hero

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-18
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Dalyvaudamos programos „ERASMUS+“ KA1 projekto „Skaitmeninių mokymo priemonių galimybės ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas“ mobilumo veiklose, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio specialistai semiasi žinių bei įgūdžių, kurie gali praturtinti/įvairinti ugdymo aplinką. Dalinimasis įgytomis žiniomis - projekto prioritetas. Įvairių metodų taikymas įtraukiajame ugdyme svarbus dėl to, kad žmonės mokosi skirtingai ir reikalauja įvairaus palaikymo ir stimuliavimo. Skirtingi metodai, kuriuos programos vykdymo metu išbandys programos dalyviai, leis pritaikyti mokymą skirtingų poreikių vaikų grupėms, padedant gerinti vaikų supratimą. Skaitmeninių priemonių taikymas įtraukiajame ugdyme svarbus tuo, kad yra integrali kasdienybės dalis, todėl svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikus parengti šių įgūdžių įgijimui. Skaitmeninės priemonės padeda pritaikyti mokymą skirtingiems vaikų poreikiams, pateikiant medžiagą įvairiais būdais: vaizdais, garso įrašais, interaktyviai pratimais. Tai taip pat leidžia individualizuoti mokymą, siekiant geriausių rezultatų. Sensorinė erdvė ir joje vykstantys užsiėmimai svarbūs įtraukiajame ugdyme, nes tai leidžia vaikams išreikšti save įvairiais pojūčiais: rega, klausa, lytėjimu, kvapu, skoniu, judesiu. Tai yra būdas integruoti daugialypę informaciją ir skatinti aktyvų mokymąsi bei pažinimą. Pritaikant sensorinės erdvės principus ugdyme, galima optimizuoti mokymą, pritaikant jį prie individualių vaiko poreikių, ir skatinti jų įtrauktį bei dalyvavimą mokymosi procese. Programos trukmė – 40 valandų (17 teorinės, 10 praktinio ir 13 savarankiško darbo val.). Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams), siekiantiems tobulinti švietimo pagalbos teikimą, ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimą bei kompetencijų stiprinimą, įgyvendinant įtrauktį švietime. Programos dalyviai tobulins bendrąsias (bendravimo ir bendradarbiavimo), profesines (informacinių technologijų naudojimo kompetencija) bei mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas. Tikslas - tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas įgyvendinant įtraukųjį ugdymą bei dirbant su skirtingų gebėjimų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikais. Uždaviniai: • Suteikti žinių, kaip skatinti toleranciją įvairovei ir kritinį mąstymą, aiškiai suvokiant atskirtį ir įtrauktį. • Supažindinti su naujomis neformaliojo švietimo veiklomis ir metodais, kad visi ugdytiniai jaustųsi pilnaverčiai bendraamžių grupėje. • Išbandyti skaitmenines priemones, kaip vaikų kūrybiškumo, kritinio mąstymo, mokėjimo bendradarbiauti skatinimo galimybę. • Išbandyti strategijas ir įrankius naujų veiklų ir idėjų planavimui. • Dalintis gerosios patirties veikla sensorinėje erdvėje.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt
Renginio vieta