hero

Matematikos mokytojų dalykinių profesinių ir didaktinių kompetencijų tobulinimas, mokinių pasiekimams gerinti atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Matematikos mokytojų dalykinių profesinių ir didaktinių kompetencijų tobulinimas, mokinių pasiekimams gerinti atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2023-11-06
Baltijos pr., Klaipėda
Atnaujintos matematikos programos įgyvendinimas kelia matematikos mokytojams daug iššūkių. 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metais teks mokytojams ne tik mokyti mokinius pagal atnaujintas programas, bet ir šalinti tarp programų esančius skirtumus. Taip pat atsižvelgiant į blogėjančius nacionalinio lygio mokinių matematikos pasiekimus, atsirado poreikis paruošti metodinę medžiagą ir mokymus, kaip pateikti atnaujintą ugdymo turinį mokiniams. Programa sukurta, norint tobulinti mokytojų dėstymo metodiką atsinaujinto ugdymo turinio kontekste ir tokiu būdu gerinti mokinių matematinio raštingumo pasiekimus. Kolegialaus mokymosi programą sudaro 5 moduliai: I. Modulis „Matematinis ugdymas 5–10 klasėse. Giliname matematiką: kombinatorika ir tikimybės, žaidimų strategijos, invariantai ir Dirichlė principas, trikampių panašumas“ (16 akad. val.; Vilija Šileikienė, Rasa Karapetian); II. Modulis „Matematinis ugdymas 9–10 klasėje pagal atnaujintas programas. Praktiniai patarimai“ (6 akad. val.; Jūratė Gedminienė); III. Modulis „Tekstinių uždavinių sprendimo metodika“ (6 akad. val.; Jūratė Gedminienė); IV. Modulis „Įrodymų mokymas – viena iš mokymo samprotauti prielaidų“ (6 akad. val.; Jūratė Gedminienė); V. Modulis „Matematinis ugdymas 11 klasėje pagal atnaujintas programas. Planimetrijos kurso sisteminimas (mokymas)“ (6 akad. val.; Rasa Karapetian). Atnaujintoje matematikos BUP didelis dėmesys skiriamas įrodymams ir pagrindimams. Bus apžvelgiama, kaip mokinius mokyti įrodyti teiginius, aptariami ir analizuojami teiginių įrodymo būdai, tad programoje bus aptariami įvairūs tekstiniai uždaviniai ir jų mokymo metodika. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 5–8 klasių vadovėliai pagal programos pasikeitimus nespėja pasiekti dalykininkų, klausytojams pateikiama metodika ir susisteminta metodinė medžiaga apie klasikinio tikimybės apibrėžimo mokymą, praktiniai ugdymo pavyzdžiai „Tikimybės ir interpretavimas“, „Trikampių panašumas“ srities. Be to, sudominti žemesniųjų klasių mokinius matematika – tai tolygu pakloti pagrindus tolimesniam sėkmingam matematikos dalyko studijavimui. Jaunesnieji mokiniai greit išmoksta tai, kas jiems įdomu. Siūloma su jaunaisiais matematikais gilintis į ne tik patrauklias, bet ir labai svarbias matematikos temas: invariantai, žaidimo strategijos, Dirichlė principas. Šių temų žinios reikalingos mokiniams, kurie ruošiasi dalyvauti matematikos dalyko olimpiadose. Vienas iš didžiausių iššūkių laukia ir vienuoliktokų, kuriems teks užpildyti planimetrijos kurso spragas – ne tik išmokti naują medžiagą (sinusų, kosinusų teoremos, įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai ir kt.), bet ir susisteminti bei į aukštesnį lygį pakelti jau žinomą planimetrijos kursą (įrodyti daugelį žinomų faktų, mokyti spręsti įrodymo uždavinius). Susistemintas planimetrijos turinys ateityje galės pasitarnauti geometrijos kurso kartojimui prieš matematikos VBE. Taip pat programoje bus aptariamas matematikos mokymas 9 klasėje pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Seminaro metu mokytojai pasidalins su klausytojais savo ilgamečio darbo patirtimi, praktiniais metodais, pristatys sprendinius, pasidalins užduočių rinkiniais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta