hero

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas ir personalizuoto mokymosi strategijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas ir personalizuoto mokymosi strategijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Varėnos švietimo centras
2023-11-23
J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
ANOTACIJA 2023 metais pradėtas įgyvendinti atnaujintas bendrasis ugdymo turinys. Be to, šiais metais parengta ir papildomų, su ugdymo turinio reglamentavimu susijusių, dokumentų. Vienas iš tokių dokumentų Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas (2022), kuriame pateikta šiuolaikinė ugdymo, grindžiamo mokinių pasiekimų vertinimu, samprata. Dokumente aprašyta, kokius diagnostinio, formuojamojo ir apibendrinamo vertinimo aspektus būtina aptarti ir susitarti mokyklose, kaip organizuoti kompetencijomis grįsto ugdymo veiklų vertinimą ir mokinių individualios pažangos stebėseną. Visi šie su mokinių pasiekimų vertinimo kaita susiję aspektai bus aptarti seminaro metu. Personalizuoto ugdymo samprata, mokymosi strategijų kaip mokymosi įrankių taikymas ugdymo procese – tai ateities pedagogikos ir šiuolaikinės didaktikos aspektai, vis dažniau pabrėžiami Lietuvos ugdymo turinį reglamentuojančiuose dokumentuose. Seminaro dalyviai diskutuos strategijų, kaip įgalinančių įrankių, skatinančių mokinių savarankišką mokymąsi, taikymo klausimais, aptars ir analizuos gerosios praktikos pavyzdžius. Lektorė pateiks pamokų įrašų, padedančių mokiniams individualiai mokytis, pavyzdžių; įvairių strategijų, padedančių mokytis matematikos, lietuvių kalbos dalykinį turinį, pavyzdžių. TIKSLAS Pagilinti pradinių klasių mokytojų patirtis mokinių pasiekimų vertinimo ir personalizuoto mokymosi strategijų taikymo aspektai. UŽDAVINIAI 1. Pristatyti mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo turinį. 2. Aptarti daugybos lentelės mokymosi strategijų taikymo idėjas (matematinis aspektas). 3. Išanalizuoti kūrinio ištraukos ir vaizdo įrašo lyginamosios analizės strategijas bei kitus knygų skaitymo sudominimo būdus (kalbinis aspektas). 4. Išsiaiškinti Lego didaktikos galimybes, kai gilinami kalbinio. TURINYS Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo turinys. 3 val. Alternatyvūs vertinimo metodai pradinėse klasėse. 4,5 val. Individualios pažangos vertinimas. 4 val. Bendradarbiavimas su tėvais vertinant mokinių pasiekimus. 3,5 val. Daugybos lentelės mokymosi strategijų taikymo idėjos (matematinis aspektas). 6,5 val. Knygų skaitymo sudominimo būdai (kalbinis aspektas). 6,5 val. Lego didaktikos galimybės ir kalbinio raštingumo gebėjimai. 4,5 val. Vertinimo sistema ir sąsajos su standartais. 3,5 val. Vertinimas kaip mokymo proceso dalis. 4
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta