hero

Palankių ugdymuisi aplinkų kūrimo patirtis Lenkijos švietimo įstaigose

Palankių ugdymuisi aplinkų kūrimo patirtis Lenkijos švietimo įstaigose

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-04-26
Birutės g. 46, Trakai
,,Tai, ką mes patys sau atrandame, išlieka su mumis ir turi mums prasmę“ - Johnas Dewey. Jauni žmonės bręsta, išmoksta būti savarankiški ir atsakingi ne kartodami išmoktas vadovėlines tiesas, bet kritiškai mąstydami, išmokdami spręsti problemas. Todėl šiandien pažinimo, ugdymo procesą reikia organizuoti taip, kad žinias ir gebėjimus asmenys įgytų patys aktyviai veikdami, kad jų mokymasis būtų kūrybiška veikla. Be to, svarbu, kad ugdymasis ir tobulėjimas taptų įdomus, patrauklus, kad mokydamiesi tiek mokiniai, tiek ir suaugusieji patirtų malonumą. Ieškodamas savarankiško sprendimo asmuo susikaupia, svarsto, sieja įgytas žinias su patirtimi, gyvenimo praktika ir įsimena sąmoningai, o ne mechaniškai. Šiandienos ugdymosi procesui svarbu išnaudoti kuo įvairesnes, įdomesnes aplinkas, kurios padėtų ugdyti asmens dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Didelis dėmesys skiriamas susipažinimui su gerąja patirtimi, todėl bendradarbiaujant su kaimyninės šalies, Lenkijos, įstaigomis, susipažinsime su jų praktine veikla, panaudojant edukacines aplinkas ugdymui. Ši programa įgyvendinama kaimyninėje Lenkijoje. Ši šalis pasirinkta neatsitiktinai. 2014 metais įgyvendinome ES projektą ,,Edukacinės programos peržengia sienas ir suartina bendruomenes‘‘, kur partneriai buvo Lenkijos įstaigos ir turėjome galimybę susipažinti su turtinga ir moksleivių ugdymui pritaikyta edukacine aplinka bei programomis. Bendradarbiaudami su Suvalkų švietimo centru turime galimybę susipažinti ne tik su šio regiono pedagogų ir ugdymo įstaigų sukaupta patirtimi, bet ir apsilankant ,,Šiaurės gotikos perlu‘‘ vadinamoje Torūnėje, kurios senamiestis įtrauktas į UNESKO kultūros paveldo sąrašą. Lankomasi Torūnės universiteto bibliotekoje, kur kolegos pasidalins gerąja patirtimi, kaip aktyvinti ir parengti patrauklias edukacines programas moksleiviams, mokytojams ir plačiąjai visuomenei, pritaikant kiekvienai grupei individualiai. Programos metu apsilankoma Šimborko liaudies buities muziejuje, Gdanske bei Malborke – buvusioje kryžiuočių ordino sostinėje. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms bei mokyklų partnerių organizacijų nariams – bibliotekininkams, kultūros ir socialinės sferos darbuotojams. Tikslinė grupė – tiek programomis besinaudojantys ugdymui pedagogai – tiek ir tie, kurie rengia programas – bibliotekininkai, muziejininkai ir t.t. Siekiant aktyvaus besimokančiojo dalyvavimo mokymosi procese, tampa būtinybe moksleivius įtraukti į ugdymo turinio planavimo procesą, stengtis mokymuisi atrasti ar sukurti edukacines erdves, aplinkas, kuriose būtų galima pasiekti geriausią mokymosi rezultatą. Edukacinės aplinkos yra puiki vieta įvairių dalykų integruotam ugdymui, nes moksleiviai skatinami intensyviau domėtis mokomąja medžiaga, pajusti teorinių žinių naudą bei panaudojimo galimybes praktiniame gyvenime. Tai labai svarbu, nes mokinių motyvacija ir noras išmokti yra vienas esminių faktorių, nulemiantis išmokimo bei kompetencijų įgijimo kokybę. Panudojant kuo įvairesnes edukacines aplinkas ir integruojant įvairius dalykus atsiranda galimybė plačiau aprėpti eilę dalykų, įtraukiant moksleivius į kūrybinę, projektinę bei tiriamąją veiklą. Ši programa suteiks žinių ir gebėjimų kaip vykdant įvairių dalykų integraciją ir panaudojant artimą mokyklai edukacinę aplinką bei taikant aktyvius ugdymo metodus galima pagerinti mokymosi motyvaciją bei pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. Tikslinėje grupėje dalyvaus tiek programomis ugdymui besinaudojantys pedagogai, tiek edukatoriai, rengiantys programas. Bendri programų aptarimai bus naudingi ir turės įtakos programų kokybei bei užduočių moksleiviams, dalyvaujantiems programoje, rengimui, nes turės unikalią galimybę susipažinti su parengtų programų inovatyvumu, kurioms išskirtinai būdingi nauji, saviti, leidžiantys praturtinti ugdymo procesą nauju kokybės ir turinio požiūriu bruožai. Panaudojant IT, virtualią erdvę, robotikos elementus, 3 D pieštukus, animaciją, kuriami virtualūs pažintiniai maršrutai į įvairių dalykų žinių pasaulį. Tam pasitelkiami aktyvūs mokymo metodai ir siekiama veiksmo, funkcionalumo, panaudojant jau turimą patirtį, pereinant prie naujų dalykų. Programos trukmė: 40 val.( teorija – 26, praktika – 10, savarankiškas darbas – 4 val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta