hero

STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas

STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
2024-04-24
Seinų g. 1, Lazdijai
STEAM ugdymas Lietuvos švietimo sistemoje yra ne naujiena, tačiau mokyklose vis dar svarstoma apie jo sampratos ir įgyvendinimo iššūkius. Iki šiol dažnai STEAM ugdymą suvokėme kaip pramogą, mokinių motyvavimą, nes daug žaismingų elementų. Tačiau praktika rodo, kad STEAM ugdymas yra kur kas svarbesnis ir naudingesnis jeigu yra sistemingas ir pritaikytas konkrečiai mokyklai pagal jos kryptį, žmogiškuosius ir materialinius resursus. Norint sukurti mokyklos STEAM ekosistemą, būtinas strateginis požiūris ir kryptingos veiklos, būtinas visos bendruomenės įsitraukimas ir bendras sąvokų supratimas, administracijos pasirengimas pagerinti priemonių, technologijų bazę, investuoti į mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Mokyklos, pasirinkusios įgyvendinti STEAM ugdymą, laukia iššūkiai, kuriuos tik ilgu ir kruopščiu darbu galima įveikti. Vienas iš svarbių STEAM ugdymo elementų yra technologijų taikymas. Ugdymo(si) procese svarbiausia – abipusė mokinio ir mokytojo komunikacija, kuri, jei vyksta sklandžiai, jau yra dalis sėkmingai siekiamo tikslo. Todėl parodykime mokiniui, kad jam artimas technologijų pasaulis yra pažįstamas ir mums – mokytojams. STEAM vertinga pamoka yra naujas tarpdisciplininės, integruotos pamokos analogas. Jau daug metų Lietuvos mokytojai organizuoja integruotas pamokas, tačiau nei mokinių refleksija nei pažangos rezultatai nedžiugina. STEAM vertingos pamokos elementai orientuoti į mokinį, į jo veiką ir įsivertinimą. Pastarųjų metų kalbos apie privalomą Brandos darbo rengimą bendrojo lavinimo mokykloje kelia nuogąstavimus tiek mokytojams, tiek administracijai ar pavyks pasiekti gerų rezultatų. Ir būtent taikant vieną iš STEAM ugdymo ekosistemos elemento – projektinio darbo – dėka, įmanoma ramiai laukti naujų pasikeitimų. Mokinys rašydamas projektinį darbą, išmoksta planuoti laiką ir darbus. Išmoksta bendrauti, bendradarbiauti, formuluoti aiškius, tikslius klausimus. Išmoksta atsirinkti reikiamą informaciją iš jos gausos, kelti hipotezę, tikslą bei formuluoti uždavinius. Sužino projektiniame darbe nagrinėjama tematika apie jau atliekamus tyrimus bei jiems taikomus naujausius metodus. Mokinys išmoksta analizuoti gautus rezultatus bei formuluoti išvadas. Ši programa skirta mokykloje sukurti STEAM ugdymo ekosistemą, kurią sudarys vizijos ir strategijos susikūrimas, STEAM vertingų pamokų organizavimas, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo projektinių darbų rengimas bei STEAM ekskursijų ir neformalaus ugdymo įgyvendinimas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Lazdijų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@svietimocentras.lt
Renginio vieta