nežudyk“, savižudybė ir eutanazija. Karai – negi jie vyksta su Dievo žinia? Ko žmogus siekia kurdamas savo gerovę? Kuo prisidėjo prie tautinės savimonės kūrimosi M. Mažvydas, K. Donelaitis, J. Bretkūnas, L. Rėza, F. Kuršaitis ir kt.? Kuo ypatingi lietuvių raštijos pradininkai S. Rapolionis, A. Kulvietis, J. Zablockis ir kt.?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas paaiškina, kas yra draugystė su kitu žmogumi (E1.1).

Paaiškina, kaip susidraugauti su Dievu (E1.2).

Išvardija Jėzaus gerus darbus ir pasako, ko gali iš Jėzaus pasimokyti (E1.3).

Siūlo idėjas, kaip išlaikyti ryšį su Dievu, šeimos nariais, draugais (E1.4).

Sąžinė. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Aiškinasi, kas yra sąžinė. Įsiklausydami į sąžinės balsą, mokosi įsiklausyti į save, susikaupti maldai ir maldoje pabūti su Dievu. Dėl ko yra svarbu išsakyti Dievui savo prašymus, padėką, kas neduoda ramybės? (Mt 6, 6.9–15; Mk 11, 24–25; Jok 5, 13–16). Ar visuomet privalau elgtis sąžiningai? (Lk 6, 30–31.36–38.45).

Pamokantys Jėzaus darbai. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Analizuoja Jėzaus darbus. Mokosi branginti tarpusavio bendravimą ir vertinti ryšį su šeimos nariais, giminaičiais, draugais. Ko galiu pasimokyti iš Jėzaus? Kodėl reikia stengtis klausytis, suprasti ir gerbti kitus žmones? (Mt 25, 35–40.44–45; Ef 4, 25–32).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, koks yra tinkamas ir atsakingas elgesys (E1.1).

Apibūdina, kaip tinkamai ir atsakingai elgdamasis gali išmokti rinktis, kas gera, ir vengti bloga (E1.2).

Nurodo, kas ir kaip galėtų padėti išmokti susikoncentruoti įvairiose situacijose (E1.3).

Įvertindami ir brangindami tarpusavio santykius, analizuoja, kaip mokytis spręsti bendravimo problemas (E1.4).

Bendrystės džiaugsmas ir problemos. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Brangindami bendravimo džiaugsmą, mokosi spręsti bendravimo problemas. Mokosi susikoncentruoti įvairiose (kartais netgi pavojingose) situacijose. Tarpusavio bendravimo džiaugsmas: bendravimo taisyklės, bendravimo džiaugsmą liudijantys pavyzdžiai.

Gėrio ar blogio pasirinkimas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokydamiesi pasirinkti, kas yra gera, ir vengti blogio, tinkamai ir atsakingai elgiasi. Mokiniai mokosi rinktis, kas yra gera, vengti blogio, kokios yra pasirinkimų pasekmės, krikščioniška pagalba suklydusiam artimui, pamatyti gerus pavyzdžius gyvenime

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Padedamas atpažįsta veiksmų ir pasekmių ryšį (E1.1).

Apibūdina pagalbos svarbą ir reikalingumą įvairiais gyvenimo momentais (E1.2).

Analizuoja žmogaus klaidų pasekmes. Pateikia pavyzdžių (E1.3).

Paaiškina, kodėl yra svarbu susilaikyti nuo negražių žodžių, netinkamų poelgių, ką ir kaip reikėtų daryti netinkamai pasielgus (E1.4).

Atleidimas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Aiškinasi apie pagalbos teikimą žmonėms, kuriuos pažįsta. Analizuodami žmogaus klaidų pasekmes, aiškinasi, kodėl svarbu susilaikyti nuo negražių žodžių, netinkamų poelgių. Žmogaus ir Dievo atleidimas: gaunamas, suteikiamas (Mt 6, 14–15; Lk 23, 34). Tikėjimas ir geri darbai. Aiškinasi kaip geri darbai parodo, kad mūsų tikėjimas gyvas (Ef 2, 8–10; Lk 17, 10; Gal 5, 22–26; Jok 2, 17–23; Liuteronybė. Kas tai? 230 – 233 p.).

Užuojauta, gailestingumas, kilniaširdingumas, gerumas, pagalba. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Nagrinėja pagalbos teikimą ne tik žmonėms, kuriuos pažįsta, bet ir tiems nepažįstamiems, kuriems nutinka nelaimė. Analizuoja žmogaus klaidų pasekmes, aiškinasi, kodėl svarbu susilaikyti nuo netinkamų poelgių. Ar visuomet pasielgčiau kaip Gerasis Samarietis? Mokiniai analizuoja gailestingumo, kilniaširdingumo, gerumo, pagalbos ir kt. Dievo ir žmogaus savybes (Lk 10, 29–37).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Padedamas nusako žmonių bendravimo aktualumą (E1.1).

Paaiškina žmonių tarpusavio santykių artumą ir nutolimą vienų nuo kitų. Pateikia gailestingumo pavyzdžių iš Šventojo Rašto (E1.2).

Aptaria žmogaus jausmus kitam žmogui, jų pozityvius bei negatyvius aspektus. Nusako pagarbos kitam ir sau svarbą gyvenime (E1.3).

Nurodo lygiaverčio bendravimo reikalingumą, svarbą, svarsto, kiek atviras ir kritiškas žmogus yra sau, kiek – kitiems žmonėms (E1.4).

Krikščioniškosios konfesijos. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Aiškinasi žmonių tarpusavio santykių artumą ar šaltumą. Aptaria savo jausmus kitam, pozityvius ir negatyvius jų aspektus. Martyno Liuterio Mažasis Katekizmas (Konfirmantų knyga, 7 – 8 p.). Martyno Mažvydo Katekizmo reikšmė bažnyčiai ir Lietuvai (Konfirmantų knyga, 8 p.). Krikščioniškosios konfesijos, jų svarba gyvenime; kaip jos susijusios su manimi, mano draugais. Mano ir kitų teigiamos savybės. Pozityvūs ir negatyvūs jausmai kitam, jų aspektai.

Žmogaus unikalumas. Bendrystė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokiniai, aptardami žmogų kaip unikalų Dievo kūrinį, diskutuoja apie žmonių tarpusavio santykius, aptaria lygiavertį bendravimą. Svarsto atvirumo ir kritiškumo santykius su savimi ir kitais žmonėmis. Ieško gailestingumo pavyzdžių Šventajame Rašte. Žmonių tarpusavio santykiai: santykių artumas, nutolimas vienų nuo kitų. Kodėl turiu būti su savo artimu tiek džiaugsme, tiek nelaimėje, varge. Mokiniai ugdosi suvokimą, kad Dievas nepalieka nė vieno žmogaus, todėl ir žmogaus pašaukimas – būti drauge su savo artimu visuose gyvenimo įvykiuose. Kiekvieno žmogaus, kaip asmenybės, unikalumas. Mokiniai aptaria įvairius bendravimo klausimus, bendravimo su kitu žmogumi ypatumus, fizinius pokyčius, jausmus.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Drauge mokosi, kaip reikia elgtis, gyventi krikščioniškai (E1.1).

Apibūdina tikinčiųjų bendruomenės veiklą. Analizuoja situacijas, kaip būtų galima padėti šalia esantiems (E1.2).

Nusako, kaip prasmingai ir atsakingai žvelgti į iškylančias problemas, kaip ieškoti sprendimo būdų.

Siūlo idėjas, kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais, kt. (E1.3).

Analizuoja ir išvardija tarpreliginio (tarpkonfesinio) dialogo, ekumenizmo pagrindinius aspektus (E1.4).

Tarpreliginis dialogas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Nagrinėja tarpreliginį dialogą, jo reikšmę. Dėl ko kyla religiniai nesutarimai ir kas yra tarpreliginis dialogas? Kur galėtų sutarti skirtingų tikėjimo žmonės? Apibūdina savo, bendruomenės veiklą, iškylančias problemas, ieško sprendimo būdų.

Gyvybė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Remiantis krikščioniškos moralės principais diskutuoja gyvybės klausimais. Pagarba savo bei kitų gyvybei, rūpinimasis kūno ir dvasios sveikata. Evangelikų Liuteronų Bažnyčios teologijos pagrindiniai principai. „Solas“ (Sola Scriptura, Solia Gratia, Sola Fide, Solus Cristus). (Liuteronybė. Kas tai? 14 – 15 p.).

Nuteisinimas per malonę. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi. Mokiniai nagrinėjas kas yra Atpirkimas, malonė per tikėjimą Kristumi, krikščioniškas gyvenimas ir išpažinimo esmė. (Liuteronybė. Kas tai? 37–38 p.). Tvirtas tikėjimas – yra krikščioniškos vilties pamatas. Mokiniai nagrinėja kaip tikėjimas informuoja sąžinę. Diskutuoja laisvo pasirinkimo klausimais. (Liuteronybė. Kas tai? 57 – 60 p.). Tikėjimo išpažinimas: kas yra liuteronas? ką reiškia būti liuteronu? (Liuteronybė – kas tai? 172 – 175 p.).

Ekumenizmas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Remdamasis įvairiais šaltiniais diskutuoja ekumenizmo, tarpreliginio (tarpkonfesinio) dialogo temomis. (Liuteronybė. Kas tai? 101–103 p.). Apibūdina savo, bendruomenės veiklą, keliamas ar iškilusias problemas, ieško sprendimo būdų. Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi. Aš esu atsakingas už Dievo Kūriniją. Mokiniai nagrinėja kokia yra žmogaus atsakomybė už žmogų, gamtą, gyvūnus, pasaulį. Liuteroniškas dvasingumas. (Liuteronybė. Kas tai? 81–84 p.). Susitaikymas su Dievu (Jn 3, 16; 2 Kor 5, 19; Liuteronybė. Kas tai? 39 – 44 p.). Tikėjimo pavyzdžiai. Mokiniai nagrinėja šventųjų pavyzdžius. (Liuteronybė. Kas tai? 86 – 88 p.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta tarpusavio ir kartų bendravimo santykius (E1.1).

Nurodo tarpusavio ir kartų bendravimo nesutarimų priežastis ir padarinius (E1.2).

Apibūdina, kaip Bažnyčia turi padėti kitiems žmonėms (vargstantiems, patiriantiems išbandymus, sergantiems, turintiems įvairių problemų ir pan.) (E1.3).

Pateikia siūlymų apie pagalbos būdus įvairiems socialiniams sluoksniams, mokosi spręsti problemas, dalyvaudami labdaringoje veikloje. Moka remtis Šventojo Rašto ištraukomis aktyviai dalyvaudami diakoninėje veikloje (E1.4).

Tikėjimas šiuolaikinėje visuomenėje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė.

Mokosi, kaip pradėti dialogą ir pagarbiai diskutuoti su kitų tikėjimų žmonėmis, sprendžiant socialinių santykių problemas. Mokiniai ieško idėjų kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais ir kt. Svarsto savanorystės svarbą. Aiškinasi žmogaus santykio su Dievu ir kitu žmogumi, požiūrio į save svarbumo ir reikalingumo aspektus žmogaus gyvenimo kasdienybei šiuolaikinėje visuomenėje. Ar mes paisome socialinių skirtumų? Kaip mes leidžiame laiką? Virtualus pasaulis – negi tai mūsų bendravimo ateitis? Kartų nesutarimai – ar tai yra problema? Kaip išlikti žmogiškam šiuolaikiniame pasaulyje?

Diakonija. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė.

Aptaria diakonijos tarnystę. Diskutuoja apie tarnystės reikšmę, dalijasi savanorystės patirtimi. Kelia ir ieško atsakymų į klausimus kaip ir kodėl Bažnyčia turi padėti kitiems žmonėms. Kas yra diakonija? Kas sakoma Biblijoje apie diakoniją? Dievo įsakymas „Nežudyk“, savižudybė ir eutanazija. Karai – negi jie vyksta su Dievo žinia? Ko žmogus siekia kurdamas savo gerovę? Kuo prisidėjo prie tautinės savimonės kūrimosi M. Mažvydas, K. Donelaitis, J. Bretkūnas, L. Rėza, F. Kuršaitis ir kt.? Kuo ypatingi lietuvių raštijos pradininkai S. Rapolionis, A. Kulvietis, J. Zablockis ir kt.?

Pasiekimų raida

Mokinių pasiekimų raida aprašoma pagal pasiekimų sritis, pateikiant mokinių pagrindinio lygio pasiekimus kas dvejus metus. Lentelėje raide (pavyzdžiui, A) žymima pasiekimų sritis, raide ir pirmu skaičiumi (pavyzdžiui, A1) žymimas tos pasiekimų srities pasiekimas, o antru skaičiumi (3) – pagrindinis pasiekimų lygis.

Pasiekimas Pasiekimų raida
1–2 klasių koncentras 3–4 klasių koncentras 5–6 klasių koncentras 7–8 klasių koncentras 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras III–IV gimnazijos klasių koncentras
Šventojo Rašto pažinimas (A)
A1. Suvokia Šventąjį Raštą kaip Dievo Žodį.

Paaiškina, kaip Dievas perduoda savo Žodį žmonėms bei kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas (A1.3).

Išvardija Šventojo Rašto užrašymo būdus, jų panašumus, skirtumus (A1.3).

Atpažįsta Šventojo Rašto tekstų struktūrą, žanrus (A1.3).

Nurodo Šventojo Rašto svarbumą ir reikšmingumą, jo žodinę ir rašytinę prasmes (A1.3).

Pagrindžia Šventojo Rašto svarbą žmogaus gyvenimui (A1.3).

Analizuoja Šventojo Rašto – Dievo žodžio skelbimo kitiems svarbą ir reikalingumą (A1.3).

A2. Nagrinėja Šventojo Rašto pasakojimus.

Nurodo pamokančius Šventojo Rašto tekstų aspektus (A2.3).

Palygina Šventojo Rašto tekstus su vaizduojamais Šventojo Rašto vaizdais (A2.3).

Perteikia Šventojo Rašto tekstų siužetus, dalyvius, jų bruožus (A2.3).

Nusako, kaip Šventojo Rašto tekstai siejasi su asmeniniu gyvenimu ir patirtimi (A2.3).

Atpažįsta skaitomų Šventojo Rašto tekstų aktualumą, sieja su savo gyvenimu (A2.3).

Nusako Šventosios Trejybės svarbą tikinčio žmogaus gyvenime (A2.3).

Tikėjimo turinio pažinimas (B)
B1. Apibūdina tikinčio žmogaus kuriamą santykį su Dievu.

Apibūdina, jog Dievas yra visa ko Kūrėjas, bei paaiškina, kodėl suteikė žmogui gyvybę (B1.3).

Nusako, kokie svarbūs ir reikalingi yra ryšiai tarp žmonių (B1.3).

Analizuodamas Šventojo Rašto tekstus svarsto, kodėl žmonės tiki į Dievą (B1.3).

Tikėjimą į Dievą apibūdina kaip santykį tarp žmogaus ir Dievo (B1.3).

Išvardija būdus, kaip žmogus gali išlaikyti santykį su Dievu, kai patiria negandas, ligas, išbandymus (B1.3).

Apibūdina, kaip tikintis žmogus gali sukaupti savo mintis kreipdamasis į Aukščiausiąjį (B1.3).

B2. Apibūdina Dievo vedimą žmogaus gyvenime.

Pasako, jog Dievas sukūrė visus žmones su gabumais, talentais, ir paaiškina, dėl ko esame vieni kitiems reikalingi (B2.3).

Paaiškina, kaip žmogus gali tapti Dievo draugu ir dėl ko tai labai svarbu (B2.3).

Argumentuoja, jog Dievas iš žmogaus laukia gėrio (B2.3).

Tikėjimą į Dievą apibūdina kaip santykį tarp žmogaus ir Dievo (B1.3).

Supranta žemiškosios egzistencijos laikinumą (B2.3).

Apibūdina tikėjimo ir krikščioniško dvasingumo svarbumą šiuolaikiniame pasaulyje (B2.3).

Bažnyčia ir liturgija (C)
C1. Paaiškina Bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime.

Nurodo bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime (C1.3).

Nurodo, jog pagal Dievo įsakymą sekmadienį turime būti Bažnyčioje ir dalyvauti pamaldose (C1.3).

Pasako, dėl ko labai svarbu sekmadieniais būti bažnyčioje (C1.3).

Paaiškina krikščioniškų vertybių esmę ir aktualumą. Pateikia pavyzdžių (C1.3).

Nurodo bažnyčios svarbą liuteronams ir kitų konfesijų žmonėms (C1.3).

Apibūdina krikščionišką pašaukimą ir krikščionišką tapatumą šiuolaikiniame pasaulyje (C1.3).

C2. Apibūdina liturgiją ir aktyviai dalyvauja liturgijoje.

Apibūdina, kas yra pamaldos ir tikinčiojo elgesį pamaldų metu (C2.3).

Išvardija bažnytinių ir kitų švenčių skirtumus (C2.3).

Išvardija liturgijos momentus ir šventes (C2.3).

Išvardija, kokie yra sakramentai liuteronų bažnyčioje (C2.3).

Išvardija aktyvaus dalyvavimo liturgijoje aspektus ir kokią įtaką tai turi žmogaus tikėjimui, gyvenimui (C2.3).

Apibūdina, kaip Bažnyčios narys gali prisidėti prie bažnytinio gyvenimo (C2.3).

Asmens tobulėjimas ir dvasinis gyvenimas (D)
D1. Aptaria krikščionišką gyvenimą ir krikščioniškas vertybes.

Nurodo blogo elgesio pasekmes ir gero atsakingo elgesio poveikį tikinčio gyvenimui (D1.3).

Atpažįsta ir išvardija žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus (D1.3).

Iš pavyzdžių aiškinasi, analizuoja, koks turi būti krikščioniškas gyvenimas (D1.3).

Aiškindamasis, koks yra krikščionio pašaukimas, nusako, kaip žmogus turi atsiliepti į pašaukimą (D1.3).

Analizuoja ir įvardija krikščioniško gyvenimo tikslą, misiją persekiojimų perspektyvoje (D1.3).

Analizuoja, kaip Dievas veikia per Šventuosius Sakramentus bei jų svarbą krikščionio pašaukimui (D1.3).

Moralė ir etika arba žmogus ir pasaulis (E)
E1. Analizuoja žmogaus santykį su savimi, kitu žmogumi, Dievu ir pasauliu.

Išvardija Jėzaus gerus darbus ir pasako, ko gali iš Jėzaus pasimokyti (E1.3).

Nurodo, kas ir kaip galėtų padėti išmokti susikoncentruoti įvairiose situacijose (E1.3).

Analizuoja žmogaus klaidų pasekmes. Pateikia pavyzdžių (E1.3).

Aptaria žmogaus jausmus kitam žmogui, jų pozityvius bei negatyvius aspektus. Nusako pagarbos kitam ir sau svarbą gyvenime (E1.3).

Nusako, kaip prasmingai ir atsakingai žvelgti į iškylančias problemas, kaip ieškoti sprendimo būdų.

Siūlo idėjas, kaip dalintis ištekliais su stokojančiais, sergančiais, kt. (E1.3).

Apibūdina, kaip Bažnyčia turi padėti kitiems žmonėms (vargstantiems, patiriantiems išbandymus, sergantiems, turintiems įvairių problemų ir pan.) (E1.3).

Mokymo(si) turinys

1–2 klasių koncentras
1 klasė
Mokiniai aptaria kaip Šventasis Raštas buvo užrašytas, ugdosi supratimą jog Šventasis Raštas – Dievo žodis – išskirtinė knyga. Dievas mus moko per Dievo žodį (2 Tim 3, 16–17).
Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš kiekvieno Šventojo Rašto teksto.
Mokiniai susipažįsta su žmogaus sukūrimo istorija. Dievas sukūrė žmogų, suteikė gyvybę, davė gabumus ir įpareigojamus. Mokosi apibūdinti tikinčio žmogaus kuriamą santykį su Dievu. Žmogus – Dievo kūrinys. Pirmųjų žmonių sukūrimas (Pr 1, 26–29). Nuodėmė. Išsiuntimas iš Rojaus. Aptariamas nepaklusnumas, atsiskyrimas nuo Dievo (Pr 2, 15–17; Pr 3, 1–23).
Mokiniai aiškinasi, kaip Dievas vedą žmogų gyvenime, kokiomis dovanomis apdovanotas kiekvienas žmogus. Aptaria, kad Dievas nori, jog žmonės gyventų dorai ir pasitikėtų Dievu. Dievo kvietimas sekti Jį (Mt 4, 19–20; Mt 9, 9; Mt 11, 28).
Mokiniai aiškinasi Bažnyčios svarbą tikinčiojo gyvenime. Suprasdami, kad išpažįsta evangelikų liuteronų tikėjimą, pasakoja, dėl ko reikia dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – Dievo namai („Krikščioniškos giesmės“ 205 giesmė, 1–2 posmai).
Bažnytinės šventės. Mokiniai aiškinasi, kodėl bažnyčioje reikia elgtis tinkamai. Susipažįsta su pagrindinėmis bažnytinėmis šventėmis. Bažnytinės šventės: Adventas (Kristaus gimimo laukimas). Kalėdos (Kristaus gimimas). Gavėnia, Didžioji savaitė, šv.Velykos. Aptariama Šv. Velykų šventės prasmė ir šventimas.
Klausydamiesi Šventojo Rašto istorijas aiškinasi, kad Dievas mato žmogų visur ir visada, todėl žmogus turi elgtis tinkamai ir atsakingai. Dievas padeda suprasti, kas yra gera, o kas bloga (Rom 12, 9–21).
Aiškinasi, kas yra sąžinė. Įsiklausydami į sąžinės balsą, mokosi įsiklausyti į save, susikaupti maldai ir maldoje pabūti su Dievu. Dėl ko yra svarbu išsakyti Dievui savo prašymus, padėką, kas neduoda ramybės? (Mt 6, 6.9–15; Mk 11, 24–25; Jok 5, 13–16). Ar visuomet privalau elgtis sąžiningai? (Lk 6, 30–31.36–38.45).
2 klasė
Aptariamas Šventojo Rašto turinio svarbumas, išskirtinumas, aktualumas. Kas yra Dievas? (Pr 1, 1; Iš 20, 1; Mt 3, 16–1).
Mokiniai atpasakoja skaitytus Šventojo Rašto tekstus, įvardija, ką suprato ir išmoko iš Šventojo Rašto teksto. Kaip Dievas sukūrė pasaulį? (Pr 1, 1–25).
Kuo esame panašūs ir kuo skiriamės nuo kitų Dievo kūrinių? (Pr 2, 7–9.15–17; Ps 139, 13–16). Dievas nori, jog žmonės būtų geresni. Aptariama meilė, gailestingumas, vienybė, geras elgesys Kristuje (1 Pt 3, 8–17).
Dievo Sandora su žmonėmis (Pr 9, 8–17; Jer 31, 31–34). Dievas laimina žmones, kurie Juo tiki, pasitiki, myli visa širdimi ir vykdo visus Jo paliepimus (Pr 12, 1–2; Sk 6, 22–27; Ef 1, 3; Jok 1, 12). Dievas rūpinasi savo tauta (Įst 14, 2; Jer 31, 1–6; 1 Pt 2, 9–10).
Mokiniai aiškinasi kodėl sekmadienis šventa diena. Dievas kviečia susitikti Jo namuose. Dievo kvietimas ateiti į Bažnyčią (Kun 23, 3).
Mokiniai susipažįsta su liturgija ir aktyviai joje dalyvauja. Mokosi suprasti, ką ir kaip daryti pamaldų metu. Gilina suvokimą apie bažnytines šventes.
Dievas mus visus pažįsta, žino viską, net ką galvojame (Ps 139, 1–12.17–18.23–24). Dievas nori ir gali mums padėti būti geresniems (Mt 7, 24–27).
Analizuoja Jėzaus darbus. Mokosi branginti tarpusavio bendravimą ir vertinti ryšį su šeimos nariais, giminaičiais, draugais. Ko galiu pasimokyti iš Jėzaus? Kodėl reikia stengtis klausytis, suprasti ir gerbti kitus žmones? (Mt 25, 35–40.44–45; Ef 4, 25–32).
3–4 klasių koncentras
3 klasė
Aiškinasi, kaip Dievo žodis buvo perduodamas iki Šv. Rašto užrašymo; kaip Šv. Raštas išliko iki mūsų dienų. Kas parašė Šventąjį Raštą? Aptariama kaip per Dievo įkvėptus žmones buvo užrašytas Šventas Raštas. Kaip Šventasis Raštas atkeliavo iki mūsų laikų? (Sakytinė ir rašytinė kalba). Kaip buvo rašomas Šventasis Raštas? Aptariami Šventojo Rašto užrašymo būdai.
Skaitydami pateikiamą Šventojo Rašto tekstą, mokosi jį analizuoti ir palyginti su pateiktu Šventojo Rašto vaizdu. Dovydas – Betliejaus piemuo. Dovydo pašaukimas. Dovydo giesmės (psalmės).
Aiškinasi, kodėl tikėjimas labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Aiškinasi, koks svarbus yra ryšys tarp žmonių, kadangi jie yra ne tik panašūs, bet ir gana skirtingi. Jonas Krikštytojas – Dievo pasiuntinys (Lk 1, 57–66; Mk 1, 1–8; Jn 1, 19–28).
Svarsto, kaip žmogus gali būti Dievo draugu ir koks turi būti tarpusavio elgesys. Jėzaus mokiniai (Mt 4, 18–22; Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11). Jėzus ir vaikai (Mt 19, 13–15; Mk 10, 13–16; Lk 9, 47; Lk 18, 15–17).
Aiškinasi apie bažnyčią kaip tikinčiųjų bendruomenę. Ieško galimybių dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė (Ef 2, 19–22; Apd 2, 42–47). Ką krikščionys veikia susirinkę Bažnyčioje?
Aptaria bažnytines šventes ir apibūdina jas kaip liturginių metų laiko dalis. Mokiniai lygina ir ieško skirtumų tarp bažnytinių ir kitų švenčių. Bažnytinės šventės: Advento ir Kalėdų laiko įvykiai. Mokiniai aiškinasi kas yra Kristaus laukimas, gimimas, kokia yra Jėzaus vardo diena, kas buvo Trys Išminčiai. Kaip dera ir nedera elgtis Gavėnios laiku. Velykų laiko įvykiai Jėzaus laikais. Aptariama Jėzaus malda, įžengimas į Jeruzalę, Jėzaus suėmimas, nukryžiavimas, prisikėlimas.
Aiškinasi, kaip Dievas būna šalia kiekvieno žmogaus. Aptaria, kokiam gyvenimui Dievas kviečia žmogųDievas visada yra su žmogumi (Jer 1, 4–10.17–19).
Brangindami bendravimo džiaugsmą, mokosi spręsti bendravimo problemas. Mokosi susikoncentruoti įvairiose (kartais netgi pavojingose) situacijose. Tarpusavio bendravimo džiaugsmas: bendravimo taisyklės, bendravimo džiaugsmą liudijantys pavyzdžiai.
4 klasė
Mokiniai aiškinasi ką reikškia Geroji Naujiena, Evangelija, ką vadiname evangelistais.
Saliamono patarlės (Pat). Aptariamas Saliamonas, jo išmintis, vertybės. Dievo pranašai – Danielius, Elijas, Amosas, Jeremijas. Mokiniai aiškinasi kas yra pašaukimas, pranašas Biblijoje ir lygina su „pranašais“ televizijoje, žiniasklaidoje.
Mokiniai toliau gilina supratimą apie tikėjimo svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jėzaus atėjimas į žemę (Mt 1, 18–24; Gal 4, 4; Rom 8, 3; Fil 2, 6–8). Jėzus – Dievo Sūnus (Jn 1, 18; Lk 3, 21–22; Mk 1, 9–11). Jėzaus vaikystė (Mt 1, 18–2, 23; Lk 2, 1–38); Marija, Juozapas, Betliejus, piemenys, Išminčiai iš Rytų šalies, Erodas, bėgimas į Egiptą, sugrįžimas į Nazaretą.
Kas yra pagunda? Mokiniai svarsto kas gali padėti esant pagundomsJėzus nugali (Mt 4, 1–11; Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13). Kas didžiausias iš žmonių? (Mt 18, 1–5; Mk 9, 33–37; Lk 9, 46–48).
Mokosi argumentuoti kodėl sekmadienį reikia dalyvauti pamaldose. Dievo žodžio skelbimas, malda, giesmė, Sakramentai, tikėjimo išpažinimas ir t.t. Aptariamas trečias Dievo įsakymas. Dėl ko sekmadienis? Dievas ilsėjosi septintą dieną.
Kas vyksta pamaldų metu? Pagarbus elgesys pamaldų metu: susikaupimas, rimtis, pagarba, atsakingumas ir kt.
Įvertina Jėzaus palyginimų reikšmę savo gyvenimui, mokosi įvardinti žmogaus gyvenimo su Dievu pranašumus. Kristus kalba ir moko palyginimais. Mokiniai aiškinasi kokie buvo Kristaus palyginimai, ką jie reiškė ir lygina su žmogaus sukurtais palyginimais.
Mokydamiesi pasirinkti, kas yra gera, ir vengti blogio, tinkamai ir atsakingai elgiasi. Mokiniai mokosi rinktis, kas yra gera, vengti blogio, kokios yra pasirinkimų pasekmės, krikščioniška pagalba suklydusiam artimui, pamatyti gerus pavyzdžius gyvenime