hero

Dėmesys žmogui: koučingo metodas mokykloje

Dėmesys žmogui: koučingo metodas mokykloje

Panevėžio rajono švietimo centras
2023-10-24
Beržų g. 50, Panevėžys
Programos reikalingumą grindžia strateginiai Lietuvos švietimo politikos dokumentai, kurie skatina kurti naujas galimybes ir maksimaliai panaudoti turimus resursus įgyvendinant pokyčius mokyklose. Geros mokyklos koncepcijoje iškelta idėja apie vadovų ir mokytojų lyderystę sukuria prielaidas mokyklai tapti besimokančia organizacija, siekiančia tvarių pokyčių. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nustatė 2023–2025 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis: siekiama stiprinti vadovavimo ir pokyčių valdymo gebėjimus tobulinant mokytojų lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijas, dialogo kultūrą, gerinti kolegialų grįžtamąjį ryšį, ugdyti profesinę tapatybę. 2022 m. patvirtintoje „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatyta tobulinti lyderystės sritį. Šioje programoje išryškinti sėkmingos lyderystės bruožai: mokytojų kompetencijos ir pasirengimas lyderių vaidmenims bei mokytojų lyderystės kompetencijos, organizuojant ugdymo(si) procesą, stiprinimas, profesinių besimokančių ir tvarių bendruomenių kūrimas. „Koučingo rezultato kriterijus yra tai, kai ugdytinis mokymosi procese atranda, kas svarbu jam pačiam, pasiekia didžiausią veiklos efektyvumą subalansuotose gyvenimo ir darbo veiklos kokybės srityse, sukuria produktyvų dialogą“ (R. Rudžinskienė). Remiantis NŠA mokyklų Pažangos anketos duomenų analize, dažniausiai įvardijama problema mokinių pažangos ir pasiekimų kelyje yra retai pasiekiamas savivaldumas mokantis, t. y. mokiniai nėra įgalinami patys analizuoti savo mokymosi privalumų ir kliuvinių – nesukuriama asmeninė atsakomybė už mokymąsi. Koučingo kultūrą ir įgūdžius pasitelkę mokytojai į šią situaciją ateina iš kitos pozicijos: jie tampa pagalbininku ir mąstymo partneriu individualiame mokinio ugdymosi ir augimo procese, o mokinys įgalinamas tapti atsakingu už savo pasiekimus. Programoje išskirtos atskiros sritys su esminėmis temomis ir praktinėmis veiklomis, kurios supažindina su koučingo samprata ir principais, koučingo metodų taikymu pedagogo profesinėje veikloje. Ši programa skirta švietimo darbuotojams, norintiems mokytis ir augti, kad galėtų auginti kitus, skleisti koučingo kultūrą švietimo organizacijose. Siūloma kvalifikacijos tobulinimo programa atliepia prioritetinę pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ugdymo sritį: pedagogų lyderystės kompetencijų, orientuotų į ugdymo proceso kokybę, stiprinimas. Programa sudaro galimybes atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą ir siekti individualios mokinio pažangos, kuriant palankesnes sąlygas pedagoginiam meistriškumui. Programa sudaryta iš 5 modulių, teorinių ir praktinių užsiėmimų, refleksijos, kurių trukmė 40 akademinių valandų (22 teorijos, 17 praktinio, savarankiško individualaus darbo ir refleksijos valandų, 1 val. individuali koučingo sesija).
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jurgita.vaitiekuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 8640307339
Renginio vieta